Τρίτη, 30 Μαρτίου 2010

Από φύλακας ................νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου .από 23.611 σε 22.582

=======================================
Κόβουν την πίστωση σε τέσσερα ταμεία οι Φαρμακοποιοί Αττικής


Κόβουν από τη Μεγάλη Πέμπτη (1η Απριλίου) οι φαρμακοποιοί της Αττικής την πίστωση στο Ταμείο Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), καθώς και τα ταμεία Πίστεως, ΔΕΗ και ΤΑΠΕΤΕ.

Οι φαρμακοποιοί διεκδικούν χρέος της τάξης των 28 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ παράλληλα, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αθηνών καλεί τα μέλη του να καταθέσουν μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου τα αντίγραφα τιμολογίων Δεκεμβρίου μέχρι Φεβρουαρίου των Ταμείων ΟΑΕΕ, ΔΕΗ και Πίστεως και Ιουλίου έως Φεβρουαρίου για ΕΤΕ, προαναγγέλλοντας αγωγές.
Παράλληλα, και σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο ΦΣΑ απειλεί με άρση της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων στους ασφαλισμένους του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου από 1ης Μαΐου, αν ο ΟΠΑΔ δεν εξοφλήσει μέχρι τότε τις οφειλές του.
=======================================
Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2009 της ΔΕΗ Α.Ε.


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα προ φόρων κέρδη του έτους 2009, ανήλθαν σε € 993,1 εκατ., έναντι ζημιών €395,9 εκατ. το 2008, ενώ τα μετά από φόρους κέρδη, διαμορφώθηκαν σε € 693,3 εκατ., έναντι ζημιών € 305,9 εκατ. αντίστοιχα.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 6.030,4 εκατ. από € 5.801,9 εκατ. το 2008, αυξημένος κατά € 228,5 εκατ. (+ 3,9%). Από την εφαρμογή της Διερμηνείας 18 των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, η ΔΕΗ αναγνώρισε από 1.1.2009 στον κύκλο εργασιών πρόσθετα έσοδα ύψους € 168,9 εκατ. που αφορούν προγράμματα συμμετοχής χρηστών του δικτύου ηλεκτροδότησης για τη σύνδεσή τους. Εξαιρουμένου του ποσού αυτού, η αύξηση του κύκλου εργασιών περιορίζεται σε € 59,6 εκατ. ( +1,0%) έναντι του 2008.

Το 2009, το 28,2% των συνολικών εσόδων της Εταιρείας δαπανήθηκε για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, αγορές ενέργειας και δικαιώματα εκπομπής CO2, σημειώνοντας κατακόρυφη πτώση σε σχέση με το αντίστοιχο μέγεθος για το 2008 που ήταν 53,2%.
Οι κυριότεροι παράγοντες που συντέλεσαν στη ριζική αυτή αντιστροφή της περυσινής εικόνας σχετίζονται με :


τη σημαντική πτώση των διεθνών τιμών των καυσίμων, καθώς και της ηλεκτρικής ενέργειας που αγοράζει η ΔΕΗ ,

την αύξηση κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες, σε 60,4% το 2009, της συμμετοχής των εγχώριων "καυσίμων" (λιγνίτης, νερά, ΑΠΕ) στο ενεργειακό μείγμα, έναντι 52,2% το 2008 και, σε μικρότερο βαθμό,

τη μείωση της ζήτησης που σημειώθηκε κυρίως στις κατηγορίες πελατών με χαμηλά τιμολόγια.
Σε απόλυτα μεγέθη, η σημαντική πτώση των τιμών των καυσίμων και η μειωμένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, είχαν σαν αποτέλεσμα οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και αγορές ενέργειας να μειωθούν κατά € 1.351,6 εκατ., μείωση 46,2%.

Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι, το 2009, η υδροηλεκτρική παραγωγή ήταν αυξημένη κατά 2.052 GWH (+65,1%) σε σχέση με το αντίστοιχο μέγεθος του 2008, που ήταν έτος πολύ χαμηλής υδραυλικότητας, ενώ, παράλληλα, η παραγωγή Η/Ε από λιγνιτικούς σταθμούς αυξήθηκε κατά 672 GWH (+2,2%).

-Το 2009, ο Όμιλος ανέθεσε σε ανεξάρτητο οίκο την εκτίμηση της εύλογης αξίας των παγίων περιουσιακών του στοιχείων με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2009. Το αποτέλεσμα της εκτίμησης έχει ενσωματωθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2009. Η απομείωση της αξίας των παγίων που επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης 2009 ανέρχεται σε € 138,7 εκατ. Οι νέες αναπροσαρμοσμένες αξίες αποσβένονται από 1.1.2010.

-Tα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 1.677,5 εκατ. έναντι € 343,6 εκατ. το 2008, αυξημένα κατά € 1.333,9 εκατ. (+388,2%). Το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 27,8%, σε σύγκριση με 5,9% το 2008. Χωρίς την επίπτωση στα αποτελέσματα του 2009 της απομείωσης που προέκυψε από την εκτίμηση της εύλογης αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου, το EBITDA και το περιθώριο EBITDA θα είχαν διαμορφωθεί σε € 1.816,2 εκατ. και 30,1%,αντίστοιχα.

-Οι λειτουργικές ταμιακές ροές ήταν αυξημένες κατά € 1.531 εκατ. έναντι του αντίστοιχου μεγέθους του 2008.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου, o Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ ΑΕ κ. Αρθούρος Ζερβός, δήλωσε:

"To 2009 ήταν μία χρονιά με πολύ καλές οικονομικές επιδόσεις σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αυξημένη συμμετοχή της υδροηλεκτρικής και λιγνιτικής παραγωγής στο ενεργειακό μείγμα και στην πολύ σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων και της αγοραζόμενης ενέργειας. Επιπρόσθετα, επέδρασε θετικά και η μείωση της ζήτησης από κατηγορίες πελατών με χαμηλά τιμολόγια.
Το 2010 ξεκίνησε με καλές προοπτικές, καθώς συνεχίζουν να επιδρούν αρκετοί από τους παράγοντες που επέδρασαν θετικά το 2009. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα δεδομένα τα οποία μπορεί να επηρεάσουν αυτές τις κατ' αρχήν θετικές προοπτικές:

Η επίδραση της οικονομικής συγκυρίας στη ρευστότητα των πελατών μας,
H είσοδος ανταγωνιστών προμηθευτών στη λιανεμπορική αγορά, η οποία λειτουργεί κάτω από συνθήκες εκτεταμένων τιμολογιακών στρεβλώσεων, που επιτρέπουν στους νεοεισερχόμενους επιλεκτικές εμπορικές πρακτικές και αναιτιολόγητα υψηλά και βραχυπρόθεσμα κέρδη. Για την άρση των στρεβλώσεων αυτών, η ΔΕΗ έχει ήδη υποβάλει σχετικές προτάσεις στην ΡΑΕ.
Επιπρόσθετα, τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ για το 2010, θα επιβαρυνθούν με περίπου €100 εκατ, λόγω της κατάργησης της απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης για το diesel που χρησιμοποιεί η ΔΕΗ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Τα ανωτέρω συγκλίνουν στην εντατικοποίηση των δράσεων μας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Εταιρείας, όταν μάλιστα η ΔΕΗ καλείται να λειτουργήσει σε ένα διαρκώς εντεινόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός της ΔΕΗ βασίζεται μεταξύ άλλων στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης, Προστασίας του Περιβάλλοντος και Ανταγωνιστικότητας, με μεγαλύτερη αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πόρων, στα πλαίσια και της δυναμικής ανάπτυξης και συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό της χαρτοφυλάκιο. Παράλληλα, η Εταιρεία λαμβάνει μέτρα για τη βέλτιστη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με τις απότομες διακυμάνσεις των διεθνών ενεργειακών τιμών, την αύξηση της αποδοτικότητας επί των επενδεδυμένων κεφαλαίων, καθώς και τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, σύμφωνα με τα υπό διαμόρφωση Ευρωπαϊκά και διεθνή δεδομένα.
Εδώ και 60 χρόνια, η ΔΕΗ αποτελεί στρατηγικό πυλώνα της Ελληνικής Οικονομίας. Στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα η ΔΕΗ προσβλέπει στη διατήρηση ελκυστικών αποδόσεων για τους μετόχους της, στη διασφάλιση των μεγάλων αναπτυξιακών προοπτικών της, στη διατήρηση του πρωταγωνιστικού της ρόλου στην εγχώρια αγορά και τέλος στην εξασφάλιση ανταγωνιστικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους πελάτες της."

Ανάλυση οικονομικών αποτελεσμάτων
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

========================================
Η δαπάνη μισθοδοσίας που βαρύνει την εκμετάλλευση, αυξήθηκε κατά € 72,6 εκατ.
(+5,1%), από € 1.419,5 εκατ. το 2008, σε € 1.492,1 εκατ. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην
ελάφρυνση κατά €18,3 εκατ. της δαπάνης μισθοδοσίας του 2008 λόγω της απεργίας του
Μαρτίου και στις μισθολογικές αυξήσεις 2008 και 2009 . Από την άλλη πλευρά, η μείωση του μισθοδοτηθέντος τακτικού προσωπικού κατά 1.029 εργαζόμενους από 23.611 σε 22.582 επέδρασε μειωτικά στη δαπάνη μισθοδοσίας κατά € 62,5 εκατ. Εάν συνυπολογισθεί και η κεφαλαιοποιημένη στις επενδύσεις της ΔΕΗ μισθοδοσία, τότε η αύξηση της συνολικής μισθοδοσίας είναι 5,8%.

========================================
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ : Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής ΣυνέλεύσηςΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τρίτη, 30 Μαρτίου 2010 15:01

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 όπως σήμερα ισχύει, τα άρθρα 22 και 23 του Καταστατικού και μετά από την Απόφαση αριθ. 82/30.3.2010 του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία "ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της Εταιρείας (Χαλκοκονδύλη 30-, 6ος όροφος), στις 26 Απριλίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη Αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης :
ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Τροποποίηση των άρθρων 10 και 36 του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε..
ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Επικύρωση του ορισμού, κατ'άρθρο 37, του Ν. 3693/2008, των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Επικύρωση εκλογής νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της ιδιότητάς του.
ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έκτακτη, εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των Ασφαλιστικών Φορέων Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. (ΙΚΑ/ΤΑΠ - ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ), κατ'ανώτατο όριο ύψους, ίσου με το ποσό που θα εξοικονομηθεί από τη μείωση των αποδοχών των εργαζομένων στη ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 1, του Νόμου 3833/2010.
ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτήν, να καταθέσουν στην αρμόδια Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρείας (Οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30, Αθήνα - 5ος όροφος, γραφείο 515) κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 10:00 έως 13:00, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και τις 21.4.2010) τα παρακάτω έγγραφα :
α. Όσοι από τους Μετόχους έχουν χειριστή (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή) θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να προσκομίσουν στη ΔΕΗ Α.Ε. τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, για τη συμμετοχή τους στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που εκδίδει η εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.
β. Όσοι από τους Μετόχους δεν έχουν χειριστή, αλλά είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας του οποίου χειριστής είναι η Ε.Χ.Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απευθείας στην Ε.Χ.Α.Ε. και να προσκομίσουν στη ΔΕΗ Α.Ε. την πιο πάνω βεβαίωση μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.=======================================
ΔΕΗ: Στις 26/04 η έκτακτη Γ.Σ.

Στις 26/04, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., έχει οριστεί η έκτακτη γενική συνέλευση της ΔΕΗ, με θέμα μεταξύ άλλων την έκτακτη, εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των Ασφαλιστικών Φορέων Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. (ΙΚΑ/ΤΑΠ - ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ), κατ΄ανώτατο όριο ύψους, ίσου με το ποσό που θα εξοικονομηθεί από τη μείωση των αποδοχών των εργαζομένων της.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής

-Τροποποίηση των άρθρων 10 και 36 του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε.

-Επικύρωση του ορισμού, κατ΄άρθρο 37, του Ν. 3693/2008, των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

- Επικύρωση εκλογής νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της ιδιότητάς του.

- Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτήν, να καταθέσουν στην αρμόδια Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρείας κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 10:00 έως 13:00, τουλάχιστον πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και τις 21.4.2010) τα παρακάτω έγγραφα:

α. Όσοι από τους Μετόχους έχουν χειριστή (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή) θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να προσκομίσουν στη ΔΕΗ Α.Ε. τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, για τη συμμετοχή τους στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που εκδίδει η εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.

β. Όσοι από τους Μετόχους δεν έχουν χειριστή, αλλά είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας του οποίου χειριστής είναι η Ε.Χ.Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απευθείας στην Ε.Χ.Α.Ε. και να προσκομίσουν στη ΔΕΗ Α.Ε. την πιο πάνω βεβαίωση μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.

=====================================================
ΔΕΗ : Οικονομικό Ημερολόγιο 2010
Οικονομικό Ημερολόγιο 2010


Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. γνωστοποιεί το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2010, ως εξής:
- Ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2009: 30 Mαρτίου 2010.
- Ετήσια ενημέρωση αναλυτών μέσω τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2009: 30 Μαρτίου 2010.

- Δημοσίευση στον Τύπο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των ετήσιων λογιστικά διαχωρισμένων οικονομικών καταστάσεων έτους 2009: 31 Mαρτίου 2010.
- Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας: 24 Ιουνίου 2010.
- Αποκοπή δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2009: 28 Ιουνίου 2010, δηλαδή μετά την 18η Ιουνίου 2010 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ATHEX 20 στον οποίο συμπεριλαμβάνεται.
- Δικαιούχοι μερίσματος - Record date : 30 Ιουνίου 2010.
- Έναρξη καταβολής του μερίσματος χρήσης 2009 μέσω Τραπέζης: 6 Ιουλίου 2010. Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεώτερη ανακοίνωση της εταιρίας σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

===================================================
ΔΕΗ: Ισχυρά τα μεγέθη Q4, λέει η Εθνική-Π&Κ

Ισχυρά σε συγκρίσιμη βάση χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα δ' τριμήνου της ΔΕΗ η Εθνική-Π&Κ σε έκθεσή της όπου διατηρεί τιμή-στόχο στα 18 ευρώ και σύσταση "outperform".

Η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι τα μεγέθη διαμορφώθηκαν κάτω των εκτιμήσεων σε ανακοινώσιμη βάση, ενώ επισημαίνει τα σημαντικά χαμηλότερα κόσυη καυσίμων και αγορών ενέργειας, το ευνοϊκό ενεργειακό "μείγμα" αλλά και τη χαμηλότερη ζήτηση που αποτυπώνεται στη διψήφια πτώση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τον αγροτικό και τον βιομηχανικό τομέα.
===================================
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
Άρθρον 36ον
1 Λύσις της συμβάσεως εργασίας επέρχεται δια παραιτήσεως εκ μέρους του μισθωτού υποβαλλόμενης εγγράφως ένα τουλάχιστον μηνά προ της εν τη παραιτήσει οριζόμενης ημερομηνίας αποχωρήσεως εκτός εάν συντρέχει εξαιρετική κατά την κρίσιν του διοικητού περίπτωσης όποτε η προθεσμία αυτή δεν τηρείται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: