Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2009

Επειδή η Επιχείρηση δεν έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο των δικαστικών υποθέσεων που εμπίπτουν στις προϋποθέσεις της ανωτέρω απόφασης,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΘέτουμε υπόψη των συναδέλφων, για τη διεκδίκηση της αναγνώρισης του πτυχίου τους εντός ευλόγου χρόνου (δύο μηνών σύμφωνα και με την απόφαση 80/1992 ΔΣ/ΔΕΗ) από την κατάθεση στη ΔΕΗ ή την κτήση του, ώστε να προσμετρηθεί ο χαμένος χρόνος στη μισθολογική και προαγωγική εξέλιξη, τα ακόλουθα:

Όπως γνωρίζετε υπογράφηκε η υπ’ αριθμ. 17/2009 απόφαση Δ.Σ. της Δ.Ε.Η.. Επειδή η Επιχείρηση δεν έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο των δικαστικών υποθέσεων που εμπίπτουν στις προϋποθέσεις της ανωτέρω απόφασης, έχουμε την άποψη ότι πρέπει να διεκδικηθεί το αργότερο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου το ίδιο αίτημα με βάσει τις διατάξεις της από 05-10-1989 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ, καθ’ όσον συμπληρώνεται 20ετία από τη υπογραφή της ως άνω ΕΣΣΕ στις 05-10-2009.Ειδικότερα, σύμφωνα με την από 05-10-1989 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ και στην παράγρ. 9 παρ. 1 αυτής ορίσθηκε, ότι "ο προηγηθείς της εντάξεως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας που διανύθηκε στην επιχείρηση οποτεδήποτε και με οποιαδήποτε μορφή σύμβασης εργασίας (συνεχούς ή διακοπτόμενης) προσμετράται για τη μισθολογική και προαγωγική εξέλιξη του μισθωτού, εφόσον δεν έχει προσμετρηθεί με οποιοδήποτε τρόπο. Η παρ. 3 του άρθρου 9 της παραπάνω ΕΣΣΕ ορίζει, ότι η προσμέτρηση του ως άνω χρόνου για τους τακτικούς κατά την 01-01-86 μισθωτούς θα γίνεται με ανάλογη μετάθεση της ημερομηνίας χορηγήσεως του μ.κ. που κατείχαν κατά την ως άνω χρονολογία μετατιθεμένης αναλόγως και της ημερομηνίας χορηγήσεως και των επομένων μισθολογικών κλιμακίων, στα οποία εν τω μεταξύ έχουν προαχθεί, ανεξαρτήτως της υπάρξεως ή όχι οργανικών θέσεων ως και της ημερομηνίας μελλοντικής κρίσεως εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των άρθρων 4, 22 και 23 του ΚΚΠ/ΔΕΗ.... Οι ως άνω υπηρεσιακές μεταβολές θα γίνουν με πράξη του Δ/ντή Προσωπικού, οι δε προκύπτουσες από αυτές οικονομικές συνέπειες σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να ανατρέξουν σε χρόνο πριν από την 01.01.1986".Επομένως υπάρχει ισχυρή νομική βάση και μπορεί να διεκδικηθεί η αναθεώρηση της μισθολογικής εξέλιξης σύμφωνα με τους όρους της από 05-10-89 ΕΣΣΕ (μετάθεση της ημερομηνίας χορηγήσεως του μ.κ. που κατέχουν καθώς και της μελλοντικής τους κρίσης) με την προσμέτρηση του χρονικού διαστήματος το οποίο διανύθηκε στην ΔΕΗ πριν την ένταξή τους στο τακτικό προσωπικό με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για την προαγωγική και μισθολογική τους εξέλιξη με την διαδικασία που ορίζει η παρ. 3 του άρθρου 9 της από 5.10.1989 ΕΣΣΕ.Ήδη εξ όσων γνωρίζουμε με το ανωτέρω νομικό σκεπτικό έχουν βγει θετικές αποφάσεις και έχουν ήδη υλοποιηθεί κατόπιν συμβιβαστικών επιλύσεων με τη Δ.Ε.Η..Σχετικές Αποφάσεις με την εσσε 1989, ΑΠ 460/99, 774/99, 5732/99, 3449/2000 Εφετείου Αθηνών (υπόθεση Βέρρου) κ.ά μεταγενέστερες καθώς και αποφάσεις Μον. Πρωτ. Αθηνών για τις οποίες έγινε η συμβιβαστική επίλυση το 2000 και υλοποιήθηκαν.

Κατόπιν των ανωτέρω, νομίζουμε ότι είναι απαραίτητη η άσκηση νέας αγωγής πριν τη λήξη της 20ετίας( που είναι η 5/10/2009), ανεξαρτήτως από την έκβαση της υποθέσεως σχετικά με την απόφαση 17/25009 Δ.Σ. της Δ.Ε.Η.. η οποία άλλωστε δικαιώνει λίγες περιπτώσεις λόγω των άδικων και απαράδεκτων προϋποθέσεων που θέτει .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παναγιώτης Πλατανίτης Ρ. Μητούλα

Δεν υπάρχουν σχόλια: