Σάββατο, 27 Μαρτίου 2010

εφάπαξ

Λάρκο: Μονόδορομος η αύξηση κεφαλαίου

Απώλεια εσόδων που ξεπερνά τα 26 εκ. ευρώ, μηνιαίως, καταγράφει το τελευταίο διάστημα η Λάρκο, καθώς αδυνατεί να αξιοποιήσει πλήρως τις παραγωγικές της δυνατότητες, λόγω δραματικής έλλειψης ρευστότητας.

Απώλεια εσόδων που ξεπερνά τα 26 εκ. ευρώ, μηνιαίως, καταγράφει το τελευταίο διάστημα η Λάρκο, καθώς αδυνατεί να αξιοποιήσει πλήρως τις παραγωγικές της δυνατότητες, λόγω δραματικής έλλειψης ρευστότητας.

Την κατάσταση επιβαρύνουν τα χρέη προς τη ΔΕΗ (εκτιμώνται σε 40-55 εκ. ευρώ) και προμηθευτές, καθώς και δύο ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Αγροτική και την παλαιά Λάρκο, ύψους 21 εκ. ευρώ, που είναι δεσμευμένες σε λογαριασμό της Εθνικής.

Η άλλοτε κραταιά μεταλλοβιομηχανία «βλέπει» τη διεθνή τιμή νικελίου να έχει «εκτοξευτεί» σε επίπεδα άνω των 23.000 δολαρίων ο τόνος και μαζί της να χάνεται και μια μεγάλη ευκαιρία να «ρεφάρει» μέρος από τις ζημίες που έγραψε τα προηγούμενα λίγα έτη. Χωρίς «ζεστό» χρήμα στα ταμεία της η επιχείρηση είναι καταδικασμένη να παράγει μόλις 550 ? 600 τόνους κράματος νικελίου το μήνα, όταν η συνολική της παραγωγική δυναμικότητα μπορεί να φθάσει τους 1.800 τόνους μηνιαίως.

Με αυτά τα δεδομένα μόνη διέξοδος για να σταματήσει η επιχείρηση να «βουλιάζει» σε χρέη είναι να προσφύγει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Το ενδεχόμενο, πάντως, να ξαναβάλουν οι μέτοχοι το χέρι στην τσέπη για να στηρίξουν τη Λάρκο δεν φαίνεται να τους ενθουσιάζει. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Η» πριν περίπου 2-3 εβδομάδες το θέμα έπεσε στο τραπέζι της συζήτησης, αλλά η ΔΕΗ αρνήθηκε κατηγορηματικά, η ΕΤΕ έδειξε να αμφιταλαντεύεται και εκτός απροόπτου το φορτίο θα κληθεί να το σηκώσει και πάλι το Δημόσιο, που έχει στην κατοχή του το 54%.

Λεωνίδας Λιάμης

==================================
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ
Οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας είναι :


Η 25η Μαρτίου
Η Δευτέρα του Πάσχα
Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ( 15 Αυγούστου )
Η εορτή της Γεννήσεως του Χριστού ( 25 Δεκεμβρίου )
Η Πρωτομαγιά

Ημέρα προαιρετικής αργίας είναι η 28η Οκτωβρίου. Στην προαιρετική αργία ο εργοδότης έχει την ευχέρεια να λειτουργήσει την επιχείρηση, αρκεί να το γνωστοποιήσει εγκαίρως στο προσωπικό.
ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ

Για τις ημέρες αργιών , εάν δεν λειτουργήσει η επιχείρηση, καταβάλλεται στους μεν ημερομισθίους το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο , στους δε αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό, δεν οφείλεται τίποτε πλέον του μηνιαίου μισθού. Σε περίπτωση απασχόλησης κατά τις ημέρες αργίας , λαμβάνουν οι μεν ημερομίσθιοι το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο με προσαύξηση 75% , όσοι δε αμείβονται με μισθό , παίρνουν προσαύξηση 75% επί το 1/25 του μηνιαίου μισθού (και ρεπό).

==============================
Επειδή είχα ένσημα ΙΚΑ πριν το 1992, θεωρούμε παλαιός ασφαλισμένος. Τι σημαίνει αυτό για μένα συνταξιοδοτικά;

Απάντηση:


Ναι θεωρείστε παλαιός ασφαλισμένος. Αυτό σημαίνει ότι θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα με -25- χρόνια ασφάλισης και απονομή ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Αυτό το δικαίωμα υπάρχει σήμερα.

=======================================
Η στρατιωτική θητεία αναγνωρίζεται μόνο σε ένα ταμείο, κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

========================================
Παρακράτηση Φόρου στα Εισοδήματα από Μισθωτές Υπηρεσίες (Σ. Δημ. Φραντζανά)

Το άρθρο 45 του Ν.2238/1994 είναι αυτό που ορίζει την έννοια του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, η πρώτη παράγραφος αναφέρει: "Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδημα που προκύπτει κάθε ένα οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή είτε σε χρήμα είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούμενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται από μισθωτούς γενικά και συνταξιούχους".

Σύμφωνα δε με το άρθρο 57 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.2238/1994) το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, κατά την καταβολή, από εκείνον, που απασχολεί κατά σύστημα έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό, είτε καταβάλλει συντάξεις, επιχορηγήσεις και κάθε άλλη παροχή.

1. Παροχές που υπόκεινται και παροχές που δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου
Πέραν του παραπάνω γενικού ορισμού υπάρχουν συγκεκριμένες παροχές και εισοδήματα που περιλαμβάνονται ή δεν περιλαμβάνονται στην έννοια του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 45 του Ν.2238/1994 και επομένως υπόκεινται ή δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, αντίστοιχα.

-------------------------------------------------
άρθρο 45 του Ν.2238/1994
4. Δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο:

α) Η αποζημίωση που παρέχεται σε υπαλλήλους επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών για δαπάνες υπηρεσίας, που τους έχει ανατεθεί, εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους από τα σχετικά παραστατικά στοιχεία, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

(Προκειμένου για αποζημιώσεις υπαλλήλων του Δημοσίου, που παρέχονται με διάταξη νόμου κατ' αποκοπή για κάλυψη δαπανών ειδικής υπηρεσίας, που τους έχει ανατεθεί, εξαιρείται της φορολογίας ποσοστά πενήντα τοις εκατό (50%), εκτός εάν ο δικαιούχος αποδεικνύει δαπάνες μεγαλύτερου ποσού με βάση στοιχεία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων - καταργήθηκε με την περ.15 άρθρου 1 Ν.2459/1997 (Α 17). Ισχύς για εισοδήματα που αποκτώνται από 1 Ιανουαρίου 1997).

β) Οι δαπάνες που καταβάλλονται στα πρόσωπα που μετακινούνται με εντολή του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' και Β' βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), όπως ορίζονται με τις διατάξεις του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α') και του Π.Δ. 200/1993 (ΦΕΚ 75 Α'), καθώς και τα έξοδα κίνησης που καταβάλλονται στους οικονομικούς επιθεωρητές του άρθρου 2 του Ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α'), όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 15του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α').

γ) Η παροχή που καταβάλλεται εφάπαξ από τα ταμεία προνοίας και τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους ασφαλισμένους και τις οικογένειές τους, το εφάπαξ βοήθημα που παρέχεται σε δημόσιους υπαλλήλους και βοηθητικό προσωπικό λόγω εθελουσίας εξόδου από την υπηρεσία με παραίτηση, καθώς και τα εφάπαξ βοηθήματα, που χορηγούνται σύμφωνα με τους ν. 4153/1961 (ΦΕΚ 45 Α'), α.ν. 513/1968 (ΦΕΚ 186 Α'), ν. 103/1975 (ΦΕΚ 167 Α') και ν. 303/1976 (ΦΕΚ 94 Α').

δ) Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από τις κάθε είδους καθαρές αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά, σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, σε μισθωτούς ή συνταξιούχους με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, καθώς και από δεδουλευμένες καθαρές αποδοχές που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος, σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, λόγω έκδηλης οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη του και εφόσον έγινε επίσχεση της εργασίας από τους μισθωτούς ή αν ο εργοδότης κηρύχτηκε σε κατάσταση πτώχευσης.

ε) Οι παρεχόμενες από αθλητικά σωματεία ή ενώσεις αυτών αποζημιώσεις οδοιπορικών και λοιπών εξόδων ταξιδιών, καθώς και παροχές διατροφής σε ερασιτέχνες αθλητές μέσα στα πλαίσια των διατάξεων περί φιλάθλου ιδιότητας, μέχρι ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000) δραχμών ετησίως.- ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1997 και μετά.

στ) Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους υπαλλήλους που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 58 του Ν. 1943/1991.- ισχύει για αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους δικαιούχους από την 1η Ιανουαρίου 2002 και μετά.

ζ) Το ποσό του ειδικού επιδόματος μουσικού οργάνου που χορηγείται στους μουσικούς της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής για την κάλυψη της δαπάνης αγοράς, συντήρησης και επισκευής του μουσικού οργάνου ιδιοκτησίας τους για την εκτέλεση μουσικών έργων.

=========================================

Δεν υπάρχουν σχόλια: