Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2010

Ερευνα Κομισιόν για τα προτιμησιακά τιμολόγια ηλεκτρισμού στην Αλουμίνιον της Ελλάδος

Ερευνα Κομισιόν για τα προτιμησιακά τιμολόγια ηλεκτρισμού στην Αλουμίνιον της Ελλάδος
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε εμπεριστατωμένη έρευνα, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, προκειμένου να διερευνηθεί κατά πόσον η προτιμησιακή τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ στην Αλουμίνιον της Ελλάδος συνιστά παράνομη κρατική ενίσχυση. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή θα εξετάσει εάν η ηλεκτρική ενέργεια παρέχεται σε τιμές κατώτερες των τιμών της αγοράς. Η Επιτροπή θα διερευνήσει επίσης καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες ο κρατικός φορέας Δημόσια Επιχείρηση Αερίου επιβαρύνθηκε με τη δαπάνη κατασκευής ενός αγωγού αερίου που ανήκει στην Αλουμίνιον της Ελλάδος. Η έναρξη διεξοδικής έρευνας παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα να σχολιάσουν τα υπό εξέταση μέτρα. Τούτο δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της διαδικασίας.

Η αρμόδια για θέματα ανταγωνισμού Επίτροπος Neelie Kroes δήλωσε τα εξής: “ Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η "Αλουμίνιον της Ελλάδος" δεν είχε κάποιο αθέμιτο οικονομικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους ανταγωνιστές της, αλλά κατέβαλε, όπως κάθε άλλη επιχείρηση, την τιμή της αγοράς για την ηλεκτρική ενέργεια και το αέριο που αγόρασε.”

Τον Ιούλιο του 2008, η Επιτροπή έλαβε δύο καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες η Ελλάδα είχε χορηγήσει ασυμβίβαστη κρατική ενίσχυση στην εταιρεία παραγωγής αλουμινίου "Αλουμίνιον της Ελλάδος", με την παροχή διαφόρων πλεονεκτημάτων και συγκεκριμένα φορολογικών απαλλαγών, αναβολής φορολογικών υποχρεώσεων, δανείων με ευνοϊκούς όρους, απαλλοτρίωσης εκτάσεων, αποκλειστικής χρήσης παράκτιας και θαλάσσιας περιοχής, καθώς και χαμηλότερων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Εκ πρώτης όψεως, η Επιτροπή εκτιμά ότι τα εν λόγω πλεονεκτήματα συνιστούσαν κρατική ενίσχυση σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Εντούτοις, τα πλεονεκτήματα αυτά παραχωρήθηκαν στο πλαίσιο της σύστασης της εταιρείας, το 1960, πολύ πριν από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ, το 1981. Τα περισσότερα από αυτά δεν τροποποιήθηκαν μετά την προσχώρηση και, συνεπώς, αποτελούν υφιστάμενες ενισχύσεις, οι οποίες δεν απαιτείται να επιστραφούν.

Εντούτοις , όσον αφορά τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Ελλάδα συνέχισε να παρέχει στην "Αλουμίνιον της Ελλάδος" ηλεκτρική ενέργεια σε χαμηλότερες τιμές, για 15 μήνες μετά από τη λήξη της σύμβασης εγκατάστασης. Η διαφορά μεταξύ της προτιμησιακής και της συνήθους τιμής ανέρχεται σε 17,4 εκατ. ευρώ.

Οι καταγγέλλοντες ισχυρίζονται επίσης ότι η Ελλάδα χορήγησε στην εταιρεία αυτή παράνομη ενίσχυση, επιτρέποντάς της να πωλεί στην αγορά ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από επιχορηγούμενες εγκαταστάσεις της. Μολονότι η άδεια εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας επέβαλε στην "Αλουμίνιον της Ελλάδος" την επιστροφή των επιχορηγήσεων που είχαν καταβληθεί για την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής, το ελληνικό δημόσιο ουδέποτε ανέκτησε, κατά τους ισχυρισμούς, τα ποσά αυτά.

Από μια πρώτη ανάλυση, η Επιτροπή εκτιμά ότι η μη ανάκτηση των επιχορηγήσεων δεν παρέσχε επιπλέον πλεονεκτήματα, εκτός από τις επιχορηγήσεις που είχαν ήδη κηρυχθεί συμβιβάσιμες από την Επιτροπή και, κατά συνέπεια, δεν αποτελούν κρατική ενίσχυση.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, η Ελλάδα χορήγησε επίσης παράνομη ενίσχυση στην εταιρεία, καταβάλλοντας τμήμα του κόστους κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης, για τη σύνδεση του σταθμού συνδυασμένης παραγωγής της εν λόγω εταιρείας με το εθνικό δίκτυο μεταφοράς αερίου. Παρά τα επανειλημμένα αιτήματα της Επιτροπής, η Ελλάδα δεν έχει, μέχρι σήμερα, παράσχει οποιαδήποτε στοιχεία σχετικά με την εν λόγω καταγγελία.

Βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, οι παρεμβάσεις του δημοσίου σε εταιρείες που ασκούν οικονομικές δραστηριότητες μπορεί να θεωρηθούν ότι δεν συνιστούν ενίσχυση, εφόσον πραγματοποιούνται υπό όρους αποδεκτούς για έναν ιδιωτικό φορέα που ενεργεί βάσει των κανόνων της αγοράς (αρχή του ιδιώτη επενδυτή που ενεργεί υπό συνθήκες οικονομίας της αγοράς). Κατά την επίσημη διαδικασία έρευνας, η Επιτροπή θα ελέγξει συνεπώς κατά πόσον το κράτος ενήργησε ως πωλητής της οικονομίας της αγοράς όταν προέβη σε σχετικές με την ενέργεια συναλλαγές με την Αλουμίνιον της Ελλάδος.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης NN 62/2009 στο Μητρώο κρατικών ενισχύσεων που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Ανταγωνισμού μόλις διευθετηθούν όλα τα ζητήματα που έχουν σχέση με το απόρρητο. Οι νέες δημοσιεύσεις αποφάσεων σχετικά με κρατικές ενισχύσεις στο Διαδίκτυο και στην Επίσημη Εφημερίδα παρατίθενται στο εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό δελτίο για τις κρατικές ενισχύσεις State Aid Weekly e-News.
==========================================

S&B: Πώς κινείται τώρα για το γεωθερμικό στη Μήλοτου Φάνη Γαβρινιώτη
Δημοσιεύθηκε: 07:59 - 27/01/10


Τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης με στόχο να εξασφαλίσουν τη συναίνεση των κατοίκων και των τοπικών φορέων στο σχέδιο αξιοποίησης του γεωθερμικού πεδίου του νησιωτικού συμπλέγματος Μήλου - Κιμώλου - Πολυαίγου σκοπεύουν να ακολουθήσουν η εισηγμένη S&B Βιομηχανικά Ορυκτά και η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.

Οι δύο εταίροι, μετά τις αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν από τους κατοίκους της Μήλου στα επενδυτικά τους σχέδια, εξαιτίας κυρίως της προηγούμενης κακής εμπειρίας που είχαν από τα γεωθερμικά έργα τα οποία υλοποίησε στο παρελθόν η ΔΕΗ στην περιοχή, πραγματοποίησαν ειδική γεωφυσική έρευνα προκειμένου να προσδιορίσουν τον χώρο και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί με τις λιγότερες επιπτώσεις και τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη το γεωθερμικό δυναμικό.

Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας, τα οποία επεξεργάζεται αυτήν την περίοδο η ομάδα εργασίας που έχει συστήσει η εισηγμένη, θα διαμορφωθεί εμπεριστατωμένη πρόταση για την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών η οποία θα τεθεί σε διαβούλευση με τους κατοίκους και τους φορείς της περιοχής.
Σύμφωνα με την κοινοπραξία S&B Βιομηχανικά Ορυκτά - ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., η αποδοχή της πρότασης από τους κατοίκους αποτελεί βασική προϋπόθεση για να κινηθούν στη συνέχεια οι διαδικασίες αδειοδότησης της επένδυσης από το υπουργείο Περιβάλλοντος. «Δεν θα γίνει καμία ενέργεια χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των κατοίκων», αναφέρουν στελέχη της κοινοπραξίας.

Σημειώνεται πως η ηγεσία του υπουργείου αλλά και η νέα διοίκηση της ΔΕΗ έχουν ταχθεί ξεκάθαρα υπέρ της ανάπτυξης έργων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (το υπουργείο έχει ήδη προωθήσει νομοσχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης), γεγονός που σημαίνει ότι τα επενδυτικά σχέδια της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά και του συνεταίρου της θα τύχουν προφανώς θετικής αντιμετώπισης.

--- Αρχή με πιλοτικό σταθμό 5 MW
Η συμφωνία μεταξύ της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά και της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. για την αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου της Μήλου υπογράφηκε μέσω μνημονίου συνεργασίας (ΜoU) το φθινόπωρο του 2007.

Στο διάστημα των δύο και πλέον ετών που μεσολάβησε από τότε μέχρι σήμερα ελάχιστα έγιναν, εξαιτίας τόσο των αντιδράσεων όσο και των γραφειοκρατικών διαδικασιών που έθεταν εμπόδια στην υλοποίηση των επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας από ιδιώτες. Μάλιστα, λόγω των δυσκολιών αυτών η εισηγμένη δεν απέκλειε το ενδεχόμενο ματαίωσης των σχεδίων της.

Ωστόσο, η αλλαγή στάσης εκ μέρους του υπουργείου Περιβάλλοντος ενθάρρυνε την S&B να συνεχίσει την προσπάθεια. Έτσι, παράλληλα με την πρόθεση για δημόσια διαβούλευση η κοινοπραξία S&B - ΔΕΗ Ανανεώσιμες επιδιώκει εντός του έτους να πραγματοποιήσει την προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων των γεωτρήσεων η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να εξασφαλίσει το «πράσινο φως» για την υλοποίηση της επένδυσης.

Στα σχέδια της κοινοπραξίας, εφόσον φυσικά πάρει την έγκριση των κατοίκων και του αρμόδιου υπουργείου, είναι σε πρώτη φάση να αναπτύξει και να θέσει σε λειτουργία πιλοτικό σταθμό αξιοποίησης των γεωθερμικών πεδίων της Μήλου, ισχύος 5 MW.

Σύμφωνα με στελέχη της εισηγμένης, ο πιλοτικός αυτός σταθμός μπορεί να καλύψει μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγκών του νησιού. Μάλιστα, σημειώνουν πως μέχρι να υπάρξει διασύνδεση των νησιών των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό δίκτυο της ΔΕΗ, η πιλοτική μονάδα αξιοποίησης γεωθερμίας των 5 MW θα είναι υπεραρκετή για τη Μήλο.
=======================================

Δεν υπάρχουν σχόλια: