Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2009

Από 1985 έως σήμερα στη ΔΕΗ στην κατηγορία ΥΑΒΕ.

Πίνακες Εισφορών

Για ασφαλισμένους έως 31-12-92

(Ν. 2084/92 αρθ. 46)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ %
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ_________ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ____ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ (ΔΕΗ)
Κύρια Ασφάλιση________________11---------------------22
Επικουρική Ασφάλιση___________4,5--------------------4,5
Υγεία_________________________2,5--------------------5
Πρόνοια_______________________4----------------------0
Επασφάλιστρο ΒΑΕ______________2,5--------------------1,25
Επασφάλιστρο ΥΒΑΕ_____________2,5--------------------5

-----------------------------------------------------------

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ 31-12-1992

(Ν. 4491/66 αρθ. 25)

Εφάπαξ Βοήθημα λαμβάνουν οι ασφαλισμένοι που αποχωρούν από την υπηρεσία της ΔΕΗ και τύχουν κύριας σύνταξης και αυτοί που τελούν σε αναστολή καταβολής σύνταξης.
Το εφάπαξ βοήθημα ισούται με το γινόμενο των τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα απασχόλησης του ασφαλισμένου, προσαυξανόμενο με το ποσό ΑΤΑ που αντιστοιχεί σ’ αυτό, επί τον αριθμό των ετών πραγματικής υπηρεσίας στη ΔΕΗ.
Περιορισμοί :

1. Οι αποδοχές του ασφαλισμένου δεν μπορούν να υπερβαίνουν το τριπλάσιο του : Βασ. Μισ. 6ου Μ. Κ. Χ 178% Χ 137%
2. Τα έτη πραγματικής υπηρεσίας στη ΔΕΗ για τα οποία χορηγείται εφάπαξ βοήθημα δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 30.
3. Το ανώτατο όριο του εφάπαξ βοηθήματος πέραν των 10 εκατομμυρίων δραχμών περιορίζεται κατά 1/6 ανά έτος (επί μία 6ετία) από 1-1-1993, μέχρι του ορίου των 10 εκατομμυρίων δραχμών αναπροσαρμοζόμενο με τις εκάστοτε ποσοστιαίες αυξήσεις των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων. Από 1-1-2000 αφαιρείται όλο το πλεονάζον εφάπαξ άνω των 16.215.000 αναπροσαρμοσμένο κάθε έτος με τις ποσοστιαίες αυξήσεις των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων.
4. Το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το πενταπλάσιο των τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα απασχόλησης, προσαυξανόμενο με το ποσό της ΑΤΑ, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος αποχωρήσει από την υπηρεσία λόγω ανικανότητας ή θανάτου που προέρχεται από εργατικό ατύχημα.

Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου τα μέλη της οικογενείας του λαμβάνουν το εφάπαξ βοήθημα με την έκδοση της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησής τους. (σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 156/17-6-1982 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου).


ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΑΕ- Υ/ΒΑΕ

1. Οι ασφαλισμένοι στα ΒΑΕ ή Υ/ΒΑΕ ακολουθούν το όριο ηλικίας που ισχύει κατά τη συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου, εκ του οποίου τα 4/5 να έχουν διανυθεί σε εργασίες που καλύπτονται από τον Κ.Β.Α.Ε και να έχουν πραγματοποιηθεί 1.000 ημερομίσθια στα ΒΑΕ ή Υ/ΒΑΕ την τελευταία δεκαετία πριν από τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ορίου ηλικίας.
2. Οι ασφαλισμένοι που πραγματοποιούν τουλάχιστον 3.600 ημέρες( ήτοι 12 χρόνια) σε εργασίες μεταλλείων – λιγνιτωρυχείων, δικαιούνται σύνταξη, χωρίς την προϋπόθεση των 1000 ημερών εργασίας κατά την τελευταία, προ του καθοριζομένου από τις ισχύουσες διατάξεις ορίου ηλικίας, δεκαετία (Ν. 2335/95 αρθ.13).
3. Στα Υ/ΒΑΕ υπάγονται οι εργαζόμενοι, που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις, σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα. Ενώ από 1-1-93 υπάγονται στα Υ/ΒΑΕ οι ασφαλισμένοι που εργάζονται σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής, δίκτυα και σε υπόγειες στοές μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων ή σε εναέριες ή υποθαλάσσιες εργασίες.
4. Δεν ισχύουν τα μειωμένα ως άνω όρια ηλικίας στην περίπτωση που γίνει χρήση του δικαιώματος αναστολής καταβολής σύνταξης.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1-1-98
Για όσους συμπληρώνουν 20 συντάξιμα χρόνια εκ των οποίων τα 16 σε ΒΑΕ/ΥΒΑΕ :
*Από 1-1-1998 το όριο ηλικίας των 50 ετών και 6 μηνών αυξάνεται σταδιακά ανά 6 (έξι) μήνες κάθε έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας για τους απασχολούμενους στα Υ/ΒΑΕ και του 60ου έτους της ηλικίας για τους απασχολούμενους στα ΒΑΕ.
**Από 1-1-1998 το όριο ηλικίας των 55 ετών και 6 μηνών αυξάνεται σταδιακά ανά 6 (έξι) μήνες κάθε έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 60 του έτους της ηλικίας για τους απασχολούμενους στα ΒΑΕ.
*** Ο χρόνος απασχόλησης σε ΒΑΕ, Υ/ΒΑΕ πρέπει να καλύπτει τα ¾ του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης (ή συνταξίμου χρόνου), ήτοι 11 χρόνια και 3 μήνες.


--------------------------------------------------------
Υπάλληλος ΔΕΗ τεχνικός, γεννημένος 07-06-1958. Από 20-04-1973 έως 14-03-1985 ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, ημερομίσθια 2.246, από αυτά τα 625 ημερομίσθια ως εργαζόμενος στη ΔΕΗ (από 18-08-82 έως 14-05-85). Από 15-03-1985 έως σήμερα εργαζομαι στη ΔΕΗ στην κατηγορία ΥΑΒΕ.
Το ερώτημά μου είναι: 1) πότε δικαιούμαι να πάρω σύνταξη και 2) εάν μπορώ να αποχωρήσω στις 30-11-09 έστω και μειωμένη. Στις 30-11-09 θα έχω συνολικό χρόνο ασφάλισης 32 χρόνια και 2 μήνες από αυτά 27 χρόνια και 3,5 μήνες ΔΕΗ. Συνολικός χρόνος στον ΚΒΑΕ 24 χρόνια και 6 μήνες από 15-3-1985 έως 30-11-09.

Από τα στοιχεία που μας δίνετε, προκύπτει ότι μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 51,5 ετών, δηλαδή τον Νοέμβριο του 2009.

Δεν υπάρχουν σχόλια: