deiΤο πακέτο της «Μικρής ΔΕΗ” που Θα συσταθεί για να παραχωρηθεί σε ιδιώτες «κλείδωσε” σε ό,τι αφο­ρά τιδ μονάδες και τα ορυχεία και παραμένει ασαφές ως προς το κομμάτι που αφορά τον τομέα της εμπορίας. Το χαρτοφυλάκιο της νέας εταιρείας θα περιλαμ­βάνει μονάδες με αντιπροσωπευ­τικό μείγμα καυσίμων (λιγνίτη, υδροηλεκτρικά και φυσικό αέριο) συνολικής ισχύος 1.900 ΜW πε­ρίπου, η οποία θα προσαυξηθεί στα 2.350 ΜWαφού θα συμπεριληφθούν και τα 480 ΜW της υπό σχεδιασμό μονάδας Μελίτη 2 στη Φλώρινα.
Από το λιγνητικό δυναμικό της ΔΕΗ στη νεα εται­ρεία θα εισέλθουν η μονάδα Με­λίτη 1 της Φλώρινας με ισχύ 330 ΜW και 200 εργαζομένους, που είναι η πλέον σύγχρονη λιγνιτική μονάδα της επιχείρησης, και οι δύο μονάδες του Αμυνταίου με ισχύ 600 ΜW εκάστη και συνο­λικά 310 εργαζομένους. Από τις μονάδες του φυσικού αερίου στη νέα εταιρεία 0α περάσει η μονάδα της Κομοτηνής, συνολικής ισχύος 480 ΜW, μαζί με τους 98 εργα­ζομένους σε αυτή. Το υδροηλε­κτρικό χαρτοφυλάκιο της νέας εταιρείας θα περιλαμβάνει συνο­λική ισχύ 494 ΜW και 50 εργα­ζομένους. Aυτό θα προέλθει από την παραχώρηση του συγκροτή­ματος του Νέστου με τις τρεις μονάδες του θησαυρού, ισχύος 128 ΜW η καθεμιά και τη μονάδα της Πλατανόβρυσης με ισχύ 110 ΜW.
Στη «Μικρή ΔΕΗ” θα περά­σει επίσης το ορυχείο του Αμυν­ταίου με 680 εργαζομένους, καθώς και το ορυχείο της Βεύης. Το ορυ­χείο της Βεύης περιλαμβάνει ένα κομμάτι που ανήκει στη ΔΕΗ και αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω προβλημάτων που έχουν προκόψει με τον ερ­γολάβο εκμετάλλευσης και ένα κομμάτι που βρίσκεται οε διαδι­κασία διαγωνισμού για παραχώ­ρηση σε ιδιώτες. Η πλευρά του ΤΑΙΠΕΔ υποστηρίζει ότι θα πρέπει να σταματήσει ο διαγωνισμός και το προς παραχώρηση κοίτασμα της Βεύης να πάει στη νέα εται­ρεία για Aπό κοινού εκμετάλλευση με το κοίτασμα της ΔΕΗ. ενώ η πλευρά του υπουργείου φέρεται να δυσκολεύεται, ισχυριζόμενη ότι ο διαγωνισμός βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάθεσης. Η διελκυστίνδα μεταξύ υπουργείου και ΤΑΙΠΕΔ είναι ένας από τους λόγους που έχουν οδηγήσει σε καθυστέρηση το kλείσιμο του χαρτοφυλαχίσυ της «Μικρής ΔΕΗ”. Ο δεύτερος παράγοντας της καθυστέρησης, αφού με βάση τις υποχρεώσεις του Μνημονίου, η κυβέρνηση θα έπρεπε να είχε υποβάλει πλήρη σχέδιο των πε­ριουσιακών στοιχείων που θα ιδιωτιχοποιηθούν από τον Νοέμ­βριο του 2012, συνδέεται με τις δυσκολίες προσδιορισμού της εμ­πορικής δραστηριότητας της ΔΕΗ που θα εισφερθεί στη νέα εται­ρεία. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία δυσκο­λεύει τις αποφάσεις, αναφέρουν αρμόδιοι παράγοντες. Το σχέδιο αναφέρεται στην απόσχιση ενός ποσοστού 20% του τομέα της εμ­πορίας και μένει να αποσαφηνι­στεί εάν το κριτήριο θα είναι η γεωγραφική περιοχή. Στην περί­πτωση αυτή θα προέλθει από τη Β. Ελλάδα για να «κουμπώσει” με την υπόλοιπη δραστηριότητα της νέας εταιρείας ή εάν θα είναι η κατηγοριοποίηση των πελατών. Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να οριστικοποιηθεί τι ποοοστό θα αφορά οικιακούς πελάτες, εμ­πορικούς, βιομηχανικούς κλπ.
Σε ό.τι αφορά τους εργαζομέ­νους, εκτός από αυτούς που απα­σχολούνται στις υπό παραχώρηση μονάδες και ορυχεία και οι οποίοι αριθμούν περί τους 1.280. έχει συμφωνηθεί να μεταφερθεί και ένα 20% περίπου εργαζομένων από τις κεντρικές υπηρεσίες της ΔΕΗ (οικονομικές και πληροφορικής) που θα ανεβάσει τον συ­νολικό αριθμό εργαζομένων στη νέα εταιρεία στους 2.000 περίπου.
Το χαρτοφυλάκιο θα περιλαμβάνει μονά­δες με αντιπροσω­πευτικό μείγμα καυσί­μων, συνολικής ισχύος 2.350 Μνν.
Η ηγεσία του ΥΠΕΚΑ σε συ­νεργασία με τον σύμβουλο ιδιω­τικοποίησης HSBC και το ΤΑΙΠΕΔ θο πρέπει οε κάθε περίπτωση να επιλύσουν τις ασάφειες στο κομ­μάτι της εμπορίας και τους ερ­γαζομένους από τις κεντρικές υπηρεσίες της ΔΕΗ, το αργότερο μέχρι την έλευση της τρόικας στο τέλος του Φεβρουάριου, αφού δεσμεύονται να παρουσιάζουν ένα κατ’ αρχήν σχέδιο με ανα λυτιχά στοιχεία για το προς πώ­ληση χαρτοφυλάκιο.
Σε κάθε περίπτωση, η υλοποί­ηση αυτού του σχεδίου προβλέπεται να ολοκληρωθεί οε ορίζοντα 3ετίας, διάστημα που σύμφωνα με αρμόδιους παράγοντες του ΥΠΕΚΑ έχει γίνει αποδεχτό από την τρόικα. Ενα από τα πλέον κρίσιμα θέματα που καλούνται να διαχειριστούν οι νομικές υπη­ρεσίες της ΔΕΗ οε συνεργασία με τον σύμβουλο αποκρατικοποί­ησης HSBC είναι το πώς η από­σχιση αυτών των περιουσιακών  στοιχείων θα επηρεάσει την απο­πληρωμή των δανείων της ΔΕΗ. Το καθαρό χρέος της επιχείρησης στο τέλος του 9μήνου του 2012 ήταν 4.7 δισ. ευρώ. Οι συμβάσεις είναι συνδεδεμένες με τα περι­ουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και αυτό σημαίνει ότι η ΔΕΗ πριν προχωρήσει η απόσχιση θα πρέ­πει να έρθει σε διαπραγματεύσεις με όλες τις τράπεζες, τονίζουν αρμόδιοι παράγοντες και εξηγούν ότι για να γίνει αυτή θα πρέπει να υπάρξει αποτίμηση του κάθε παγίου. Η δυσκολία του εγχειρή­ματος συνδέεται επίσης με πα­ραχωρήσεις εδαφών και απαλλο­τριώσεις, με το ασφαλιστικό των εργαζομένων αλλά και με δεσμεύ­σεις της ΔΕΗ έναντι της τοπικής κοινωνίας. Ενδεικτικά αναφέρεται η δέσμευση με νόμο από το 1996 απόδοσης σις τοπικές κοινωνίες Φλώρινας. Κοζάνης χαι Αρχαδκις ποσοστού 0.5% επί του τζίρου της ΔΕΗ ως αντισταθμιστικού οφέλους από την επιβαρυντική για το περιβάλλον λιγνιτική δρα­στηριότητα. που μεταφράζεται σε 25 εκατ.ετησίως.
Από την Καθημερινή (της Χρύσας Λίαγγου) – Για τη μεταφορά σε ηλεκτρονική μορφή www.kozan.gr