Τρίτη, 8 Ιουνίου 2010

Σε αναβολή των επενδυτικών τους σχεδίων στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής προχωρά η ΔΕΗ

Ξέμεινε από... κεφάλαια και η ενέργεια
Παγώνουν οι επενδύσεις
Σε αναβολή ή αναθεώρηση των επενδυτικών τους σχεδίων στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής προχωρούν η ΔΕΗ και οι ιδιώτες, υπό τις δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, λόγω έλλειψης ρευστότητας, δεν είναι σε

θέση να στηρίξει χρηματοδοτικά τέτοιου είδους επενδύσεις. «Tο χρήμα δεν είναι ούτε εύκολο ούτε φθηνό σήμερα», δηλώνει παράγοντας της ενεργειακής αγοράς, επισημαίνοντας ότι και αυτοί που θα καταφέρουν τελικά να βρουν χρηματοδότηση στη διεθνή χρηματοπιστωτική αγορά θα το πληρώσουν πάρα πολύ ακριβά. Επιπλέον, η κατακόρυφη μείωση της ζήτησης σε ηλεκτρικό ρεύμα, η οποία το 2009 υποχώρησε σε ποσοστό 23% έναντι του 2008, παγώνει τις επενδυτικές διαθέσεις.

==========================================
ΔΕΗ: Προαναγγελία Γ.Σ.

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 όπως σήμερα ισχύει και το άρθρο 22 του Καταστατικού καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία "ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" στην 8η Τακτική Γενική Συνέλευσή της, στις 29 Ιουνίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ., στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο "NOVOTEL ATHENES" (Μιχαήλ Βόδα 4 - 6), για συζήτηση και λήψη Αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή για έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 8ης εταιρικής χρήσης (1.1.2009 έως 31.12.2009) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 20 του Ν. 3426/2005.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2009 έως 31.12.2009.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την εταιρική χρήση από 1.1.2009 έως 31.12.2009 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2009 έως 31.12.2009 και προέγκριση ακαθάριστων αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2010 έως 31.12.2010.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2010 έως 31.12.2010, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του Καταστατικού της Εταιρείας και έγκριση αμοιβών των ελεγκτών για τη χρήση αυτή.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτήν, να καταθέσουν στην αρμόδια Υπηρεσία Ανακοινώσεων και Μετόχων της Εταιρείας (Οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30, Αθήνα - 5ος όροφος, γραφείο 515) κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 10:00 έως 13:00 , τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και τις 23.6.2010) τα παρακάτω έγγραφα :

α. Όσοι από τους Μετόχους έχουν χειριστή (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή) θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να προσκομίσουν στη ΔΕΗ Α.Ε. τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, για τη συμμετοχή τους στην 8η Τακτική Γενική Συνέλευση, που εκδίδει η εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.

β. Όσοι από τους Μετόχους δεν έχουν χειριστή, αλλά είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας του οποίου χειριστής είναι η Ε.Χ.Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απευθείας στην Ε.Χ.Α.Ε. και να προσκομίσουν στη ΔΕΗ Α.Ε. την πιο πάνω βεβαίωση μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.

================================================
Νέος διευθυντής στη ΔΕΗ Σορωνής

Νέος διευθυντής ανέλαβε και επίσημα πλέον στο εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Σορωνή, σε μια χρονική συγκυρία εξαιρετικά σημαντική για το ενεργειακό ζήτημα σε όλη του τη διάσταση στην περιοχή της Ρόδου.

Πρόκειται για τον κ. Μιχάλη Μπαρδακά, ο οποίος είναι Ροδίτης (κατάγεται από την Κρεμαστή) και είναι μόλις 47 ετών. Θεωρείται έμπειρος τεχνικός και κατηρτισμένος επιστήμονας καθώς είναι Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και στέλεχος πρώτης γραμμής σε όλη την διάρκεια της υπηρεσιακής του θητείας.

Η τοποθέτηση του κ. Μπαρδακά, στην θέση του Γενικού Διευθυντή του ΑΗΣ Σορωνής, μετά την συνταξιότηση του κ. Χρυσοχόου, θεωρείται ως ίσως η καταλληλότερη σε αυτή την χρονική συγκυρία και αυτό επειδή ο κ. Μπαρδακάς, κατέχει καλά τον τομέα που καλείται να υπηρετήσει, έχει άριστες σχέσεις και με τα τεχνικά και με τα διοικητικά στελέχη κυρίως όμως ξέρει πολύ καλά πώς να χειριστεί και να αντιμετωπίσει τις έκτακτες δυσκολίες που κατά καιρούς παρουσιάζονται.

Είτε αυτές έχουν να κάνουν με την έλλειψη προσωπικού, είτε με διάφορα ζητήματα που αφορούν το ενεργειακό ζήτημα στο σύνολό του.

Ο κ. Μιχάλης Μπαρδακάς, ανήκει στην γενιά των στελεχών εκείνων που δεν είναι ξεκομμένος από την τοπική κοινωνία.

Κι αυτό επειδή προέρχεται από την τοπική κοινωνία, γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις και βέβαια ξέρει πολύ καλά, τις αδυναμίες και τα λάθη στις οποίες δεν πρέπει να πράξει.
Ήδη, ως αναπληρωτής διευθυντής του ΑΗΣ Ρόδου, από το περασμένο καλοκαίρι, είχε φροντίσει να ολοκληρώσει κύκλο επαφών με την επιτροπή αγώνα του δημοτικού διαμερίσματος Θεολόγου, αποτυπώνοντας έτσι την κατάσταση που επικρατεί και επιδιώκοντας να προωθήσει άμεσες λύσεις. Ένα ακόμα πιο σημαντικό «όπλο» που διαθέτει ο νέος διευθυντής του ΑΗΣ Σορωνής, είναι η εκτίμηση που απολαμβάνει από το σύνολο των στελεχών και των συναδέλφων του σε υπηρεσιακό επίπεδο, γεγονός που εκτιμάται ότι θα του επιτρέψει να ασκήσει τα καθήκοντά του με τον καλύτερο τρόπο.

Σημειώνεται ότι ο νέος διευθυντής του εργοστασίου της ΔΕΗ στη Σορωνή, επιλέχθηκε μέσω προκήρυξης που έγινε πριν από μερικούς μήνες στην θέση αυτή, ως το καταλληλότερο στέλεχος που θα μπορούσε να ανταποκριθεί καλύτερα σε αυτή την δύσκολη συγκυρία.
========================================================
Νέο εργασιακό τοπίο με αύξηση απολύσεων και μείωση αποζημιώσεων Ημ/νία: 08:53 - 08 Ιουν 2010

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι επώδυνες ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις που θα φέρουν περαιτέρω ελαστικοποίηση στο όνομα της ανταγωνιστικότητας, όπως προβλέπεται στο μνημόνιο. Αύξηση του ορίου απολύσεων με αντικειμενικά κριτήρια, ‘’τσεκουρεμένες’’ αποζημιώσεις σε δόσεις και επανατοποθέτηση του θεσμού στον ΟΜΕΔ αναμένεται να προτείνουν οι εργοδότες.

Δεν θα συμμετέχει σε διαβουλεύσεις με τους εργοδότες ή το υπουργείο, ούτε θα υποβάλλει δικές της προτάσεις για το εργασιακό καθεστώς στον ιδιωτικό τομέα η ΓΣΕΕ. ‘Οπως δήλωσε στο ‘’R’’ ο γραμματέας Τύπου της ΓΣΕΕ, κ. Στάθης Ανέστης, οι ρυθμίσεις αυτές ‘’είναι πέρα από κάθε όριο απορριπτέες και προκλητικές’’.
‘’Δεν υπάρχει περιθώριο να ελαστικοποιηθούν περαιτέρω οι εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα’’ τόνισε, συμπληρώνοντας πως τέτοιου είδους συζητήσεις είναι ‘’χωρίς αντικείμενο’’.

Το ‘’αντικείμενο’’ πάντως, σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας κ. Α. Λοβέρδο, πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως σε όσα προβλέπει το μνημόνιο που η κυβέρνηση έχει υπογράψει με την τρόικα. Ο υπουργός σε συνάντηση, στην οποία συμμετείχε και ο κ.Α. Ανδρεάδης (ΠΟΞ) εκπροσωπώντας τον ΣΕΤΕ, κάλεσε ΕΣΕΕ,ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ να καταλήξουν σε συμφωνία (μαζί και με τη ΓΣΕΕ που δεν προσήλθε στη συνάντηση) πάνω στις ρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, αυστηρά όμως μέσα στο πλαίσιο και χρονοδιάγραμμα που καθορίζει το μνημόνιο που έχει υπογράψει η κυβέρνηση. Τόνισε μάλιστα πως ‘’κάθε συζήτηση εκτός του πλαισίου του μνημονίου είναι εκτός νόμου.''

Οι εργοδότες θα πρέπει να συμφωνήσουν και να υποβάλλουν τις προτάσεις τους – μαζί ή ξεχωριστά - στον υπουργό το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουνίου πάνω στα εξής θέματα:

- Διαδικασία προσφυγής στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας. Οι φορείς τίθενται υπέρ της επανατοποθέτησης του θεσμού, ενώ προσανατολίζονται σε κατάργηση της μονομερούς προσφυγής στον ΟΜΕΔ.

- Αύξηση του ορίου απολύσεων στις περιπτώσεις ομαδικών απολύσεων. Σίγουρη θεωρείται η αύξηση του ορίου στο 4% από 2% που ισχύει σήμερα. Σύμφωνα με τον κ. Ασημακόπουλο της ΓΣΕΒΕΕ είναι μέτρο άνευ ουσίας, καθώς, ‘’ποσώς ενδιαφέρει τις επιχειρήσεις’’. Πάντως οι εργοδότες αναμένεται να θέσουν αντικειμενικά κριτήρια όπως τη μείωση του τζίρου, και των ιδίων κεφαλαίων, το όριο δανεισμού μιας επιχείρησης κ.ά.

- Καθορισμό του ύψους και του τρόπου καταβολής της αποζημίωσης του απολυομένου. Αυτό κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα καθώς η μείωση ενδέχεται να φτάσει ως και το 40-50%. Οι εργοδότες αναμένεται να προτείνουν αυτή να γίνεται οπωσδήποτε σε δόσεις και σημαντικά μειωμένα τα ποσά για τους υπαλλήλους με περισσότερα από 6 χρόνια στον ίδιο εργοδότη. ‘’Είναι προτιμότερο να πάρεις κάτι από το τίποτα,’’ σύμφωνα με τον κ. Κορκίδη, πρόεδρο της ΕΣΕΕ.

- Μέτρα αποτροπής απολύσεων εργαζομένων μεγάλης ηλικίας που βρίσκονται στο στάδιο πριν τη συνταξιοδότησή τους ανεξάρτητα αν πρόκειται για ομαδικές ή μεμονωμένες απολύσεις. Αυτονόητο μέτρο το θεωρούν οι εργοδότες, ενώ το πιθανότερο είναι να αποφασιστεί η ενίσχυση των ασφαλιστικών εισφορών μέσω ΟΑΕΔ.

- Καθορισμό των όρων απασχόλησης και του κατώτατου ημερομίσθιου των νέων ηλικίας κάτω των 25 ετών, που εισέρχονται στην αγορά εργασίας για πρώτη φορά. Αναμένεται οι αποδοχές να καθορισθούν στο 80% του βασικού μισθού. Ο ΣΕΤ επιθυμεί ένα μεγάλο μέρος να απορροφηθεί στον τουρισμό, ενισχύοντας την ευέλικτη απασχόληση, ενώ η ΕΣΕΕ προσανατολίζεται στο συνδυασμό του μέτρου με συμβάσεις μαθητείας.

- Καθορισμό των εν γένει όρων απασχόλησης και ασφάλισης των απασχολουμένων σε συμβάσεις μαθητείας, η διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να είναι ανώτερη του έτους.

- Μείωση της υπερωριακής αμοιβής, ένα ακόμη θέμα που προβλέπεται ρητά στο μνημόνιο.

- Καθορισμό της ανώτατης διάρκειας των συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Η ΕΣΕΕ τίθεται υπέρ δύο συμβάσεων διάρκειας 24 μηνών.

Φωτεινή Πούλη
foteini@reporter.gr
=====================================================
ΣΙΣΣΥ ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ

Δεκαπέντε βασικές αλλαγές θα περιλαμβάνονται στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που κλειδώνουν αύριο με την παρουσία ελεγκτών της τρόικας στην Αθηνα.

Στις συναντήσεις που θα γίνουν θα οριστικοποιηθούν οι αλλαγές, ώστε να λάβουν το τελικό «ok» από τα υψηλόβαθμα στελέχη της τρόικας, που θα φτάσουν στη χώρα μας στις 15 Ιουνίου. Εάν όλα πάνε καλά στις συζητήσεις, το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή στις 20 Ιουνίου. Το κεντρικό θέμα, πάντως, της διαπραγμάτευσης είναι το ποσοστό της αναπλήρωσης που θα καθορίσει το ύψος της σύνταξης, όπως προκύπτει και από την αλληλογραφία που έχει η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας με τον Ευρωπαίο επίτροπο Ολι Ρεν, αφού όλα τα υπόλοιπα ζητήματα θεωρείται ότι έχουν κλείσει με δυσμενείς όρους για το σύνολο των Ελλήνων ασφαλισμένων, παλαιών και νέων.

Η αλληλογραφία ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει ξεκινήσει στις 28 Μαΐου, με τον υπουργό Εργασίας να τονίζει ότι δεν μπορεί να δεχτεί ποσοστό αναπλήρωσης 48%, όπως προέκυπτε από την εφαρμογή και μόνο των όρων που τίθενται στο μνημόνιο, συνεχίστηκε στις 4 Ιουνίου με τον υφυπουργό Εργασίας Γιώργο Κουτρουμάνη να στέλνει επιστολή στο γενικό διευθυντή της Κομισιόν για να ζητάει καταγραφή όλων των ανοιχτών θεμάτων που περιλαμβάνονται στην ατζέντα, ενώ στις 5 Ιουνίου ο Ευρωπαίος επίτροπος έστειλε επιστολή στον υπουργό Εργασίας με την οποία τον ευχαριστεί και ζητεί να μην αυξηθούν οι δαπάνες πάνω από το 2,5 του ΑΕΠ. Στην επιστολή απάντησε ο Ανδρέας Λοβέρδος τονίζοντας ότι προσβλέπει σε «θετική εξέλιξη για το ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων».

Oι αλλαγές που έχουν οριστικοποιηθεί και δεν ανατρέπονται, αφού αποτελούν και εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση απέναντι στους δανειστές της, είναι:

1. Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2015, εισαγωγή ενός ενιαίου ορίου συνταξιοδότησης στα 65 έτη για όλους, συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν ασφαλιστεί προ της 1ης Ιανουαρίου 1993.
2. Αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών που υπηρετούν στο Δημόσιο στα 65 χρόνια, μέχρι το 2013. Αντίστοιχη αύξηση και για τις μητέρες ανηλίκων του ιδιωτικού τομέα.
3. Ενίσχυση της σχέσης εισφορών που καταβάλλονται και των παροχών που λαμβάνονται και οδηγούν στη λεγόμενη αναλογική σύνταξη.
4. Υπολογισμός των συντάξιμων αποδοχών με βάση το σύνολο του εργασιακού βίου.
5. Περιορισμός του μέσου ετήσιου ποσοστού συσσώρευσης στο 1,2% για βασική και ανταποδοτική σύνταξη, προκαλώντας σημαντικές μειώσεις στις συντάξεις.
6. Εισαγωγή ενός αυτόματου μηχανισμού προσαρμογής που να αυξάνει την ηλικία συνταξιοδότησης ανάλογα με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής κατά τη συνταξιοδότηση.
7. Αύξηση της ελάχιστης ανταποδοτικής περιόδου για συνταξιοδότηση από 37 σε 40 έτη, έως το 2013. Η αύξηση αναμένεται να είναι δώδεκα μήνες το χρόνο. Έτσι το 2011 θα χρειάζονται 38 έτη ασφάλισης, το 2012 τα απαιτούμενα έτη θα είναι 39 και το 2013 θα φτάσουν τα 40.
8. Περιορισμός της πρόσβασης στην πρόωρη συνταξιοδότηση στα 60 έτη, από την 1η Ιανουαρίου 2011, συμπεριλαμβανομένων και των εργαζόμενων σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, κι εκείνων με 40 χρόνια εισφορών.
9. Αναθεώρηση του συστήματος παροχής αναπηρικών συντάξεων, με την εισαγωγή αυστηρότερων όρων και τακτική επανεξέταση, πιθανότατα από το Δεκέμβριο του 2010 αντί για τα τέλη του 2011, όπως ήταν ο αρχικός προγραμματισμός.
10. Μείωση των συνταξιοδοτικών παροχών κατά 6% ετησίως, για τα άτομα που συνταξιοδοτούνται μεταξύ 60 και 65 ετών, με περίοδο συνεισφορών μικρότερη των 40 ετών. Aυτό φέρνει μείωση της σύνταξης 30% για όποιον αποχωρεί πέντε χρόνια νωρίτερα.
Ασφαλισμένος με 37 έτη που αποχωρεί σε ηλικία 61 ετών θα δει τη σύνταξή του να μειώνεται κατά 24%. Η μείωση θα αφορά τόσο στη βασική όσο και στην αναλογική σύνταξη.

11. Δεν θα υπάρξει καμία ειδική μεταχείριση για όσους έχουν ασφαλιστεί προ της 1ης Ιανουαρίου 1993.
12. Θα γίνουν σημαντικές περικοπές της λίστας βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων σε όχι περισσότερα από 10 τα επαγγέλματα που θα παραμείνουν στη λίστα, ενώ οι αλλαγές θα αφορούν και τους παλαιούς ασφαλισμένους. Η ηλικία συνταξιοδότησης στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα θα πάει από τα 55 στα 60 για έξοδο με 35ετία. Η αύξηση θα είναι δώδεκα μήνες το χρόνο και θα ξεκινήσει το 2011.Έτσι το όριο ηλικίας θα πάει στο 56ο έτος το 2011, το 57ο έτος το 2012, το 58ο έτος το 2013, το 59ο έτος το 2014 και το 60ό έτος το 2015.Σε όσα επαγγέλματα εξαιρεθούν, η ηλικία συνταξιοδότησης με 15ετία θα πάει από τα 60 στα 65 έτη, με την αύξηση να είναι δώδεκα μήνες το χρόνο.
13. Εισαγωγή ενός εγγυημένου εισοδήματος βασισμένου σε εισοδηματικά κριτήρια για τους ηλικιωμένους πάνω από τα 65,που είναι η λεγόμενη βασική σύνταξη.
14. Μείωση του αριθμού των συνταξιοδοτικών ταμείων σε 3 (χωρίς εξαιρέσεις, λένε οι επιτηρητές). Τα ταμεία που θα διατηρηθούν είναι το ΙΚΑ, ο ΟΓΑ και ο ΟΑΕΕ.
15. Μείωση του ανώτατου ορίου στις συντάξεις. Σημειώνεται ότι στο σχέδιο νόμου που παρουσίασε ο υπουργός Εργασίας διατηρήθηκε το ισχύον ανώτατο πλαφόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: