Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2009

Δύο (2) μέλη που εκπροσωπούν τους εργαζομένους στην εταιρεία. Τα μέλη αυτά εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλ

Πιέσεις από την Κομισιόν
Διαδικασίες εναντίον της Ελλάδας
έχει κινήσει η Κομισιόν σχετικά με δύο ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία τής - «απελευθερωμένης» - αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, πιέζοντας για ταχύτερη προσαρμογή σε όσα αξιώνει το μεγάλο ενεργειακό κεφάλαιο. Πρόκειται για το μη διαχωρισμό του δικτύου διανομής (οι συνδέσεις προς τα κτίρια) και για τη ρύθμιση των βιομηχανικών τιμολογίων από το κράτος.

Επίσης, η Κομισιόν, σύμφωνα με τον αρμόδιο επίτροπο Α. Πίμπαλγκς, προτίθεται να κινήσει διαδικασία και για τη μη σήμανση στα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ της προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή πληροφορίες για το ενεργειακό μίγμα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις! Η επισήμανση του «κενού» στα τιμολόγια, προήλθε από την ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Α. Ποδηματά, η οποία θεώρησε ότι η πληροφόρηση αυτή είναι απαραίτητη, καθώς «βοηθάει τον καταναλωτή να προσδιορίζει τους πράσινους προμηθευτές και να λαμβάνει πράσινες αποφάσεις».

=========================================
Σύμφωνα με τα άρθρα, 23 και 10, παρ. 2, εδάφ. α' του
Καταστατικού της Εταιρείας και μετά από την Απόφαση αριθ.
226/19.11.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι
Μέτοχοι -πλην των Μετόχων της Μειοψηφίας - σε Έκτακτη
Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της Εταιρείας (Χαλκοκονδύλη
30 - 6ος όροφος), στις 15/12/2009, ημέρα Τρίτη και ώρα
11.00 π.μ. με θέμα Ημερήσιας Διάταξης: "Εκλογή νέων Μελών
Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 10, παρ. 2α του
Καταστατικού της Εταιρείας.". Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να
συμμετάσχουν στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση
οφείλουν, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτήν, να
καταθέσουν στην αρμόδια Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρείας
(Οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30, Αθήνα - 5ος όροφος, γραφείο
515) κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 10:00' έως
13:00' , τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τηνημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως
και τις 9.12.2009) τα παρακάτω έγγραφα: α. Όσοι από τους
Μετόχους έχουν χειριστή (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή) θα
πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή
τους και να προσκομίσουν στη ΔΕΗ Α.Ε. τη σχετική βεβαίωση
δέσμευσης των μετοχών τους, για τη συμμετοχή τους στην
Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που εκδίδει η εταιρεία "Ελληνικά
Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), μαζί με τυχόν έγγραφα
αντιπροσώπευσής τους. β. Όσοι από τους Μετόχους δεν
έχουν χειριστή, αλλά είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό
λογαριασμό της μερίδας του οποίου χειριστής είναι η Ε.Χ.Α.Ε.
(πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) θα πρέπει να δεσμεύσουν
τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απευθείας στην Ε.Χ.Α.Ε.
και να προσκομίσουν στη ΔΕΗ Α.Ε. την πιο πάνω βεβαίωση
μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.
============================================

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Ειδική Συνέλευση, των Μετόχων της Μειοψηφίας, την17/12/2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στα Γραφεία της
Εταιρίας (Χαλκοκονδύλη 30, 6ος όροφος), με θέμα Ημερήσιας
Διάταξης: Εκλογή δύο (2) νέων Εκπροσώπων της Μειοψηφίας
στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 2,
εδάφ. γ' του Καταστατικού της Εταιρείας λόγω λήξεως της
θητείας των Εκπροσώπων της, ως Μελών, στο υπάρχον
Διοικητικό Συμβούλιο. Οι Μέτοχοι της Μειοψηφίας που
επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Ειδική
Συνέλευση οφείλουν, προκειμένου να συμμετάσχουν σε
αυτήν, να καταθέσουν στην αρμόδια Υπηρεσία Μετόχων της
Εταιρείας (Οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30, Αθήνα - 5ος
όροφος, γραφείο 515) κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις
ώρες 10:00' έως 13:00', τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες
πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Ειδικής Συνέλευσης
(δηλαδή έως και τις 11.12.2009) τα παρακάτω έγγραφα: α.
Όσοι από τους Μετόχους έχουν χειριστή (Τράπεζα ή
Χρηματιστηριακή) θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους
μέσω του χειριστή τους και να προσκομίσουν στη ΔΕΗ Α.Ε. τη
σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, για τη
συμμετοχή τους στην Ειδική Συνέλευση, που εκδίδει η
εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), μαζί με
τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους. β. Όσοι από τους
Μετόχους δεν έχουν χειριστή, αλλά είναι εγγεγραμμένοι στον
ειδικό λογαριασμό της μερίδας του οποίου χειριστής είναι η
Ε.Χ.Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) θα πρέπει να
δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απευθείας
στην Ε.Χ.Α.Ε. και να προσκομίσουν στη ΔΕΗ Α.Ε. την πιο πάνω
βεβαίωση μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους. Σε
περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω
ημερομηνία, καλούνται και πάλι οι Μέτοχοι της Μειοψηφίας,
σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, σε
Επαναληπτική Ειδική Συνέλευση, στα Γραφεία της Εταιρείας
(Χαλκοκονδύλη 30 - 6ος όροφος), στις 22 Δεκεμβρίου 2009,
ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00', με το ίδιο ως άνω θέμα
Ημερήσιας Διάταξης, τηρουμένης της ως άνω διαδικασίας
κατάθεσης στην αρμόδια Υπηρεσία Μετόχων των σχετικών
εγγράφων, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από
την ημερομηνία διεξαγωγής της Επαναληπτικής Ειδικής
Συνέλευσης (δηλαδή έως και τις 16.12.2009), κατά τις
εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 09:00' έως 12:00'.
========================================
Άρθρο 10
Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Δ.Σ. αποτελείται από έντεκα (11) μέλη και η θητεία του είναι τριετής.

2. Το Δ.Σ. αποτελείται από :
α) Έξι (6) μέλη, ανάμεσα στα οποία και ο Διευθύνων Σύμβουλος, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στην οποία όμως δεν μπορούν να μετέχουν οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Ειδική Συνέλευση που προβλέπεται στο άρθρο 20 του παρόντος Καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού.
β) Δύο (2) μέλη που εκπροσωπούν τους εργαζομένους στην εταιρεία. Τα μέλη αυτά εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ειδοποιηθεί η πλέον Αντιπροσωπευτική Συνδικαλιστική Οργάνωση Προσωπικού (ΑΣΟΠ). Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των εκπροσώπων των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο διεξάγονται από εφορευτική επιτροπή που ορίζεται από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση της εταιρείας και στην οποία συμμετέχουν ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος από τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις της εταιρείας. Η διαδικασία των αρχαιρεσιών, ο καθορισμός των τοπικών εφορευτικών επιτροπών, ο χρόνος και οι λεπτομέρειες της ψηφοφορίας και η εξαγωγή και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αποτελούν έργο της επιτροπής αυτής, η οποία έχει ως πρόεδρο δικαστικό αντιπρόσωπο σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 1264/1982 «Εκδημοκρατισμός συνδικαλιστικού κινήματος – Συνδικαλιστικές Ελευθερίες» (Φ.Ε.Κ. Α’ 79).
γ) Δύο (2) μέλη που εκπροσωπούν τους μετόχους της μειοψηφίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφοι 3 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920.
δ) Ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) και το οποίο προέρχεται από φορείς σχετικούς με τις δραστηριότητες της εταιρείας. Το υποδεικνυόμενο από την Ο.Κ.Ε. μέλος προτείνεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ειδοποιήθηκε η Ο.Κ.Ε. από τον Υπουργό Ανάπτυξης, και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
3. Η μη εκλογή ή μη έγκαιρη συμπλήρωση από οποιαδήποτε αιτία εκπροσώπων των εργαζομένων ή του εκπροσώπου της Ο.Κ.Ε. μέσα στην προθεσμία των δύο (2) μηνών από την ειδοποίηση των φορέων δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Δ.Σ. χωρίς τα μέλη αυτά.
4. Ο μη διορισμός ή η μη συμπλήρωση για οποιονδήποτε λόγο από τους μετόχους της μειοψηφίας των μελών που την εκπροσωπούν δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. α) Αν για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εκλεγεί με τη διαδικασία της παραγράφου 2α) του παρόντος άρθρου, τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. εκλέγουν άλλο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που εξέλιπε και η εκλογή αυτή επικυρώνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση.
β) Τα μέλη του Δ.Σ., πλην των κατά την παράγραφο 2α) του παρόντος άρθρου εκλεγομένων, εάν παραιτηθούν ή εκλείψουν για οποιονδήποτε λόγο αναπληρώνονται με την ίδια διαδικασία που εκλέχθηκαν ή ορίστηκαν. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την ανάκληση των μελών αυτών.
γ) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει ο Διευθύνων Σύμβουλος, χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου εκτελεί προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού. Στις περιπτώσεις αυτές το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί το συντομότερο δυνατό τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την εκλογή του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου.
δ) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει ο Πρόεδρος του Δ.Σ., χρέη Προέδρου εκτελεί προσωρινά ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ή αν συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρου 15 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού. Αν εκλείψουν τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Διευθύνων Σύμβουλος και δεν έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο αρχαιότερος των μελών του Δ.Σ.
ε) Εάν ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Πρόεδρος απουσιάζουν ή κωλύονται προσωρινά αναπληρώνονται από τον Αντιπρόεδρο και εάν αυτός δεν υπάρχει, από πρόσωπο που ορίζει το Δ.Σ. μεταξύ των μελών του που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 (α) του Καταστατικού.
6. Η μη επικύρωση εκλογής ή αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων του Δ.Σ. που ελήφθησαν με τη συμμετοχή του.
Άρθρο 11
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας, διαμορφώνει κατά κύριο λόγο τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξής της, και εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου : (α) το Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο καθορίζει τους στρατηγικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, (β) το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της εταιρείας διάρκειας τριών (3) έως πέντε (5) ετών, το οποίο για κάθε έτος διάρκειάς του εξειδικεύει τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου, (γ) τις μεθόδους πραγματοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου και του Επιχειρησιακού Προγράμματος για κάθε έτος διάρκειάς τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί επίσης την εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου και του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία, είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη και να ασκεί κάθε εξουσία που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανένα περιορισμό, με εξαίρεση τα θέματα που από το νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται ρητά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου τον ετήσιο προϋπολογισμό της εταιρείας, καταρτίζει, εγκρίνει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση για έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και συντάσσει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση την ετήσια έκθεση πεπραγμένων.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου: α) για την αναγκαιότητα θέσπισης θέσεων Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων καθώς και τον αριθμό και τις αρμοδιότητές τους, β) για τη βασική οργάνωση της Επιχείρησης σε Γενικές Διευθύνσεις, οι οποίες συνιστούν το ανώτατο επίπεδο διοικητικής στάθμης της οργανωτικής της διάρθρωσης, γ) για τη θέσπιση θέσεων Γενικών Διευθυντών και τις αρμοδιότητές τους.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το παρόν Καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια ή εμπίπτουν στη σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος αποκλειστική αρμοδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στο Συμβούλιο Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών Δραστηριοτήτων, στο Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων, στους Γενικούς Διευθυντές, στους διευθυντές ή σε υπαλλήλους της εταιρείας.
Άρθρο 12
Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και εκτός της έδρας ή στην αλλοδαπή μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, με πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν, τακτικά μεν μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όποτε ο Πρόεδρος το κρίνει σκόπιμο.


2. Με αίτηση τεσσάρων (4) συμβούλων, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής του, που να μην απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Με αίτηση δύο (2) συμβούλων ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: