Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

Συγχαρητήρια , την πατάξατε τη φοροδιαφυγή.


Συγχαρητήρια , την πατάξατε τη φοροδιαφυγή. 
=============================
ΔΕΗ: Θα φορολογείται η έκπτωση των εργαζομένων
Το ύψος της απαλλαγής θα υπολογίζεται ως εισόδημα
Ως εισόδημα θα φορολογείται η έκπτωση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους της ΔΕΗ, όπως προβλέπει σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και αναφέρεται σε εγκύκλιο που στάλθηκε από το υπουργείο Οικονομικών.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται συγκεκριμένα ότι:

«Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας την 140/2012 ομόφωνη Γνωμοδότηση της Α' Τακτικής Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών.

Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση αυτή, το όφελος που προκύπτει για τους εργαζόμενους και συνταξιούχους της ΔΕΗ Α.Ε., από την παροχή ορισμένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας με μειωμένο τιμολόγιο, αποτελεί εισόδημα υποκείμενο σε φόρο εισοδήματος».

Στη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επισημαίνεται μεταξύ άλλων:

«[...] κατά την ομόφωνη γνώμη της Α' Τακτικής Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η εν λόγω παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με μειωμένο τιμολόγιο αποτελεί περιοδική παροχή σε είδος, που συνιστά αντάλλαγμα που παρέχεται λόγω της σχέσης εργασίας που συνδέει τη «ΔΕΗ Α.Ε.» με τους εργαζομένους της. Επομένως το όφελος που προκύπτει για τους εργαζόμενους της «ΔΕΗ Α.Ε.» από την παροχή μειωμένου τιμολογίου για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες υποκείμενο σε φόρο εισοδήματος, κατά την έννοια του άρθρου 45 παρ. 1 του Κ.Φ.Ε..

Τούτο διότι:
α) δίδεται ως αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας,
β) αποτελεί αμοιβή σε είδος που μπορεί να αποτιμηθεί σε χρήμα,
γ) καταβάλλεται περιοδικά και
δ) από τη φύση της δεν προορίζεται να καλύψει δαπάνες, στις οποίες υποβάλλονται οι εργαζόμενοι στην «ΔΕΗ Α.Ε.», για την εκτέλεση της υπηρεσίας που τους έχει ανατεθεί ή την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της τούτο δε επιβεβαιώνεται πλήρως και από το γεγονός ότι η παροχή αυτή χορηγείται όχι μόνον στους εργαζομένους αλλά και στους συνταξιούχους της εταιρείας.

Δεν δύναται δε να θεωρηθεί η παροχή αυτή ότι εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 2336/1995, καθόσον δεν συμβάλλει στους σκοπούς που, αναφέρονται στην εν λόγω διάταξη (παραγωγικότητα, υγιεινή, ασφάλεια κλπ.), δεδομένου ότι, όπως προελέχθη, αυτή χορηγείται σε όλους ανεξαιρέτως τους εργαζομένους, χωρίς να συνδέεται ατομικώς και προσωπικώς προς τις επιδόσεις, την απόδοση και τη συμβολή ενός εκάστου στην παραγωγικότητα της επιχειρήσεως συμπεριλαμβανομένων και των συνταξιούχων.

Από την άλλη πλευρά δεν υφίσταται άλλη ρητή διάταξη νόμου, η οποία να προβλέπει ότι η ανωτέρω παροχή δεν αποτελεί εισόδημα, ώστε να μη υπόκειται σε φόρο, λαμβανομένης υπόψη και της στενής ερμηνείας των φοροαπαλλακπκών διατάξεων.

Άλλωστε, η ως άνω παροχή, η οποία χορηγείται λόγω της σχέσεως εργασίας, που συνδέει τη «ΔΕΗ Α.Ε.», με τους υπαλλήλους της, έχει τον χαρακτήρα φορολογητέου εισοδήματος εκ μισθωτών υπηρεσιών, χωρίς ο χαρακτήρας της αυτός να αίρεται από την τυχόν εξ ελευθεριότητος ή μη χορήγησή της, αδιαφόρου όντος, από φορολογικής απόψεως, του εάν οι παροχές αυτές, ως ανακλητές οικειοθελείς παροχές, αλλά και ως εξ ελευθεριότητος χορηγούμενες, αποκτούν ή όχι το χαρακτήρα μισθού, από απόψεως εργατικού δικαίου, κατά τη νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων (βλ. ενδεικτικά ΑΠ 211/2002, ΕΕΔ 62, σ, 917). Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση, δεν τίθεται ζήτημα εφαρμογής οτην προκείμενη περίπτωση, της διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 2336/1995.

Περαιτέρω, δεν ασκεί καμιά επιρροή στη φορολόγηση ή μη της παροχής αυτής το παρόν ή το προγενέστερο καθεστώς, της νομικής μορφής της «ΔΕΗ Α.Ε.», δεδομένου ότι, κρίσιμο ζήτημα, στην προκείμενη περίπτωση, αποτελεί ο νομικός χαρακτήρας της εν λόγω παροχής, δηλαδή το εάν αποτελεί ή όχι εισόδημα, Συνεπώς εφόσον αποτελεί εισόδημα φορολογείται, κστά τις οικείες διατάξεις που διέπουν τη φορολογία εισοδήματος, αδιακρίτως του νομικού καθεστώτος υπό το οποίο τελεί ο εργοδότης. Πράγματι κατ' άρθρο 45 παρ. 1 του Κ.Φ.Ε., εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το έσοδο που προκύπτει γενικό από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή και το οποίο αποκτάται εν γένει από μισθωτούς, αδιακρίτως του νομικού καθεστώτος υπό το οποίο τελεί ο εργοδότης τους,

IV. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Κατόπιν των ανωτέρω, επί του τεθέντος ερωτήματος, η Α' Τακτική Ολομέλεια του Ν.Σ.Κ. γνωμοδότησε ομόφωνα, ότι το όφελος που προκύπτει για τους εργαζόμενους και συνταξιούχους της ΔΕΗ Α.Ε., από την παροχή ορισμένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας με μειωμένο τιμολόγιο, αποτελεί εισόδημα υποκείμενο σε φόρο εισοδήματος.»
=====================================

Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι φοροφυγάδες

Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι φοροφυγάδες
Οργιο φοροδιαφυγής από ελεύθερους επαγγελματίες αποκαλύπτει μελέτη από ερευνητές ξένων πανεπιστημίων, που δείχνει ότι τα εισοδήματα που δεν δηλώθηκαν στην Εφορία το 2009 ανήλθαν σε 28 δισ. ευρώ. Αποτέλεσμα, το Δημόσιο να χάσει 11,2 δισ. ευρώ από φόρους, ποσό που αντιστοιχεί στο νέο πακέτο με τις περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα.
Κατά μέσον όρο το μέσο πραγματικό εισόδημα των αυτοαπασχολούμενων είναι 1,92 φορές μεγαλύτερο από εκείνο που εμφανίζουν στην Εφορία, με... πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδήματος τους εκπαιδευτικούς ελεύθερους επαγγελματίες, όπου το πραγματικό τους εισόδημα είναι 2,55 φορές υψηλότερο από το δηλωθέν και δεύτερους τους γιατρούς με 2,45.
Σε απόλυτα ποσά οι γιατροί έκρυψαν από την Εφορία κατά μέσον όρο εισόδημα 29.944 ευρώ και έπονται οι μηχανικοί με 28.625 ευρώ και οι εκπαιδευτικοί και λογιστές με 24.742 ευρώ και 24.573 ευρώ αντίστοιχα. Κατά κλάδο τα υψηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής καταγράφονται στις λογιστικές και οικονομικές υπηρεσίες με 78,92% και σε απόσταση αναπνοής ακολουθούν οι νομικές υπηρεσίες με 78,79%.
Εντυπωσιακό είναι το στοιχείο ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν λάβει τραπεζικό δάνειο καταβάλλουν κάθε χρόνο το 82% του δηλωθέντος εισοδήματός τους για την εξυπηρέτηση των δανείων τους. Μάλιστα, υπάρχουν κλάδοι όπως οι γιατροί, οι μηχανικοί, οι εκπαιδευτικοί ως ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι δαπανούν έως και το 155% του δηλωθέντος εισοδήματός τους για την εξυπηρέτηση των δανείων τους.
Σύμφωνα με τη μελέτη «Φοροδιαφυγή ανά επαγγελματικό κλάδο: Στοιχεία από τη χορήγηση πιστώσεων στην Ελλάδα», που εκπονήθηκε από ομάδα ερευνητών με επικεφαλής την κ. Μαργαρίτα Τσούτσουρα, επίκουρο καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου, και τον κ. Νικόλαο Αρταβάνη, μεταπτυχιακό φοιτητή του Πανεπιστημίου Virginia Tech, τα υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους, π.χ. γιατρούς, μηχανικούς, δικηγόρους, συνδέονται και με την υψηλή ποσοστιαία εκπροσώπησή τους στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Αναλυτικότερα, από τη μελέτη προκύπτει ότι τα μη δηλωθέντα φορολογητέα εισοδήματα για το 2009 ανέρχονται στα 28 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Με φορολογικό συντελεστή 40%, τα διαφυγόντα φορολογικά έσοδα υπολογίζονται στο 31% του ελλείμματος του προϋπολογισμού του 2009 (ή στο 48% του 2008), με τις εκτιμήσεις αυτές να είναι εξόχως συντηρητικές.
Διαπιστώνεται ότι οι ιατροί, οι μηχανικοί, οι καθηγητές, οι οικονομολόγοι και οι σύμβουλοι επιχειρήσεων, οι λογιστές και οι δικηγόροι έχουν τον υψηλότερο λόγο πραγματικού προς δηλωθέν εισόδημα. Για να προσδιορίσουν το αδήλωτο εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών, οι ερευνητές συγκέντρωσαν στοιχεία από μεγάλη τράπεζα που αφορούν τα πάσης φύσεως δάνεια που έδωσε σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Στη συνέχεια, και με δεδομένο ότι οι τράπεζες διαμορφώνουν την πολιτική χορηγήσεων έναντι των ελεύθερων επαγγελματιών όχι με βάση το δηλωθέν εισόδημά τους, αλλά εκτιμώντας το πραγματικό τους εισόδημα, εκτίμησαν ποιο θα πρέπει να είναι το ύψος του πραγματικού εισοδήματος των αυτοαπασχολούμενων για να μπορεί να υποστηρίξει το επίπεδο των χορηγούμενων πιστώσεων.
Για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής οι ερευνητές προτείνουν στοχευμένους ελέγχους σε περιοχές και ομάδες επαγγελμάτων με υψηλή φοροδιαφυγή, σχεδιασμό και επιβολή τεκμαρτού φόρου στους ελεύθερους επαγγελματίες και θέσπιση ετήσιων επαγγελματικών αδειών έναντι χρηματικού τιμήματος το οποίο θα συμψηφίζεται με τον φόρο εισοδήματος. Τονίζουν ακόμη ότι η χρήση προσωπικών δεδομένων είναι αναποτελεσματική στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και συνιστούν τη χρήση μέσων όρων για τον προσδιορισμό του εισοδήματος, όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο.
Τα «παράθυρα» διαφυγής
Τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες που, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης, διαμορφώνουν την τάση για την υψηλή φοροδιαφυγή των αυτοαπασχολούμενων στην Ελλάδα.
Ο πρώτος είναι ότι επαγγέλματα με μεγάλο όγκο «παραστατικών» εσόδων ή δαπανών τείνουν να έχουν χαμηλότερη φοροδιαφυγή. Για παράδειγμα, στο λιανικό εμπόριο η φοροδιαφυγή είναι μικρότερη σε σχέση με τα ιατρικά επαγγέλματα, καθώς ο γιατρός λαμβάνει ελάχιστα παραστατικά για τις αγορές του και μπορεί να μην εκδίδει παραστατικά για την παροχή της υπηρεσίας του.
Ο δεύτερος παράγοντας αφορά την αναποτελεσματικότητα των ελεγκτικών αρχών όσον αφορά τις εισπράξεις μετά τη διενέργεια ελέγχων. Ενώ οι ελεγκτικές αρχές έχουν επικεντρωθεί σε επαγγελματικές ομάδες υψηλής φοροδιαφυγής, οι μέσες εισπράξεις από τους ελέγχους είναι αναντίστοιχες με τον πλούτο των ελεγχόμενων. οι εύποροι Με άλλα λόγια, οι εύποροι φοροφυγάδες έχουν τα μέσα να μην πληρώνουν ακόμη και όταν εντοπιστούν από την Εφορία.
Και ο τρίτος αφορά την έλλειψη πολιτικής βούλησης για την πάταξη της φοροδιαφυγής κυρίως σε κλάδους που αντιπροσωπεύονται στο ελληνικό Κοινοβούλιο και διαθέτουν ισχυρές επαγγελματικές ενώσεις.
Οι ερευνητές συνέδεσαν τα υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους (γιατρούς, μηχανικούς, δικηγόρους κ.ά.) με την υψηλή ποσοστιαία εκπροσώπησή τους στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Με βάση τα στοιχεία που παρουσίασαν, το 65% των Ελλήνων βουλευτών το 2009 ήταν γιατροί, μηχανικοί, λογιστές, οικονομολόγοι κ.λπ.

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=112923765
=====================================
Πολίτες πήγαν να λιντσάρουν τον Κουλούρη… πήγε στην σειρά ΑΜΕΑ στην ΔΕΗ για να εξυπηρετηθεί!!
ΆποψηWednesday, September 19, 2012 - 10:25:43 AMΔεν έχουν προηγούμενο αυτά που συνέβησαν στο κεντρικό κατάστημα της ΔΕΗ στην οδό Αριστείδου. Πρωταγωνιστής ο πρώην βουλευτής και υπουργός Κίμων Κουλούρης, ο οποίος για να αποφύγει την ουρά έφτασε στο σημείο να πάει στο ταμείο που εξυπηρετεί τα ΑΜΕΑ.
Έγινε όμως αντιληπτός από τους πολίτες που ανέμεναν καρτερικά να έρθει η σειρά τους, με αποτέλεσμα να γίνει ο κακός χαμός.
Ο πρώην βουλευτής αποδοκιμάστηκε με φράσεις όπως «τα ξεπουλήσατε όλα», αλλά ο ίδιος έδειχνε να μην χαμπαριάζει τίποτα.
O πρώην βουλευτής κατά τη διάρκεια του επεισοδίου έβριζε χυδαία οποιονδήποτε με φράσεις του στυλ “παλιάνθρωποι”, ¨εσείς φταίτε για όλα”.
Η κατάσταση ξέφυγε όταν ο κόσμος του θύμιζε τη γνωστή ιστορία με την παραβίαση κόκκινου σηματοδότη και ο κ. Κουλούρης αντέδρασε βίαια και όπως λένε αυτοί που ήταν παρόντες στο περιστατικό. σήκωσε το χέρι του για να χτυπήσει έναν ηλικιωμένο.
Επενέβησαν όμως οι ψυχραιμότεροι και υπεύθυνος ασφαλείας της ΔΕΗ.
Μέσα σ’ αυτό το κλίμα ο κ. Κουλούρης τα μάζεψε κακήν κακώς και έφυγε…
=================================
Απο  τις χαριστικές ρυθμίσεις της ΔΕΗ προς την εταιρεία «Αλουμίνιον» δεν έχουμε  απώλεια κρατικών εσόδων;

Δεν υπάρχουν σχόλια: