Πέμπτη, 13 Μαΐου 2010

43 προσλήψεις εποχικών στη ΔΕΗ Θεσσαλονίκης

Τι θα πληρώσουν οι επιχειρήσεις με τη νέα έκτακτη εισφορά
Της Νένας Μαλλιάρα

Ποσό άνω των 175 εκατ. ευρώ θα κληθούν να καταβάλουν φέτος στο Δημόσιο οι τράπεζες μετά την επιβολή νέας έκτακτης εισφοράς. Όπως προκύπτει, με βάση στοιχεία που επεξεργάστηκε για το Capital.gr ο διευθυντής του τμήματος ανάλυσης της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ, κ. Κωνσταντίνος Βέργος, οι κερδοφόρες εισηγμένες επιχειρήσεις θα κληθούν να καταβάλουν φέτος με τη νέα έκτακτη εισφορά το ποσό των 521,353 εκατ. ευρώ.
Όπως επισημαίνει ο κ. Βέργος, ο υπολογισμός της φετινής έκτακτης εισφοράς για τις κερδοφόρες εισηγμένες επιχειρήσεις έχει γίνει με τις παραδοχές ότι: α) ο φόρος είναι κλιμακωτός από 2% έως 10%, και β) το καθαρό εισόδημα στο οποίο θα επιβληθεί η εισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέσο όρο των κερδών των δύο τελευταίων ετών επί 2.
Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, "ωφελημένη" καθώς δεν θα καταβάλει εισφορά, είναι η Proton Bank, η οποία πέρυσι εμφάνισε ζημιογόνο χρήση. Αθροιστικά οι υπόλοιπες τράπεζες θα καταβάλουν εισφορά 169,878 εκατ. ευρώ, η οποία αν συμπεριληφθούν και εισηγμένες θυγατρικές τους ανεβαίνει στα 175,015 εκατ. ευρώ.
Από τις λοιπές εισηγμένες κερδοφόρες επιχειρήσεις, πιο ευνοημένες όσον αφορά στο ύψος της εισφοράς ως ποσοστό επί των κερδών τους, εμφανίζονται τα Ελληνικά Πετρέλαια και η ΔΕΗ.
Σημειώνεται ότι το 2009 έκτακτη εισφορά επί των κερδών του 2008 κατέβαλαν περίπου 300 επιχειρήσεις, εισφέροντας στο Δημόσιο πάνω από 710 εκατ. ευρώ εκ των οποίων περίπου 280 εκατ. ευρώ προήλθαν από τις τράπεζες.
Τις μεγαλύτερες εισφορές είχαν καταβάλει πέρυσι ο ΟΤΕ με 113,1 εκατ. ευρώ και ο ΟΠΑΠ με 98,1 εκατ. ευρώ. Για φέτος, τη μεγαλύτερη εισφορά αναμένεται να καταβάλει ο ΟΠΑΠ με 93,7 εκατ. ευρώ, ενώ η συμβολή του ΟΤΕ θα είναι μειωμένη στα 41 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι το 2009 το 55% των εισηγμένων επιχειρήσεων έκλεισε με κέρδη έναντι 60% των επιχειρήσεων τον προηγούμενο χρόνο. Η έκτακτη εισφορά στα κέρδη (από 5 εκατ. ευρώ και άνω) που σημείωσαν οι επιχειρήσεις το 2008 αντιστοιχούσε στο 5% έως 10%, ανάλογα με το ύψος της κερδοφορίας τους.
===============================================

43 προσλήψεις εποχικών στη ΔΕΗ Θεσσαλονίκης
Την πλήρωση 43 θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προκήρυξε ΔΕΗ ΑΕ προκειμένου να καλύψει εποχικές και παροδικές ανάγκες των μονάδων της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, θα καλυφθούν: εννέα θέσεις διοικητικών - γραμματέων (υπαλλήλων γραφείου) ΔΕ, 30 θέσεις ηλεκτροτεχνικών δικτύων ΔΕ, μία θέση ηλεκτροτεχνικού εγκαταστάσεων ΔΕ, μία θέση τεχνίτη οχημάτων ΔΕ και δύο θέσεις παρασκευαστών κυλικείων ΥΕ. Τα άτομα που θα προσληφθούν θα υπογράψουν συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας. Για όλες τις θέσεις λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο της εντοπιότητας. Ειδικότερα βάσει της εντοπιότητας προηγούνται οι δημότες των δήμων και κοινοτήτων του νομού Θεσσαλονίκης (Α βαθμός εντοπιότητας) και έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι των υπόλοιπων νομών της χώρας. Τα απαιτημένα κύρια προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

- Για τις θέσεις των διοικητικών γραμματέων ΔΕ: α) δίπλωμα ΙΕΚ οποιεσδήποτε ειδικότητας του τομέα χρηματοπιστωτικών και διοικητικών υπηρεσιών ή πτυχίο Β κύκλου σπουδών ΤΕΕ ανεξάρτητα από ειδικότητα ή πτυχίο Α κύκλου σπουδών ΤΕΕ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα οικονομίας και διοίκησης ή απολυτήριο τίτλο ενιαίου λυκείου ή ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου (των κλάδων διοικητικών υπηρεσιών - γραμματέων ή οικονομίας ή βιβλιοθηκονομίας) ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου (των τμημάτων: ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ή υπαλλήλων επιχειρήσεων μεταφορών ή υπαλλήλων λογιστηρίου ή υπαλλήλων διοίκησης ή εμπορικών επιχειρήσεων ή λυκείου γενικής κατεύθυνσης ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και β) γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

- Για τις θέσεις των ηλεκτροτεχνικών δικτύων: α) άδεια άσκησης επαγγέλματος ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ ειδικότητας εναερίων και υπογείων δικτύων, β) τον ομώνυμο ή αντίστοιχο τίτλο ΙΕΚ ή ΤΕΕ Α ή Β κύκλου σπουδών ή ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Επίσης γίνεται δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος θα υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας ότι η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου.

- Για τη θέση του ηλεκτροτεχνίτη εγκαταστάσεων ΔΕ: α) άδεια άσκησης επαγγέλματος ηλεκτροτεχνίτη Α, Γ και ΣΤ ειδικότητας σταθμών - υποσταθμών και β) ομώνυμο ή αντίστοιχο τίτλο ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή Α ή Β κύκλου σπουδών ή ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Επίσης, γίνεται δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας ότι η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου.

- Για τη θέση των τεχνίτη οχημάτων: α) άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων, β) ομώνυμο ή αντίστοιχο τίτλο ΙΕΚ ή ΤΕΕ Α ή Β κύκλου σπουδών ή ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Επίσης, γίνεται δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος θα υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας ότι η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκδόθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου.

Για τις παραπάνω θέσεις πλην των διοικητικών γραμματέων ΔΕ η προκήρυξη προβλέπει και επικουρικά προσόντα τα οποία θα ληφθούν υπόψη σε περίπτωση που δε βρεθούν υποψήφιοι με τα κύρια προσόντα.

Για τις θέσεις των παρασκευαστών κυλικείων απαιτείται μόνο απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής ή απολυτήριος τίτλος εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. Για περισσότερες πληροφορίες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης της ΔΕΗ στην οδό Εθνικής Αμύνης 9Α (τηλ. 2310- 360000). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 21 Μαΐου.
=================================================
Πυρηνικό εργοστάσιο στο Ακούγιου θα κατασκευάσει η Τουρκία
20 δισ. δολάρια θα κοστίσουν οι τέσσερις ρωσικοί αντιδραστήρες- Σειρά συμφωνιών υπέγραψαν οι Μεντβέντεφ και Γκιουλ

Πέμπτη 13 Μαΐου 2010
ΑΓΚΥΡΑ Ρωσία και Τουρκία υπέγραψαν συμφωνία-μαμούθ για την κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου με τέσσερις αντιδραστήρες στο Ακούγιου, στη νοτιοανατολική ακτή της Τουρκίας, με κόστος 20 δισ. δολάρια. Η πυρηνική συμφωνία ήταν το επιστέγασμα μιας εντυπωσιακής «ομοβροντίας» διακρατικών συμφωνιών τις οποίες υπέγραψαν ο ρώσος πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ και ο τούρκος ομόλογός του Αμπντουλάχ Γκιουλ. «Θα είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία όχι μόνο θα κατασκευάσει ένα πυρηνικό εργοστάσιο,όπως κάνουμε στο Ιράν και στην Ινδία, αλλά και θα είναι ιδιοκτήτης και διαχειριστής του» δήλωσε περιχαρής μετά την υπογραφή της συμφωνίας ο επικεφαλής της Rosatom Σεργκέι Κιριγένκο. Οπως εξήγησε, ρωσική κοινοπραξία υπό την κρατική εταιρεία ΖΑΟ Αtomstroyexport θα βάλει όλα τα χρήματα που απαιτούνται και θα αποσβέσει την επένδυσή της από την πώληση ηλεκτρικού ρεύματος στην Τουρκία (σε «φιξ» τιμές), καθώς και από την πιθανή πώληση του 49% του εργοστασίου σε τούρκους και ευρωπαίους επενδυτές.

«Η Τουρκία δεν χρειάζεται να πληρώσει τίποτε στην αρχή, απλώς θα μας παραχωρήσει το οικόπεδο για το εργοστάσιο» είπε ο κ. Κιριγένκο. Η συγκεκριμένη περιοχή είναι ιδιαίτερα σεισμογενής.

Ταυτόχροναπαρά την πρόσφατη «αλλαγή φρουράς» στην Ουκρανία και την κατακόρυφη βελτίωση των σχέσεων Κιέβου- Μόσχας- το Κρεμλίνο δείχνει αποφασισμένο να τηρήσει όλες τις περσινές συμφωνίες του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι για τους υποθαλάσσιους αγωγούς Βlue Stream-2 και South Stream (στους οποίους συμμετέχει και η ιταλική Εni), αλλά και για τον στρατηγικής σημασίας πετρελαιαγωγό Σαμσούντας - Τσεϊχάν.

Σύμφωνα μάλιστα με τον κ. Μεντβέντεφ, εξετάζονται ήδη η κατασκευή ενός νέου υπερσύγχρονου διυλιστηρίου στην Τουρκία και η από κοινού πώληση διυλισμένων πετρελαιοειδών στις ξένες αγορές. Συμφωνίες που βεβαίως επιτρέπουν στην Τουρκία, μια χώρα χωρίς δικά της καύσιμα, να εκμεταλλευθεί στο έπακρο τη γεωστρατηγική θέση της και να διαδραματίσει τον ρόλο του βασικού «παίκτη» στο Μεγάλο Παιχνίδι της μεταφοράς των πετρελαίων της Κασπίας προς τις δυτικές αγορές.

Η Ρωσία είναι ήδη ο κύριος προμηθευτής φυσικού αερίου της Τουρκίας και ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της: με τις νέες ενεργειακές συμφωνίες θα μετατραπεί σε στρατηγικό εταίρο, αφού θα καλύψει το 70% των συνολικών αναγκών της γειτονικής μας χώρας σε πετρέλαιο και αέριο.

Διαβάστε περισσότερα: http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artId=331285&dt=13/05/2010#ixzz0nn74I7nb

=================================================
ΓΕΝΟΠ: κυλιόμενες απεργίες
Απεργίες για το ασφαλιστικό

Με νέες απεργίες αντιδρούν τα συνδικάτα στο νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό, οι οποίες θα κορυφωθούν αύριο με την 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει κηρύξει η ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ στην οποία θα συμμετάσχουν μηχανικοί, νομικοί, γιατροί, φαρμακοποιοί, εκπαιδευτικοί και δημοσιογράφοι.

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το οποίο συμμετέχει στην απεργία, δεν θα μεταδίδει ειδήσεις από τις 6 το πρωί της Τετάρτης έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης.

Συνεχίζουν την απεργία τους και σήμερα οι τραπεζοϋπάλληλοι, οι οποίοι θα συμμετάσχουν και στην αυριανή απεργία, ενώ έχουν νεκρώσει και τα δικαστήρια, καθώς οι νομικοί και οι δικαστικοί επιμελητές απέχουν από τα καθήκοντά τους εως και την Παρασκευή.Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα και στη ΔΕΗ έχουν αποφασίσει κινητοποιήσεις μέχρι και αύριο.

Εικοσιτετράωρη απεργία έχουν εξαγγείλει για σήμερα ο ΗΣΑΠ και το Μετρό, ενώ αύριο, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας της ΓΣΕΕ, θα λειτουργήσουν από τις 10:30 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα.

Οι εργαζόμενοι στον Προαστιακό αρχίζουν από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη, επαναλαμβανόμενες δίωρες απεργίες. Στο τριήμερο αυτό θα πραγματοποιείται μόνο ένα δρομολόγιο στις 11.38 Πειραιάς - Κιάτο και στις 19.14 Κιάτο - Πειραιάς.

Αύριο επίσης, όλα τα λεωφορεία και το Τραμ θα ακινητοποιηθούν, ενώ τα τρόλεϊ θα κάνουν στάση εργασίας από τις 10:30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Οι λεωφορειακές γραμμές Express που εξυπηρετούν το Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, θα απεργήσουν από ώρα 04:25 (πρωί 19ης Μαρτίου 2008) μέχρι ώρα 24:00 (βράδυ 19ης Μαρτίου 2008).

Ανατροπή του προγράμματος δρομολογίων του ΟΣΕ επέρχεται από σήμερα έως και την Πέμπτη, εξαιτίας των δύο 24ωρων απεργιών που έχουν εξαγγείλει για σήμερα και την Πέμπτη, οι εργαζόμενοι στον Οργανισμό, οι οποίοι παράλληλα θα συμμετάσχουν και στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ, την Τετάρτη, για το Ασφαλιστικό.

Έτσι, το τριήμερο αυτό, δηλαδή 18, 19 και 20 Μαρτίου, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο των τρένων του ΟΣΕ, εκτός από τις αμαξοστοιχίες που ορίζονται ως ''Αμαξοστοιχίες Κοινωνικών Αναγκών''.

Καμία πτήση από και προς τα ελληνικά αεροδρόμια δεν θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από τις 16.00 έως τις 20.00, κατά την αυριανή τετράωρη στάση εργασίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Ματαιώσεις και αλλαγές προγραμματίζονται από Ολυμπιακές Αερογραμμές και Aegean και για την υπόλοιπη ημέρα.

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία (δημόσια και ιδιωτικά) όλων των βαθμίδων (οι δάσκαλοι με 48ωρη απεργία), με προσωπικό ασφαλείας θα λειτουργήσουν τα νοσοκομεία.

Επίσης αύριο, θα είναι κλειστά τα πρατήρια υγρών καυσίμων σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με απόφαση της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος, οι οποίοι αντιτίθενται στη διάλυση του Ταμείου τους και στην ένταξή τους στον ΟΑΕΕ. Προβλήματα θα υπάρξουν και στα λιμάνια λόγω της 5ωρης στάσης εργασίας των λιμενεργατών.

==========================================
Παραλύει το Δημόσιο από τις απεργίες Να τινάξουν στον αέρα τις Πανελλαδικές Εξετάσεις απειλούν οι εκπαιδευτικοί
Εβδομάδα κινητοποιήσεων με διαδηλώσεις, αποκλεισμούς υπουργείων και απεργίες στον δημόσιο κυρίως τομέα ξεκινά, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό στην κυβέρνηση ενώ βάζει την οικονομία σε περιπέτειες.

Η 48ωρη απεργία που κήρυξε το ΠΑΜΕ στις 21 και 22 Απριλίου, η 24ωρη της ΑΔΕΔΥ την Πέμπτη καθώς και μια σειρά κινητοποιήσεων αναμένεται να παραλύσουν το Δημόσιο, και τις επιχειρήσεις και τα σωματεία που ελέγχονται από το ΠΑΜΕ.

Η αρχή των αντιδράσεων για το φορολογικό νομοσχέδιο και τις εξελίξεις στην οικονομία με την προσφυγή στο μηχανισμό στήριξης Ε.Ε. και ΔΝΤ θα ξεκινήσουν από σήμερα καθώς στις 6 το απόγευμα πρωτοβάθμια σωματεία εργαζομένων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που ελέγχει ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό του υπουργείου Οικονομικών.

«Η παρουσία των εκπροσώπων του ΔΝΤ έρχεται σε αντίθεση με τη βούληση των εργαζομένων και του λαού και γι' αυτό είναι ανεπιθύμητοι», ανακοίνωσε η Αυτόνομη Παρέμβαση.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη θα κορυφωθούν οι κινητοποιήσεις καθώς θα απεργήσει ο δημόσιος τομέας, δηλαδή εργαζόμενοι σε εφορίες, υπουργεία, ταμεία, ΔΕΚΟ, κρατικές τράπεζες, σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, ΕΚΑΒ, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας κ.λπ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΓΣΕΕ προσανατολίζεται σε απεργιακές κινητοποιήσεις στο τέλος του μήνα.


Νοσοκομεία
«Λουκέτο» στα δημόσια νοσοκομεία βάζουν οι γιατροί, οι οποίοι έχουν εξαγγείλει πανελλαδική 48ωρη απεργία, για τις 21 και 22 Απριλίου ενώ στις 6 Μαΐου οργανώνουν ημέρα υγείας, προκειμένου να ενημερώσουν τους κατά τόπους φορείς για τα προβλήματα του ΕΣΥ.

Αλλά και οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ έχουν αποφασίσει τη συμμετοχή τους στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 22 Απριλίου καθώς και στα συλλαλητήρια που διοργανώνονται για τις 27 Απριλίου. Από την πλευρά τους οι νοσοκομειακοί γιατροί ζητούν την υπογραφή νέας κλαδικής συμφωνίας και προχωρούν από 1ης Μαΐου σε νέες μαζικές επισχέσεις εργασίας.

Εκτός της συμμετοχής στην απεργία της ΑΔΕΔΥ, οι εκπαιδευτικοί απειλούν να τινάξουν στον αέρα τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Την Παρασκευή αποφάσισαν να προχωρήσουν σε απεργία στις 5 Μαΐου, ημέρα που εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας οι απόφοιτοι των ΤΕΕ, όμως το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ εισηγείται στις τοπικές ενώσεις των καθηγητών κινητοποιήσεις από τις 14 Μαΐου, ημέρα έναρξης των Πανελλαδικών. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν την απόσυρση του νομοσχεδίου για το νέο σύστημα προσλήψεων.
===================================================

Εργατική εστία

Εν τω μεταξύ, «κόβει» η Εργατική Εστία την παροχή δωρεάν δελτίων κοινωνικού τουρισμού στους δικαιούχους, εργαζόμενους και συνταξιούχους. Με απόφαση που απέφυγαν να δημοσιοποιήσουν τόσο η Εργατική Εστία όσο και το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τίθενται, πλέον, εισοδηματικά κριτήρια για το 2010 που έχουν ως εξής:

Μεμονωμένα άτομα δικαιούχοι, ανά αίτηση 17.000 ευρώ (ατομικό /οικογενειακό εισόδημα).

Δύο άτομα δικαιούχοι ανά αίτηση 25.000 ευρώ (οικογενειακό εισόδημα).

Τρία άτομα δικαιούχοι ανά αίτηση 33.000 ευρώ (οικογενειακό εισόδημα),τέσσερα άτομα δικαιούχοι ανά αίτηση, ΟΧΙ πολύτεκνοι 41.000 ευρώ (οικογενειακό εισόδημα).

Πολύτεκνοι 50.000 ευρώ (οικογενειακό εισόδημα).

Οι δικαιούχοι με μεγαλύτερα εισοδήματα «θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε άλλα προγράμματα του ΟΕΕ όπως θαλάσσιες εκδρομές - κρουαζιέρα και θερινό εκδρομικό πρόγραμμα έτους 2010».
============================================
Το υπουργείο Οικονομικών αναμένει να εισπράξει επιπλέον 900 εκατ. ευρώ. Ο κ. Μάλλιος όμως ισχυρίζεται ότι οι απανωτές αυξήσεις της φορολογίας στα καπνικά προϊόντα θα θέσουν σε κίνδυνο ακόμη και τα φορολογικά έσοδα των 2,5 δισ. ευρώ που μάζευε κάθε χρόνο το κράτος.
=============================================
Πρόστιμο 40 εκ. ευρώ σε εφοπλιστή για φοροδιαφυγή
«Καμπάνα» 40 εκατ. ευρώ έριξε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος σε εφοπλιστή ο οποίος μέσω off shore εταιρειών αγόρασε μεγάλο αριθμό ακινήτων και δεν πλήρωνε τον ετήσιο φόρο 3%, καθώς και το ΕΤΑΚ .
Πρόστιμο - «μαμούθ» 40 εκατ. ευρώ ετοιμάζεται να επιβάλλει η εφορία σε έναν από τους ισχυρότερους Έλληνες εφοπλιστές, ο οποίος εντοπίστηκε από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος να έχει κρύψει εισοδήματα και να μην έχει πληρώσει στο Δημόσιο φόρους για τα ακίνητα που απέκτησε στην Ελλάδα μέσω offshore εταιριών.
Πληροφορίες αναφέρουν, ότι ο μεγαλοεφοπλιστής από το 2005 μέχρι σήμερα απέκτησε 120 (!) ακίνητα αντικειμενικής αξίας άνω των 250 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς να φαίνεται στην εφορία ότι ο ίδιος είναι ο πραγματικός κάτοχος των ακινήτων. Το ΣΔΟΕ έφθασε στον γνωστό εφοπλιστή ακολουθώντας τα ίχνη των εμβασμάτων τα οποία ο ίδιος έστελνε στους?ιδιοκτήτες των offshore για να πραγματοποιηθούν οι αγορές των ακινήτων.
Ο έλεγχος του ΣΔΟΕ έδειξε ότι ο εφοπλιστής, ο οποίος καλυπτόμενος πίσω από τον νομικό «μανδύα» των offshore :
- Έκρυψε από την εφορία τα εισοδήματα που είχε αποκτήσει από την εκμίσθωση των ακινήτων αποφεύγοντας έτσι την καταβολή των φόρων.
- Δεν είχε υποβάλλει δήλωση και δεν είχε πληρώσει τον ειδικό φόρο 3% επί της αντικειμενικής αξίας για τα ακίνητα που κατέχει. Η έκθεση με τα αποτελέσματα του ελέγχου που πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ επρόκειτο να σταλεί σήμερα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την επιβολή του προστίμου το οποίο μαζί με τις προσαυξήσεις φθάνει τα 40 εκατ. ευρώ ενώ αναμένεται να διαβιβαστεί έγκληση στον εισαγγελέα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αξίζει να αναφερθεί πως το ύψος του προστίμου ανέρχεται στο 16% της συνολικής αντικειμενικής αξίας των ακινήτων.
Σημειώνεται ότι με τον τελευταίο φορολογικό νόμο ο ειδικός φόρος των ακινήτων των offshore αυξήθηκε από 3% σε 15% ενώ παρέχεται η δυνατότητα καταλογισμού του φόρου ακίνητης περιουσίας στους πραγματικούς ιδιοκτήτες των ακινήτων οι οποίοι βρίσκονται πίσω από τις offshore.
===============================================

Δεν υπάρχουν σχόλια: