Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

Ο περιορισμός των αμοιβών των ανώτατων και των ανώτερων στελεχών της ΔΕΗ μέχρι και 50% στα τελευταία χρόνια

Το ειδικό τέλος δημιουργεί προβλήματα (και) στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, λέει η ΡΑΕ


Το ειδικό τέλος ακινήτων που εισπράττεται μέσω της ΔΕΗ προκαλεί προβλήματα (και) στη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικού ρεύματος, επισημαίνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σε επείγουσα επιστολή της προς τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Π. Οικονόμου που κοινοποιήθηκε και στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Η ΡΑΕ αναφέρεται συγκεκριμένα στο άρθρο 53 του Ν.4021/2011, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι «αν δεν εξοφληθεί προηγουμένως το ειδικό τέλος του παρόντος άρθρου, δεν επιτρέπεται η αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος».

Η εν λόγω διάταξη, σύμφωνα με τη ΡΑΕ, παρουσιάζει αμφισημία και επιδέχεται διάφορες ερμηνείες, η εφαρμογή των οποίων επιφέρει σοβαρά προβλήματα και παρενέργειες στη λειτουργία της εγχώριας αγοράς.

Ειδικότερα, η ερμηνεία που έχει δοθεί από το Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΣΜΗΕ) είναι ότι, η αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας δεν επιτρέπεται έως ότου εξοφληθεί το σύνολο του ειδικού τέλους που έχει καταλογιστεί στην παροχή για το εν λόγω έτος.

Όπως επισημαίνει η Ρυθμιστική Αρχή, παρουσιάζονται τα εξής προβλήματα:

1) Υπάρχει πλήθος καταναλωτών που, ενώ έχουν ήδη προχωρήσει σε υπογραφή σύμβασης με νέο
προμηθευτή, η αλλαγή του προμηθευτή τους έχει «παγώσει», λόγω μη καταβολής του συνόλου
του ΕΕΤΗΔΕ για το έτος 2011, ακόμα και αν οι καταναλωτές αυτοί δεν έχουν ακόμα λάβει το
λογαριασμό που περιλαμβάνει την τελική δόση για το έτος 2011, ή δεν έχει ακόμα παρέλθει η
ημερομηνία λήξης πληρωμής του λογαριασμού.

2) Υπάρχουν προμηθευτές οι οποίοι, βάσει του Ν. 4001/2011, επέλεξαν να μετατρέψουν τις
υφιστάμενες άδειές τους σε άδειες εμπορίας (trading), δηλαδή αποκλειστικά για εισαγωγές και
εξαγωγές ηλεκτρισμού), και να μην συνεχίσουν τη δραστηριότητα προμήθειας τελικών
καταναλωτών στη χώρα μας.

Οι προμηθευτές αυτοί, ενώ κατά τα άλλα έχουν ακολουθήσει όλες
τις απαιτούμενες διαδικασίες μεταφοράς των πελατών τους σε εναλλακτικούς προμηθευτές, δεν
μπορούν να ολοκληρώσουν τη μεταφορά αυτή, αποκλειστικά και μόνο λόγω του τρόπου
εφαρμογής του ΕΕΤΗΔΕ, κατά την ως άνω, λανθασμένη, ερμηνεία. Η μεταφορά των πελατών θα
είχε ολοκληρωθεί εγκαίρως, εάν δεν παρακωλύονταν οι αλλαγές εκπροσώπησης πελατών λόγω
του ΕΕΤΗΔΕ.

Αντίθετα, δεδομένου ότι η επίμαχη διάταξη περιλαμβάνεται στην παράγραφο 11, η οποία όμως αναφέρεται ειδικά στην περίπτωση που το τέλος δεν καταβληθεί, οπότε και ο Διαχειριστής προβαίνει σε διακοπή της παροχής, είναι βάσιμο να ερμηνευθεί ότι η ρύθμιση αυτή αφορά μόνο την περίπτωση της παραγράφου 11, και όχι συνολικά το ΕΕΤΗΔΕ, πράγμα που οδηγεί σε κάθε περίπτωση στην απαγόρευση αλλαγής προμηθευτή, έως ότου εξοφληθεί το σύνολο του ΕΕΤΗΔΕ για το εν λόγω έτος.

Η ΡΑΕ είχε παρέμβει τον περασμένο Οκτώβριο, σε μια προσπάθεια επίλυσης του ζητήματος της διπλής ερμηνείας, έτσι ώστε να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς και να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των καταναλωτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4001/2011.

Στην ως άνω επιστολή, η ΡΑΕ εισηγείτο, ενδεικτικά, την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης
(1211/10.10/2011, ΦΕΚ Β΄ 2298/13.10.2011), ώστε να καταστεί σαφές, ότι η απαγόρευση του δικαιώματος επιλογής νέου προμηθευτή για τους επιλέγοντες πελάτες δεν καταλαμβάνει, σύμφωνα με τη διάταξη του γ΄εδάφιου της παραγράφου 11 του άρθρου 53 του νόμου, τους καταναλωτές που δεν έχουν καταστεί ακόμη υπόχρεοι, ή έχουν εξοφλήσει οποιαδήποτε δόση του ΕΕΤΗΔΕ έχει ήδη τιμολογηθεί στο λογαριασμό τους του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά μόνον όσους δεν έχουν εξοφλήσει το εν λόγω τέλος (δόση ή τελικό ποσό), μετά την παρέλευση της προθεσμίας πληρωμής από την τιμολόγηση του ΕΕΤΗΔΕ.

Η ΡΑΕ επανήλθε με συγκεκριμένη πρόταση για την επίλυση του προβλήματος, η οποία περιλαμβάνει τροποποίηση του ν.4021/2011. Η πρόταση για την τροποποίηση της παραγράφου 11 του άρθρου 53 έχει δύο εναλλακτικές:

1) Πλήρη διαγραφή του εδαφίου «Αν δεν εξοφληθεί προηγουμένως το ειδικό τέλος του παρόντος
άρθρου, δεν επιτρέπεται η αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος». Εναλλακτικά:

2) Τροποποίηση του εδαφίου ως εξής: «Αν δεν εξοφληθεί προηγουμένως το ειδικό τέλος της
περίπτωσης του εδαφίου Α΄ της παρούσας παραγράφου, δεν επιτρέπεται η αλλαγή προμηθευτή
ηλεκτρικού ρεύματος».

Η προτεινόμενη από τη ΡΑΕ λύση δεν αλλάζει την ουσία του άρθρου 53 και του έκτακτου ειδικού τέλους που θέσπισε η Πολιτεία το 2011, αλλά διευκρινίζει τον τρόπο εφαρμογής του, έτσι ώστε να μην προκαλούνται προβλήματα σε βάρος των καταναλωτών και να μην υπάρχει ασυμβατότητα με τον Ν. 4001/2011 και τις συναφείς κοινοτικές οδηγίες.
=========================================
ΔΕΗ: Ανακοίνωση

Σχολιασμός δημοσιευμάτων

Σχετικά με δημοσιεύματα ορισμένων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για τις αμοιβές του κ. Κώστα Θέου, του νέου Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε., η ΔΕΗ διευκρινίζει τα ακόλουθα:

• Είναι παντελώς ανακριβή τα αναφερόμενα για τις αμοιβές του κ. Κώστα Θέου, δεδομένου ότι οι καθαρές απολαβές του είναι ίδιες με αυτές των λοιπών ανωτάτων στελεχών της Επιχείρησης, δηλαδή δεν υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ μηνιαίως, 50% χαμηλότερες από αυτές που ίσχυαν τα τελευταία χρόνια έως και το 2009.

• Η πραγματικότητα είναι ότι, οι αμοιβές των ανωτάτων στελεχών της ΔΕΗ είναι υποπολλαπλάσιες έναντι των αμοιβών που απολαμβάνουν τα ανώτατα στελέχη μεγάλων εγχώριων και εισηγμένων επιχειρήσεων οι οποίες διαθέτουν πολύ μικρότερο αριθμό εργαζομένων και κύκλο εργασιών σε σχέση με τη ΔΕΗ.

• Ο περιορισμός των αμοιβών των ανώτατων και των ανώτερων στελεχών της ΔΕΗ μέχρι και 50% στα τελευταία χρόνια έχει αρνητικές συνέπειες για τις λειτουργίες της Επιχείρησης, καθώς προσελκύονται εξειδικευμένα στελέχη της σε ανταγωνίστριες επιχειρήσεις με πολύ υψηλότερες αποδοχές, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχο ενδιαφέρον για προσέλκυση στελεχών από την αγορά.
Πηγή:www.capital.gr
====================================
ΤΣΙΠΡΑΣ:Ο Έλληνας φορολογούμενος να πληρώνει ...Μυτιληνόσημο!

«Δεν μπορείς να καταγγέλλεις αόριστα το «Κεφάλαιο», όπως κάνει η Παπαρήγα που λέει αόριστα «φταίει το Κεφάλαιο»» λέει μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του στο newsbomb, o πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.

«Το Κεφάλαιο μπορεί να είναι από τον Μπόμπολα, τον Βαρδινογιάννη και τον Λάτση, μέχρι τον μικρομεσαίο που έχει ένα μαγαζί. Και αυτόν «κεφάλαιο» τον θεωρούν! Δεν μπορεί να λες «το κεφάλαιο» χωρίς να λες ονόματα και διευθύνσεις. Και να αναλαμβάνεις βέβαια και το πολιτικό κόστος» σημειώνει.


Στην ερώτηση πόσο συμπτωματικό είναι κάποιοι όμιλοι, όπως π.χ. αυτός του κυρίου Μυτιληναίου, που είδαμε πρόσφατα να καταγγέλλεται σε δημοσιεύματα για την ευκολία με την οποία παίρνει δουλειές, να είναι συγχρόνως χορηγός στα συνέδρια που κάνει ο αδελφός του πρωθυπουργού για την «πράσινη ανάπτυξη», ο κ. Τσίπρας απαντά:

«Ο κύριος Μυτιληναίος, διαθέτει μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Ξέρετε πως το παράγει; Με... πετρέλαιο! Και ως γνωστόν, το πετρέλαιο είναι μαύρο. Δεν είναι «πράσινο». Κατά τ' άλλα, μία από τις πρώτες ενέργειες του κυρίου Παπακωνσταντίνου, του «για αποτυχημένος μια χαρά σε βλέπω στην θέση σου», ξέρετε ποια ήταν; Ήταν να κατατάξει την μονάδα αυτή στις «πράσινες» πηγές ενέργειας και ο Έλληνας φορολογούμενος να πληρώνει ...Μυτιληνόσημο! Να πληρώνει δηλαδή την μονάδα αυτή ως ανανεώσιμη πηγή παραγωγής ρεύματος.

Επίσης γνωρίζω ότι ο κύριος Παπακωνσταντίνου, με το που ανέλαβε το «πράσινο» υπουργείο, υπέγραψε μία περιβαλλοντική μελέτη, την οποία η προκάτοχος του ηρνείτο επίμονα να εγκρίνει. Βεβαίως αυτή η επιμονή δεν της βγήκε σε κακό αφού σήμερα βρίσκεται ως πρέσβειρα στον ΟΟΣΑ, διαμένοντας σε μία πολυτελή κατοικία και με μισθό που υπερβαίνει τα 300 χιλ. ευρώ τον χρόνο. Προχώρησε λοιπόν μία μελέτη για τον χρυσό στην Χαλκιδική. Την στιγμή που το τεχνικό επιμελητήριο, το Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το δασαρχείο Χαλκιδικής, θεωρούσαν ότι έχει πάρα πολλά προβλήματα και δεν μπορούσε να εγκριθεί. Πίσω από αυτή την υπόθεση λοιπόν, πέραν από το θέμα του περιβάλλοντος, που εάν δεν χρησιμοποιηθούν οι σωστές μέθοδοι μπορεί να προκληθεί απίστευτη καταστροφή στο περιβάλλον, να μολυνθεί ο υδροφόρος ορίζοντας και εντέλει η Χαλκιδική από θέρετρο να γίνει φέρετρο- διότι εμείς δεν λέμε γενικά «αφήστε τα μεταλλεύματα εκεί που είναι», λέμε να τα βγάλετε με τις ορθές μεθόδους εξόρυξης και όχι να επιτρέψετε την καταστροφή του περιβάλλοντος για να κερδοσκοπήσει ο κάθε ανεύθυνος
- Πέρα από όλα αυτά λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο. Πίσω από το οποίο κρύβονται πάλι συγκεκριμένα συμφέροντα».


===================================

«Το δίδαγμα της πολιτικής πείρας είναι ότι η κυβέρνηση – που έχει δημιουργηθεί για να εξασφαλίζει προστασία και ευμάρεια στους πολίτες – έχει καταντήσει το κυριότερο εμπόδιο, το πιο επιζήμιο στοιχείο με το οποίο έχουμε να παλέψουμε… Ο απατεώνας και ο τρομοκράτης και ο κακοποιός που συναντάμε παντού, είναι η κυβέρνηση».
R. Emerson

ΣΗΜ. Περιττό να προσθέσω πως κάθε ομοιότητα των παραπάνω με την παρούσα «διακυβέρνηση» της χώρας μας, είναι εντελώς συμπτωματική!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: