Σάββατο, 28 Μαΐου 2011

Τώρα που η «απελευθέρωση» προχωρά και οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος όλο και αυξάνονται, μέχρι να καταστεί «είδος πολυτελείας» για τον κοσμάκη

Οι τιμές του ηλεκτρικού

Είναι πολλά τα λεφτά στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Και είναι σύνθετη η «αγορά» της ηλεκτρικής ενέργειας, όλο εξελίξεις και εναλλαγές. Οι παραγωγοί εμφανίζονται ανήσυχοι από τις συζητήσεις για κατάργηση των εγγυημένων τιμών, που πληρώνονται μέσω του τέλους ΑΠΕ στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, από όλους εμάς.
Κάποιοι λένε ότι οι μεγάλες εταιρίες που θησαύρισαν με το σύστημα της εγγυημένης τιμής και απορρόφησης της παραγωγής, είναι έτοιμες να μπουν στην «ελεύθερη» διαμόρφωση των τιμών, καθώς οι μικρότερες εταιρείες του κλάδου θα «βγουν από τη μέση». Αλλοι ετοιμάζονται ήδη για το νέο καθεστώς, εκτιμώντας ότι η ωρίμανση της τεχνολογίας έχει μειώσει το κόστος ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και έτσι, μπορεί να ανταγωνιστεί τις συμβατικές μονάδες.
Το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εμφανίζεται καθησυχαστικό. Φέρεται να υποστηρίζει ότι οι σχετικές συζητήσεις περί κατάργησης, στην υπόλοιπη Ευρώπη βασίζονται στο ότι εκεί οι αγορές είναι πιο «ώριμες», κάτι που δεν ισχύει για την Ελλάδα.
Τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Η εγγυημένη τιμή - απορρόφησης γέμισε με σίγουρα υπερκέρδη πολλές εταιρείες, με τις μεγαλύτερες να μετρούν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Τώρα που η «απελευθέρωση» προχωρά και οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος όλο και αυξάνονται, μέχρι να καταστεί «είδος πολυτελείας» για τον κοσμάκη, η εγγυημένη τιμή φαντάζει... μικρή σε σχέση με τις νέες προοπτικές κερδοφορίας.
Μονά ζυγά δικά τους τα θέλουν κι εμείς να πληρώνουμε. Οσοι θα αντέξουν δηλαδή.
Το θέμα είναι ότι η κάθε πλευρά των «αντιμαχόμενων» κοιτάει μόνο την τσέπη της. Και με κάθε νέα εξέλιξη, φαίνεται όλο και πιο καθαρά, ότι λύση για τον λαό στην ενέργεια, μπορεί να προκύψει μόνο με τη θέση του ΚΚΕ. Στον λαό οι ενεργειακές πηγές και η παραγωγή, λαϊκή εξουσία ως εγγύηση.
========================================
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΔΕΗ: Πρόσκληση ετήσιας γενικής συνέλευσης μετόχων
Σύμφωνα με τον Κ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα άρθρα 22 και 23 του Καταστατικού και μετά από την Απόφαση αριθ. 92/26.5.2011 του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» στην 9η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή της, στις 30 Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00’ π.μ., στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο «NOVOTEL ATHENES» (Μιχαήλ Βόδα 4 – 6, T.K. 104 39), για συζήτηση και λήψη Αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης :
ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή για έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 9ης εταιρικής χρήσης (1.1.2010 έως 31.12.2010) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 20 του Ν. 3426/2005.
ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2010 έως 31.12.2010.
ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την εταιρική χρήση από 1.1.2010 έως 31.12.2010 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2010 έως 31.12.2010 και προέγκριση ακαθάριστων αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2011 έως 31.12.2011.
ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2011 έως 31.12.2011, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του Καταστατικού της Εταιρείας και έγκριση αμοιβών των ελεγκτών για τη χρήση αυτή.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Προσαρμογή του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. στις διατάξεις του Ν. 3884/2010 - Τροποποιήσεις των άρθρων 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29 και 30 του Καταστατικού και Κωδικοποίηση αυτού.
ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 25ης Ιουνίου 2011, ημέρας Σαββάτου, (5η ημέρα προ έναρξης της Γενικής Συνέλευσης - Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της ΔΕΗ που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης" (ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 25ης Ιουνίου 2011, ημέρας Σαββάτου (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την 27η Ιουνίου 2011, ημέρα Δευτέρα, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση (ΤΓΣ) μέσω πληρεξουσίου/ων αντιπροσώπου/ων, οφείλουν να αποστείλουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.dei.gr, στην Υπηρεσία Ανακοινώσεων & Μετόχων (Οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30, Αθήνα 104 32 - 5ος όροφος, γραφείο 515), το αργότερο την 27η Ιουνίου 2011, ημέρα Δευτέρα, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις εταιρείες που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση.
Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:
α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,
γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,
δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).
Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία εγγράφως, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής της εξουσιοδότησης αντιπροσώπευσης και της παραλαβής της από την Εταιρεία, καλώντας στα τηλέφωνα: 210 52 30 951 , 210 52 93 268, 210 52 93 245.
Κάθε δικαιούχος (μέτοχος / αντιπρόσωπος) θα πρέπει να φέρει ταυτότητα για να εισέλθει στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο και δεν έχει εξουσιοδοτήσει κατά την ως άνω διαδικασία αντιπρόσωπο/ους, ο νόμιμος εκπρόσωπος του μετόχου αυτού πρέπει επιπλέον της ταυτότητας να φέρει μαζί του τα σχετικά με τη νομιμοποίησή του έγγραφα, προκειμένου να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σε σχέση με την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της εταιρείας έχουν και τα εξής δικαιώματα, τα οποία μπορούν να ασκήσουν εντός των προθεσμιών που αναφέρονται ανά δικαίωμα κάτωθι :
(α) Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
(β) Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.dei.gr ), τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια απόφασης για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη.
(γ) Με αίτησή τους που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
(δ) Εφόσον εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.dei.gr αναρτώνται ή θα αναρτηθούν, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, η παρούσα Πρόσκληση των μετόχων, έντυπο εξουσιοδότησης-αντιπροσώπευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της παρούσας, τα έγγραφα, που πρόκειται να υποβληθούν στη γενική συνέλευση, καθώς και σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται ή, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου για κάθε θέμα της εν λόγω ημερήσιας διάταξης, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση και τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι μέτοχοι, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία.
Το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, καθώς και των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ΄ και δ΄ του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30) .
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, καλούνται και πάλι οι Μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο «NOVOTEL ATHENES» (Μιχαήλ Βόδα 4 – 6, T.K. 104 39), στις 11 Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00’ π.μ., με τα ίδια ως άνω θέματα Ημερήσιας Διάταξης.
Στην Επαναληπτική αυτή Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 7ης Ιουλίου 2011, ημέρας Πέμπτης, ήτοι, την (4η ) ημέρα προ έναρξης της Γενικής Συνέλευσης - Ημερομηνία Καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων) στο αρχείο μετόχων της ΔΕΗ που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «ΕΧΑΕ», χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την 8η Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.
Πηγή:www.capital.gr
============================================
Διευρύνεται ο ανταγωνισμός στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
Στο στόχαστρο των εναλλακτικών παροχέων ηλεκτρικού ρεύματος τα έξι εκατ. νοικοκυριά της χώρας
Οι οικιακοί καταναλωτές, τα περίπου 6 εκατομμύρια νοικοκυριά όλης της χώρας που έχουν λογαριασμό ρεύματος, μπαίνουν στο μάτι των εναλλακτικών παρόχων ηλεκτρικού στη χώρα μας.
Η Aegean Power του Ομίλου Μελισσανίδη και η ENERGA, της οικογενείας Φλώρου που απέκτησε τον συνολικό έλεγχο της Verbund Hellas μετά την αποχώρηση της Αυστριακής Verbund, κάνουν ήδη προσφορές στους οικιακούς καταναλωτές και έχουν αποσπάσει μικρό μερίδιο από τη ΔΕΗ.
Η Aegean Power διαθέτει σήμερα περι τους 25.000 οικιακούς καταναλωτές και 45.000 εμπορικούς, ενώ η ENERGA, 20.000 οικιακούς και 50.000 εμπορικούς, κυρίως αλυσίδες σούπερ μάρκετ, εστιατόρια, κινηματογράφους, εμπορικά καταστήματα ακόμη και περίπτερα!
Άλλες εταιρείες πάντως συνδεδεμένες με ισχυρούς παραγωγικούς ενεργειακούς ομίλους (ELPEDISON, Μυτιληναίος, ΗΡΩΝ) επιλέγουν να κρατήσουν στάση αναμονής μέχρι να ξεκαθαρίσει συνολικά το ηλεκτρικό τοπίο (όχι μόνον σε επίπεδο τιμολογίων) και εστιάζουν το ενδιαφέρον τους, όσον αφορά τη λιανική, στο γνωστό πεδίο των επαγγελματικών – επιχειρηματικών συνδέσεων.
Energa και Αegean, υποστηρίζουν στα σχετικά μικρά περιθώρια που αφήνουν τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ, μετά την αναδιάρθρωση, καθώς και στην «κόπωση» του καταναλωτικού κοινού από τη χρόνια σύνδεσή του με τη ΔΕΗ. Αναγνωρίζουν μάλιστα ότι στον οικιακό τομέα δεν θα είναι τόσο εύκολα τα κέρδη, όπως ήταν στα εμπορικά τιμολόγια την προηγούμενη «χρυσή διετία», πολλώ δε μάλλον όταν υπάρχει μεγάλος βαθμός αβεβαιότητας σε σχέση με δομικές παραμέτρους του συστήματος, όπως η διαμόρφωση της Οριακής Τιμής ή η απόκτηση εκ μέρους τους φθηνής λιγνιτικής παραγωγής. Ωστόσο κοινή τους πρόθεση είναι να πάρουν μερίδιο στη μεγάλη δεξαμενή των καταναλωτών και να αξιοποιήσουν στη συνέχεια τη θέση τους στην αγορά.

Τα πακέτα των εναλλακτικών.
Τα τιμολόγια της ΔΕΗ, όπως ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου, μετά την αναδιάρθρωση, αφήνουν περιθώρια στις περισσότερες περιπτώσεις για παροχή εκπτώσεων εκ μέρους των προμηθευτών. Το ελκυστικό όμως του πράγματος έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι οι ιδιώτες «λιανέμποροι» έχουν δημιουργήσει καινούργια «προϊόντα», τα οποία, εάν ο καταναλωτής κάνει καλή διαχείριση του χρόνου και του «προφίλ» του, έχει σημαντικό όφελος. Πρόκειται για «πακέτα» που μοιάζουν με εκείνα που συναντώνται στην αγορά των τηλεπικοινωνιών και βασίζονται στην προαγορά ενέργειας σε ελκυστική τιμή. Δηλαδή ο πελάτης, ανάλογα με το «προφίλ» του και το ρεύμα που καταναλώνει συνήθως στο τετράμηνο, προαγοράζει τις αντίστοιχες κιλοβατώρες σε τιμή χαμηλότερη από την αντίστοιχη της ΔΕΗ σε ποσοστά μέχρι και 20%. Εάν χρειαστεί να «κάψει» παραπάνω ρεύμα, το αγοράζει σε τιμή ίδια με της ΔΕΗ.
Επιπλέον οι καταναλωτές δεν πληρώνουν πάγιο, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις (και ειδικά στους καλοπληρωτές) οι εταιρείες τους δίνουν και άλλα κίνητρα, όπως την επιστροφή της προκαταβολής – εγγύησης που έχουν καταβάλει στο παρελθόν στη ΔΕΗ.
Παράλληλα όμως και η ΔΕΗ επιχειρεί να οργανωθεί καλύτερα για να αντιμετωπίσει συνολικά τον ανταγωνισμό. Η ανάθεση στον κ. Λ. Καραλάζο των καθηκόντων του Γενικού Διευθυντή Εμπορίας της ΔΕΗ, εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει την αναμόρφωση των υπηρεσιών και την υιοθέτηση καινούργιων μεθόδων και προϊόντων.
Οι διαφοροποιήσεις στα τιμολόγια των εταιρειών έναντι της ΔΕΗ αφορούν το κόστος ενέργειας (περίπου το 50% ενός λογαριασμού ρεύματος) και όχι τις υπόλοιπες μη ανταγωνιστικές – ρυθμιζόμενες χρεώσεις, όπως είναι οι φόροι, οι ΥΚΩ, το τέλος ΑΠΕ. Επειδή, οι τιμοκατάλογοι των ιδιωτικών εταιρειών δεν είναι πάντοτε ευθέως συγκρίσιμοι (μεταξύ τους αλλά κυρίως με εκείνους της ΔΕΗ, οι οποίοι, μετά την αναδιάρθρωσή τους που ισχύει από την 1η του χρόνου βασίζονται σε καινούργιες βάσεις), το έργο του καταναλωτή που καλείται να επιλέξει γίνεται πιο περίπλοκο.
Εμπορικοί καταναλωτές
Μάχη θα δώσουν οι εταιρείες λιανικής με τη ΔΕΗ και για τους εμπορικούς καταναλωτές, τομέα στον οποίο η ΔΕΗ είχε χάσει ήδη 95.000 «ρολόγια». Μετά την αναδιάρθρωση τα περιθώρια για εκπτώσεις είναι πλέον περιορισμένα. Υπενθυμίζεται ότι η αναδιάρθρωση έγινε για να πάψουν να υπάρχουν οι σταυροειδείς επιδοτήσεις οι οποίες, μεταξύ άλλων, οδηγούσαν τα εμπορικά τιμολόγια σε πολύ υψηλά επίπεδα και ως εκ τούτου έδιναν την ευκαιρία στους ιδιώτες ανταγωνιστές της ΔΕΗ να δίνουν μεγάλες εκπτώσεις και να «αρπάζουν» μερίδια από την πελατεία της. Έτσι, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, τα τιμολόγια που «έπεσαν» ήταν κυρίως τα εμπορικά.
Ωστόσο οι ιδιωτικές εταιρείες δεν σκοπεύουν να αφήσουν κι εδώ τη ΔΕΗ «ανενόχλητη». Τα «πακέτα» τιμολόγησης των εμπορικών καταναλωτών τα οποία έβγαλε στην αγορά η Aegean Power, περιλαμβάνουν σημαντικές εκπτώσεις. Αντίστοιχες θα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι τιμές τις οποίες θα προσφέρει σε επαγγελματίες και επιχειρηματίες η έτερη εταιρεία, η Energa. Συγκεκριμένα η Aegean Power δίνει στους εμπορικούς πελάτες, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, εκπτώσεις από 6% έως 18,5%. Ειδικότερα οι μεσοσταθμικές χρεώσεις ανά κατηγορία είναι μικρότερες κατά τα εξής ποσοστά:
• Γ21….9%
• Γ22….7,5%
• Γ23….18,5%
• Γ21β…9%
• Γ22β…7%
• Γ23β…6%
Συνολικά, με βάση τα όσα υποστηρίζει η Aegean Power, οι τιμές της είναι χαμηλότερες από τη ΔΕΗ όσον αφορά τις «ανταγωνιστικές» χρεώσεις, ταυτίζονται όσον αφορά τις «μονοπωλιακές – ρυθμιζόμενες» χρεώσεις, δεν έχουν πάγιο, έχουν σταθερή χρέωση ανά κιλοβατώρα και έχουν ξεκάθαρο τρόπο τιμολόγησης που επιτρέπει άμεσες συγκρίσεις.
Energa
Τιμοκατάλογος για οικιακούς καταναλωτές
Mε τα νέα πακέτα προγραμμάτων “HOME” της ENERGA, ανάλογα με το πόσο ρεύμα καταναλώνετε κάθε τρίμηνο, μπορείτε να ενταχθείτε σε ένα από τα προγράμματα που ακολουθούν, εξασφαλίζοντας ένα σταθερό ποσό πληρωμής για το λογαριασμό του ρεύματός σας κάθε τρίμηνο και έκπτωση έως και 20% σε σχέση με το λογαριασμό του ρεύματος που πληρώνετε στη ΔΕΗ. Το κάθε πρόγραμμα εξασφαλίζει δωρεάν KWh με συγκεκριμένο ποσό κάθε τρίμηνο.
Πρόγραμμα
(Δωρεάν KWh)
HOME 900
HOME 1400
HOME 1900
HOME 2500
HOME 3400
Χρέωση/3μηνο
109€
187€
304€
410€
545€
Χρέωση μετά την έκπτωση*
89€
147€
250€
340€
452€
*Η χρέωση μετά την έκπτωση αφορά σε κατανάλωση εντός συγκεκριμένων ορίων ανά πρόγραμμα, τα οποία αναφέρονται στους όρους των προγραμμάτων.
Επίσης, σας επιστρέφεται το ποσό της εγγύησης από τη ΔΕΗ, το οποίο δεν καταβάλλετε στην Energa, ενώ το έξοδο του ηλεκτρικού σας ρεύματος εκπίπτει από την εφορία.
Πέρα από τα παραπάνω προγράμματα η εταιρεία διαθέτει και το πακέτο Home Standard το οποίο παρέχει σταθερή χρέωση ανά KWh και χαμηλό πάγιο.
Πρόγραμμα Standard
Χρέωση
0,145€/KWh
Πάγιο
5€
Νυχτερινή κατανάλωση
Αν το σπίτι σας ανήκει στην κατηγορία Γ1Ν, τα προγράμματα σας προσφέρουν προνομιακή χρέωση στην κατανάλωση που αφορά στις ζώνες:
15:30-17:30 και 02:00-08:00 για το διάστημα 1/11-30/4
23:00-07:00 για το διάστημα 1/5-30/10
Aegean Power
Τιμοκατάλογος για οικιακούς καταναλωτές
Energy Home Pack
Α.Γ. Χριστοδουλάκης
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=403081
=====================================================
Αυξήσεις και Περικοπές Προσωπικού Προανήγγειλε η ΔΕΗ για το 2012
energia.gr

Νέες αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ από την 1η Ιανουαρίου 2012 προανήγγειλε η διοίκηση της Επιχείρησης, χωρίς ωστόσο να δώσει στοιχεία για το ποσοστό της αύξησης.
Όπως αναφέρει η Ρroton στο πρωινό της report (27/5), κατά τη διάρκεια του conference call που ακολούθησε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ΔΕΗ για το α΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης, η διοίκηση της Επιχείρησης έκανε λόγο για πιθανή μείωση του αριθμού των εργαζομένων κατά 700 άτομα στη διάρκεια του 2011.
Σε ό,τι αφορά τα μεγέθη της ΔΕΗ, η διοίκηση προέβλεψε πτώση στις πωλήσεις ενέργειας το 2011, που θα κυμαίνεται από 3,5% έως 4,5%, καιπτώση του συνολικού κύκλου εργασιών κατά 2,5%.
==============================================
Πολιτικοί ηγέτες και ακεραιότηταΕλλάδαπολιτικήΕΡΓΑΛΕΙΑΕργαλείαΕκτύπωσηΑποστολή σελίδας σε ένα φίλο26/05/2011 22:31Κανένας δεν «γεννιέται» ακέραιος, καθώς η ακεραιότητα είναι ένα χαρακτηριστικό που καλλιεργείται στον άνθρωπο από την οικογένειά του, το σχολείο του, τον κοινωνικό του περίγυρο. Είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα που δεν μπορεί να διδαχθεί ούτε να προστατευθεί η κοινωνική ομάδα από την έλλειψή του, κατά την περίοδο που κάποιος κατέχει τη θέση και τον τίτλο του ηγέτη. Κι αυτό συμβαίνει γιατί η ακεραιότητα έχει άμεση σχέση με τις αξίες μας, που είναι ο κώδικας που ορίζει τα πρότυπα της συμπεριφοράς μας. Με απλά λόγια, είναι κάποιος ακέραιος όταν η εικόνα του ταυτίζεται με αυτό που πραγματικά είναι. Δηλαδή, ποιος είναι όταν δεν τον βλέπουν οι άλλοι; Eίναι έντιμος, λέει πάντα την αλήθεια, είναι αξιόπιστος; Είναι άνθρωπος τον οποίο εμπιστεύονται, σέβονται, βασίζονται πάνω του; Υπάρχει συνέπεια λόγων και πράξεων; Σε μια έρευνα που διεξήγαγε το Center for Creative Leadership το 2006, η ακεραιότητα μαζί με την ικανότητα δημιουργίας ισχυρών δεσμών, αναδείχθηκαν με πολύ μεγάλη διαφορά στις πρώτες θέσεις των πιο σημαντικών χαρακτηριστικών ενός ηγέτη. Είναι αξιοσημείωτο ότι και οι δύο αυτές ικανότητες συμπεριλαμβάνουν την ενσυναίσθηση, δηλαδή τη συναισθηματική κατανόηση, έτσι ώστε οι αποφάσεις και οι ενέργειες του ηγέτη να μην εξυπηρετούν τα συμφέροντά του, αλλά τα συμφέροντα της κοινωνικής ομάδας που ηγείται.

Ηγέτες, πολιτικοί ή μη, είναι αυτοί που έχουν την ικανότητα να κάνουν τους άλλους να ευθυγραμμίζονται με το όραμά τους, να τους ακολουθούν στην υλοποίηση αλλαγών και να επιδιώκουν με πάθος, ενέργεια και διάθεση τους φιλόδοξους στόχους για την πραγματοποίηση του οράματος ξεδιπλώνοντας πλήρως τις δυνατότητές τους. Οι θέσεις και οι τίτλοι όπως αυτοί του αρχηγού κράτους, του αρχηγού κόμματος, του προέδρου ή διευθύνοντος συμβούλου μιας επιχείρησης, του πρύτανη πανεπιστημίου, του αρχηγού του στρατού, της Εκκλησίας, μιας κοινωνικής ομάδος, κ. λπ., δεν συνεπάγεται αυτόματα ότι οι κάτοχοί τους διαθέτουν τα προσόντα του ηγέτη. Γιατί η εξουσία δεν είναι η δύναμη που απορρέει από τον τίτλο ή τη θέση που κατέχει κάποιος, αλλά από την ικανότητά του να επηρεάζει και να παρακινεί τους άλλους να κάνουν κάτι με τη θέλησή τους.

Για τις πολιτικές ηγεσίες μας, ιδιαίτερα την περίοδο της μεταπολίτευσης, σκοπός έγινε η αποφυγή του πολιτικού κόστους, με οποιοδήποτε μέσον, χωρίς να φεισθούν κοινωνικού κόστους. Πολλές από τις κοινωνικές μας αξίες, μεταξύ των οποίων και η απαίτηση για ακεραιότητα από τις πολιτικές ηγεσίες μας, θυσιάστηκαν στον βωμό τού πώς να πάρουμε περισσότερα από το σύστημα (το μέσον) με τη μικρότερη δυνατή προσπάθεια (ο σκοπός).

Κατά τον Γεβγένι Γιεφτουσένκο -τον μεγάλο Ρώσο ποιητή- οι Ρώσοι συγχώρεσαν και ανέχτηκαν πολλά από τον Στάλιν κατά τη διάρκεια της ζωής του γιατί πίστευαν ότι οι θηριωδίες που έκανε γίνονταν στο όνομα ενός απώτερου σκοπού. Ετσι κι εμείς οι Ελληνες, όταν η αντιπολίτευση ψηφίζει εναντίον ενός νομοσχεδίου το οποίο η ίδια θα μπορούσε να είχε φέρει στη Βουλή εάν ήταν κυβέρνηση, ή έρχεται αρωγός στις αντιδράσεις μιας κοινωνικής ομάδας στις αποφάσεις της κυβέρνησης, που κι αυτή θα προωθούσε εάν ήταν στη θέση της, θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο είναι θεμιτό γιατί εξυπηρετεί έναν απώτερο σκοπό. Με απλά λόγια, αποτελεί κοινωνική αντίληψη ότι αυτός είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης και δεν πιστεύουμε ότι αυτό είναι έλλειμμα ακεραιότητας από την πλευρά των πολιτικών ηγεσιών της και κατάφωρη παραβίαση ηθικών αξιών ενάντια στο εθνικό συμφέρον, με στόχο τον προσπορισμό ψήφων και την αύξηση της εκλογικής τους δύναμης.

Με αυτή την αφετηρία, ο λαός όχι μόνο δεν αντέδρασε, αλλά αποδέχτηκε και ενστερνίστηκε συνθήματα και υποσχέσεις για έργα ή ενέργειες που οι πολιτικοί που τα ανήγγειλαν δεν είχαν καμία πρόθεση να τα πραγματοποιήσουν, ή διαβεβαιώσεις που έδιναν οι πολιτικοί για ύπαρξη δυνατοτήτων που γνώριζαν ότι δεν υπάρχουν. Η πολιτική ηγεσία κυρίως, αλλά και η πνευματική, δικαστική, επιχειρηματική, η ηγεσία του Τύπου, κ. λπ., έχουμε τη μέγιστη ευθύνη για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα σήμερα. Η ευθύνη αυτή πηγάζει κυρίως από έλλειψη ακεραιότητας. Γιατί, θεωρείται έλλειψη ακεραιότητας όταν μειώνεις τον εαυτό σου στο επίπεδο κάποιου άλλου, για να πεις ή και να κάνεις πράγματα που του αρέσουν, αντικαθιστώντας την επιδίωξη του εθνικού, κοινωνικού συμφέροντος και οράματος για προσπορισμό προσωπικού οφέλους με οποιαδήποτε μορφή, επανεκλογή, προαγωγή, οικονομικό αντάλλαγμα, επίτευξη οποιουδήποτε άλλου στόχου, κ. λπ. Γενικά στη χώρα μας έχει διαμορφωθεί μια κουλτούρα συμπεριφοράς για τον ηγέτη και όχι μόνο του πολιτικού, να προσεγγίζει την ηγεσία με τη διάθεση να είναι αρεστός και όχι ωφέλιμος.

Είναι λοιπόν αξιοζήλευτες οι χώρες, οι κοινωνίες εκείνες, που είχαν την τύχη να έχουν ικανούς πολιτικούς ηγέτες, με όραμα και ακεραιότητα, οι οποίοι συνέβαλαν αποτελεσματικά στη δημιουργία μιας ισχυρής κουλτούρας εποικοδομητικής επικοινωνίας, θετικής παρακίνησης και αποτελεσματικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Ικανοί ηγέτες που δεν αρκέστηκαν μόνο στον ακέραιο χαρακτήρα τους, αλλά είχαν τη δύναμη και το πάθος να εμφυσήσουν οράματα και να εγκαθιδρύσουν συστήματα χρηστής διακυβέρνησης και να επηρεάσουν με τη συμπεριφορά τους τούς άλλους να είναι καλοί πολίτες.

Σύμφωνα λοιπόν με το πώς ορίσαμε στο άρθρο αυτό τον ηγέτη και τα προσόντα του, στη χώρα μας, δυστυχώς, η ακεραιότητα των πολιτικών ηγετών μας δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα στενά όρια του κόμματός τους, ούτε σε ομαλές ούτε σε κρίσιμες για τη χώρα μας περιόδους. Κανένας από τους ηγέτες μας δεν επέδειξε το μεγαλείο συνέπειας λόγων και πράξεων, αλλά και άλλων σημαντικών στοιχείων ακεραιότητας, ενός σύγχρονου πολιτικού ηγέτη, του Νέλσον Μαντέλα, ο οποίος, μόλις ανέλαβε την προεδρία της χώρας του, έπειτα από ένα μακροχρόνιο καθεστώς σκληρού απαρτχάιντ και προσωπικών κακουχιών, διατήρησε όλα όσα από τα μέλη της προσωπικής φρουράς, του γραφείου και των υπηρεσιών του προκατόχου του, ήθελαν να παραμείνουν και να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον νέο αρχηγό του κράτους.

* Ο κ. Τάκης Αθανασόπουλος είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και αντιπρόεδρος του ΙΟΒΕ.
====================================
“Ψαλίδι” στις συντάξεις
Μείωση των συντάξεων, του εφάπαξ, των επικουρικών συντάξεων και αυστηριοποίηση των κριτηρίων για τα επιδόματα του οργανισμού εργατικής κατοικίας και του ΟΑΕΔ αποτελούν μια νέα σειρά μέτρων.


1. Όσοι λαμβάνουν συντάξεις άνω των 1.700 ευρώ, θα πληρώσουν επιπλέον εισφορά αλληλεγγύης 6%-14%, πέραν της εισφοράς τύπου «ΛΑΦΚΑ» που καθιερώθηκε πέρσι το καλοκαίρι.

2. Όσοι συνταξιούχοι έχουν κύρια σύνταξη πάνω από 1.700 ευρώ και, ταυτόχρονα, είναι κάτω των 60 ετών -αλλά συνταξιοδοτήθηκαν προαιρετικά- θα πληρώσουν πρόσθετη εισφορά από 6%-10%. Εξαιρούνται όσοι έφυγαν υποχρεωτικά με 35ετία στο 58ο έτος, οι αποστρατευθέντες κ.ά. Στόχος εδώ, σύμφωνα με τον κ. Κουτρουμάνη, είναι κυρίως όσοι συνταξιοδοτήθηκαν με εθελούσιες (ΟΤΕ, Ολυμπιακή κ.ά.). Υπάρχουν δηλαδή ακραίες περιπτώσεις, στις οποίες οι περικοπές φτάνουν το 24% (14%+10%).

3. Στις επικουρικές άνω των 300 ευρώ θα επιβληθεί εισφορά 3%-10% από την 1η Σεπτεμβρίου.

4. Από την 1/1/2012 θα αναπροσαρμοστούν (μειωθούν) όλες οι επικουρικές συντάξεις με βάση τα ελλείμματα που θα εντοπιστούν από τις αναλογιστικές μελέτες.

5. Τα εφάπαξ θα μειωθούν από 5% (σε μέσα επίπεδα στο Δημόσιο) έως και 14% στις ΔΕΚΟ (π.χ. τη ΔΕΗ). Ειδικά στο Δημόσιο αναμένεται να ενταχθούν στο Ταμείο Πρόνοιας (εφάπαξ) περίπου 60.000 υπάλληλοι με συμβάσεις αορίστου χρόνου, ενώ θα εξεταστεί και η αύξηση των υφιστάμενων εισφορών στο πλαίσιο του ενιαίου μισθολογίου στο Δημόσιο από τις αρχές Ιουλίου.
6. Θα εφαρμοστεί πιστά τα πλαφόν των 2.775 ευρώ (ατομικό ΑΕΠ του 1991, αναπροσαρμοσμένο κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων ενδιαμέσως). Μάλιστα, στο λογαριασμό συνταξιοδότησης της ΔΕΗ (λειτουργεί στο πλαίσιο του ΙΚΑ) διατάχτηκε έρευνα, γιατί αποδίδει συντάξεις πάνω από αυτό το πλαφόν.

7. Για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ θα συνυπολογίζονται όλα τα εισοδήματα, ακόμη και τα μερίσματα ή οι τόκοι των καταθέσεων (πλην των κοινωνικών επιδομάτων, όπως η ισόβια σύνταξη κ.ά.).

8. Για τους εποχικά απασχολούμενους θα τεθεί πλαφόν στην τακτική, ανά έτος, επιδότηση ανεργίας. Ετσι, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οικοδόμοι κ.ά. δεν θα λαμβάνουν κάθε χρόνο επιδότηση για 5-6 μήνες, αλλά θα τεθεί όριο στην 5ετία (20 μήνες συνολικά).

9. Θα επιβληθεί εισφορά αλληλεγγύης 1% στους δημόσιους υπαλλήλους (θα αποφέρει 170 δισ. ευρώ), ενώ για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα αυτή θα κυμανθεί στο 0,5%+0,5% για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, αντίστοιχα, ώστε να φτάσει στο 5% (από 4% σήμερα για εργοδότες και εργαζομένους), κάτι που θα προσφέρει 300 εκατ. ευρώ (σχεδόν 500 εκατ. υπέρ ΟΑΕΔ και από τις δύο πλευρές).

10. Για την επιδότηση από την Εργατική Κατοικία (ενοίκιο και στεγαστικά δάνεια) θα αυξηθεί η προϋπόθεση των ελάχιστων ενσήμων, θα μειωθεί το (ετήσιο) εισοδηματικό όριο για τη συμμετοχή στα επιδοτούμενα δάνεια κ.ά.

11. Θα τεθούν αυστηρά όρια στη χορήγηση αναπηρικών συντάξεων, με στόχο να πέσει το σχετικό ποσοστό, στο σύνολο των συνταξιούχων, στο 10% το 2015 και στο 8% το 2020, από 12% (στο ΙΚΑ) σήμερα.

12. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα γίνει απογραφή σε όλα τα Ταμεία και όσοι ασφαλισμένοι δεν δηλώσουν τραπεζικό λογαριασμό θα τους κοπεί η σύνταξη. «Δεν χορηγήσαμε 7.500 συντάξεις πριν από δύο μήνες σε αναπόγραφους του ΟΓΑ και δεν είχαμε ούτε μία διαμαρτυρία», τόνισε ο κ. Κουτρουμάνης. Αφήνοντας να εννοηθεί ότι πρόκειται για πλαστές ή συντάξεις «μαϊμού».

13. Καθιερώνεται αρνητική λίστα (μη) συνταγογραφούμενων φαρμάκων, ενώ επεκτείνεται η υπάρχουσα σε όλα τα Ταμεία.

14. Ενοποιούνται η Εργατική Εστία με την Εργατική Κατοικία και οι θυγατρικές επιχειρήσεις του ΟΑΕΔ.

15. Θα αυξηθούν οι εισφορές στον ΟΓΑ, τον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ (επιστήμονες, ελεύθεροι επαγγελματίες).

Δεν υπάρχουν σχόλια: