Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2010

ΛΕΥΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΥΡΙΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ . Ε . Η .
ΜΕΛΟΣ ΓΕΝ . ΟΠ ./ Δ . Ε . Η .-K.H.E.
ΑΝΑΓΝ . ΕΠΑΓΓΕΛΜ . ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡ . ΑΠΟΦ . 1583/56 ΠΡΩΤ . ΑΘΗΝΩΝ
ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 73 - 75 104 32 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ .: 210 5220852 - 210 5238551
TELEFAX: 210 5235.433 - Ε -mail: sdmdei@otenet.gr

Αρ. Πρωτ. 70 Αθήνα, 10/3/2010

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Προς: - Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο
- Μέλη Δ.Σ. ΔΕΗ

Κύριοι,

Αναγνωρίζουµε ότι στην παρούσα δηµοσιονοµική κρίση όλοι οι
Έλληνες πολίτες πρέπει να συµβάλλουν στο µέτρο του δυνατού και
όπως τους αναλογεί για να περισωθεί η Ελληνική Οικονοµία. Έτσι
απαιτούνται γενναία µέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας,
πάταξη της παραοικονοµίας, της φοροκλοπής, της εισφοροδιαφυγής
και ιδιαίτερα αναπτυξιακή πολιτική.

Αντί όµως για ένα νοµοθέτηµα που θα συνέβαλλε στη δίκαιη
κατανοµή των βαρών, µε την κατεπείγουσα ψήφιση του νόµου
«Προστασία της Εθνικής Οικονοµίας – Επείγοντα µέτρα για την
αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης» θίγονται βάναυσα τα
εργασιακά και ασφαλιστικά µας δικαιώµατα και προκαλείται
αναστάτωση και οργή στους κόλπους των εργαζοµένων από την
έλλειψη ισονοµίας και την καταπάτηση του αισθήµατος δικαίου.

Πέρα από την κατηγορηµατική αντίθεσή µας για την επαπειλούµενη
περικοπή θεµελιωδών κατακτήσεων και τη δραµατική, έξω από κάθε
λογική ακόµα και µε όρους δηµοσίου συµφέροντος, µείωση
αποδοχών και ασφαλιστικών παροχών, εκφράζουµε την εντονότατη
ανησυχία µας για τις επιπτώσεις στην λειτουργία της Επιχείρησης, η
οποία διατρέχει άµεσο κίνδυνο στα πλαίσια του ανταγωνισµού.
Θεωρούµε ότι εσείς, ως µέλη του ανώτατου οργάνου Διοίκησης της
Επιχείρησης, βρίσκεστε µπροστά σε ιστορικές ευθύνες για την
προάσπιση των συµφερόντων της ΔΕΗ, των εργαζοµένων και των
µετόχων της.

Στα πλαίσια αυτά σας καλούµε να εξαντλήσετε κάθε περιθώριο, ώστε
να µην ισχύσουν τα µέτρα του ψηφισθέντος νόµου για τη ΔΕΗ, όπως
άλλωστε δεν ισχύουν για άλλες επιχειρήσεις µε κρατική συµµετοχή,
οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να συγκριθούν µε τη ΔΕΗ
ως προς την συµβολή της στην Εθνική Οικονοµία. Χωρίς διάθεση
αντιπαράθεσης µε άλλους εργαζοµένους, που θίγονται,
επισηµαίνουµε ότι η ΔΕΗ είναι βιοµηχανική επιχείρηση που
λειτουργεί 24 ώρες το 24ώρο στα Ορυχεία, στους Σταθµούς
παραγωγής, στη Διανοµή, στη Μεταφορά.

Ειδικότερα, παρά το κλίµα και την αντίληψη που έχει επικρατήσει,
και προκειµένου να έχετε πληρέστερη εικόνα επισηµαίνουµε τα
παρακάτω:

Θεωρούµε βάσιµα ότι οι διατάξεις των άρθρων 1,2,3,10 και 11
του Νόµου δεν ισχύουν για τη ΔΕΗ.
Παραθέτουµε εν προκειµένου τον πίνακα των ΔΕΚΟ που
υπάγονται στις προβλέψεις του Ν. 3429/2005, στον οποίο δεν
συµπεριλαµβάνεται η ΔΕΗ.

Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον ισχύσουν οι παραπάνω
διατάξεις, θα υπάρξουν οι εξής επιπτώσεις:

• Κατάργηση του θεσµού των ελεύθερων συλλογικών
διαπραγµατεύσεων, ο οποίος ισχύει στη χώρα µας εδώ και
εξήντα χρόνια

• Αδυναµία υλοποίησης των ήδη προγραµµατισµένων
απαραίτητων προσλήψεων και εκµηδενισµός κάθε
δυνατότητας προσέλκυσης νέων ικανών µηχανικών και
λοιπών στελεχών, που η Επιχείρηση χρειάζεται επιτακτικά

• Ισοπέδωση των αµοιβών µε αποτέλεσµα την έλλειψη κάθε
κινήτρου για ανάληψη ευθύνης και υπηρεσιακή εξέλιξη

• Αδυναµία εφαρµογής οποιασδήποτε µεθόδου σύγχρονης
διοίκησης και πολιτικής στελεχών, ιδιαίτερα µε το άρθρο 2
του Νόµου

• Εξώθηση πολλών συναδέλφων να οδηγηθούν εκτός της
Επιχείρησης, είτε λόγω συνταξιοδότησης, είτε ακόµη και
προς τους ανταγωνιστές της

• Σηµαντική µείωση αποδοχών για όλους, η οποία σε κάποιες
περιπτώσεις οδηγεί σε απώλεια εισοδήµατος που υπερβαίνει
το 30%

Είναι απογοητευτικό, στελέχη που υπηρετούν την Επιχείρηση 25 και
30 χρόνια, που σταδιακά και µε πολύ κόπο έφτασαν µισθολογικά εκεί
που έφτασαν µε την ωρίµανση, τη θέση ευθύνης και τις συνθήκες
που δουλεύουν, σε µια στιγµή αυθαίρετα να απαξιώνεται η
προσφορά, τα προσόντα και το κύρος τους.
Τα Ορυχεία, οι Σταθµοί και τα Δίκτυα διοικούνται από Μηχανικούς
που επωµίζονται χρόνια ολόκληρα τις ευθύνες και αφιέρωσαν όλη
τους την ικµάδα στην Επιχείρηση.

Πέραν των ανωτέρω και ιδιαίτερα όσο αφορά το ασφαλιστικό, για το
οποίο υπάρχει ειδική µνεία στον ως άνω νόµο (άρθρο 4)
επισηµαίνονται τα εξής:

• Απειλούνται άµεσα οι θεµελιώδεις ασφαλιστικές παροχές,
για τις οποίες το προσωπικό και ιδιαίτερα οι µηχανικοί έχουν
καταβάλει υψηλές εισφορές

Παραβιάζεται η συµφωνία Κυβέρνησης – ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 2773/99, που εκτός
των άλλων θέτει εν αµφιβόλω αυτή την ίδια την αξιοπιστία
του Κράτους προς τους πολίτες του


• Θέτει τη ΔΕΗ ενώπιον των ευθυνών της, αφού θα κληθεί να
αναλάβει το µέρος του πάγιου πόρου που δεν θα καλυφθεί
από τον κρατικό προϋπολογισµό


Ο Σύλλογος Διπλωµατούχων Μηχανικών ΔΕΗ µε αίσθηµα ευθύνης
θα στηρίξει κάθε προσπάθειά σας στην κατεύθυνση απεµπλοκής της
Επιχείρησης από τα παραπάνω.

Σε κάθε περίπτωση όµως σας θέτει ενώπιον των ιστορικών σας
ευθυνών, προκειµένου να µην κληθείτε εσείς να διαχειριστείτε την
πορεία προς την καταστροφή της µεγαλύτερης Επιχείρησης της
Χώρας.

Ο Σύλλογος µας καλεί σε ΠΑΝΣΤΡΑΤΙΑ όλους τους µηχανικούς, σε
οποιαδήποτε θέση ευθύνης και στάθµη αν βρίσκονται να απέχουν
ολοσχερώς από κάθε εργασία κατά τις ηµέρες των απεργιακών
κινητοποιήσεων της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, διότι αυτό που διακυβεύεται δεν
είναι µόνο τα εργασιακά και ασφαλιστικά µας δικαιώµατα, αλλά αυτή
καθ’ εαυτή η ύπαρξη της Επιχείρησης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΠΑΣ

==========================================
“Δεν θα γίνουμε αυτόχειρες ούτε θα χειροκροτήσουμε την αφαίμαξη και την ακύρωση των κατακτήσεών μας".

ΛΕΥΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΥΡΙΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ. (οχι στη μειωμένη κατά € 18,3 εκατ. δαπάνη μισθοδοσίας του 2008 λόγω της απεργίας του Μαρτίου) και παραγωγή στο μέγιστο για να μη ανέβει η οριακή τιμή του συστήματος.
Όχι άλλα κέρδη στους ιδιώτες και στους μετόχους.


============================================

Δεν υπάρχουν σχόλια: