Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Καταργήθηκε, επίσης, η ιδιότυπη μονιμότητα σε ΔΕΚΟ και τράπεζες Ερχονται και νέες μειώσεις στις συντάξεις

Αυτόματες αναδρομικές μειώσεις μισθών-επιδομάτων
Αναδρομικά, από τις 14 Φεβρουαρίου, τίθενται σε ισχύ οι αλλαγές σε μισθούς και συμβάσεις, σύμφωνα με τη χθεσινή Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Σταματά, μετά την πάροδο της τρίμηνης μετενέργειας των συμβάσεων, η καταβολή των επιδομάτων πλην τεσσάρων. Καταργήθηκε, επίσης, η ιδιότυπη μονιμότητα σε ΔΕΚΟ και τράπεζες
Του Γιώργου Γάτου
Χωρίς να χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων μπορούν οι επιχειρήσεις να μειώσουν, αναδρομικά από τις 14 Φεβρουαρίου, κατά 22% ή 32% (αν πρόκειται για νέους απασχολούμενους ή νεοπροσλαμβανόμενους εργαζόμενους ηλικίας έως 25 ετών) τους μισθούς για όσους αμείβονται με τα νόμιμα κατώτατα όρια της Εθνικής Γενικής Συλλογικής. Με την ίδια διαδικασία -χωρίς δηλαδή την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων- θα σταματά μετά την πάροδο ενός τριμήνου από τη λήξη των συλλογικών συμβάσεων -και εφόσον δεν συμφωνείται διαφορετικά με νέα σύμβαση (συλλογική ή ατομική)- η καταβολή και όλων των «έξτρα» επιδομάτων, πέραν των διατηρούμενων επιδομάτων της πολυετίας (ωρίμασης), των τέκνων, των σπουδών και της επικίνδυνης εργασίας (εφόσον αυτά προβλέπονταν στις συμβάσεις που έληξαν).
Την παροχή στον εργοδότη του δικαιώματος άμεσης «προσαρμογής» των κατώτατων μισθών και των επιδομάτων περιλαμβάνει ρητώς η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου που εκδόθηκε χθες σε εφαρμογή του ν. 4046/2012.
Οι βασικές αλλαγές, σύμφωνα με την ΠΥΣ, είναι:

1 Από 14-2-2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, τα κατώτατα διαμορφωμένα όρια μισθών και ημερομισθίων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά ίσχυαν κατά την 1-1-2012, μειώνονται κατά 22%.
2 Από 14-2-2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής μειώνονται κατά 32% τα κατώτατα διαμορφωμένα όρια μισθών και ημερομισθίων για νέους, ηλικίας κάτω των 25 ετών. Τα μειωμένα κατά 32% κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων ισχύουν και για τους μαθητευόμενους και για τους προσλαμβανόμενους για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.
3 Η άμεση προσαρμογή στα νέα μειωμένα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων δεν προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων.
4 Συμφωνίες των μερών που υπολείπονται των νέων μειωμένων κατώτατων μισθών και ημερομισθίων είναι αυτοδικαίως άκυρες ως προς τον όρο αυτό.
5 Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας συνάπτονται εφεξής για ορισμένο χρόνο ισχύος, όχι λιγότερο από 1 έτος και όχι περισσότερο από 3 έτη.
6 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που βρίσκονται σε ισχύ, ήδη 24 μήνες μέχρι την 14-2-2012 ή και περισσότερο, λήγουν στις 14-2-2013.
7 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που την 14-2-2012 βρίσκονταν σε ισχύ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 μηνών, λήγουν με τη συμπλήρωση 3 ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους, εκτός και αν καταγγελθούν νωρίτερα.
8 Οι κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα λήξει ή θα καταγγελθεί εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία τους. Με την πάροδο του τριμήνου και εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει συναφθεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν από τους κανονιστικούς αυτούς όρους αποκλειστικώς οι όροι εκείνοι που αφορούν α) το βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο και β) τα επιδόματα ωρίμασης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έληξαν ή καταγγέλθηκαν. Η προσαρμογή των συμβάσεων στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου γίνεται χωρίς να απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Οι όροι που διατηρούνται, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου αντικατασταθούν από εκείνους της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή της νέας ή της τροποποιημένης ατομικής σύμβασης. Κάθε άλλο προβλεπόμενο σ' αυτές επίδομα παύει αμέσως να ισχύει.
9 Από 14-2-2012 η προσφυγή στη διαιτησία γίνεται αποκλειστικά με κοινή συμφωνία των μερών.
10 Η προσφυγή στη διαιτησία περιορίζεται αποκλειστικά στον καθορισμό βασικού μισθού ή/ και βασικού ημερομισθίου και δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνονται ρήτρες που διατηρούν κανονιστικούς όρους προηγούμενων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ή Διαιτητικών Αποφάσεων.
11 Από 14-2-2012 και μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, αναστέλλεται η ισχύς διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, Συλλογικών Συμβάσεων ή Διαιτητικών Αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, περιλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως ενδεικτικά το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας.
12 Από 14-2-2012 συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που προβλέπεται να λήγουν με τη συμπλήρωση ορίου ηλικίας ή με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, νοούνται ως συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου και σε περίπτωση λύσης αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.2112/1920, όπως ισχύει.
13 Από 14.2.2012 διατάξεις νόμων ή κανονιστικών αποφάσεων, καθώς και όροι Συλλογικών Συμβάσεων και Διαιτητικών Αποφάσεων, Κανονισμών Εργασίας, Οργανισμών Προσωπικού και αποφάσεων Διοίκησης επιχειρήσεων που θεσπίζουν όρους που υποκρύπτουν μονιμότητα ή ρήτρες μονιμότητας παρεκκλίνοντας από τους γενικούς κανόνες της εργατικής νομοθεσίας ή/και προβλέπουν την εφαρμογή, αναλογική ή ευθεία, διατάξεων του Κώδικα περί Δημοσίων Υπαλλήλων, καταργούνται.

=============================
Στο γραφείο του ΥΠΕΚΑ η απόφαση για συμπαραγωγή
Του Μιχάλη Καϊταντζίδη


Στο γραφείο του υπουργού ΠΕΚΑ Γιώργου Παπακωνσταντίνου βρίσκεται εδώ και μήνες το κείμενο υπουργικής απόφασης για τη λειτουργία μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας, η οποία προβλέπεται από το Νόμο 4001 του 2011.

Ως αποτέλεσμα, η πολύμηνη αυτή καθυστέρηση στην υπογραφή της απόφασης, στερεί τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, μονάδων συμπαραγωγής που έχουν εγκατασταθεί σε νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα κλπ, αφαιρώντας από τους από τους επενδυτές τη δυνατότητα ομαλής λειτουργίας των εγκαταστάσεών τους.

Τα παραπάνω αναφέρει επιστολή που έστειλε στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας.

Από το περιεχόμενο της επιστολής, προκύπτει ότι μετά την ψήφιση του Νόμου 4001 πέρσι τον Αύγουστο, συστάθηκε κοινή επιτροπή του υπουργείου, της ΡΑΕ και του ΔΕΣΜΗΕ, για τον υπολογισμό της συμπαραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από εγκαταστάσεις συμπαραγωγής. Το κείμενο της απόφασης στο οποίο κατέληξε η επιτροπή, είναι καθαρά τεχνικού περιεχομένου, έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και προωθήθηκε στο γραφείο του υπουργού, όπου παραμένει χωρίς υπογραφή.

Οι επενδυτές σε μονάδες συμπαραγωγής, μέσω του Συνδέσμου τους, επισημαίνουν τις επιπτώσεις που θα έχει στις επενδύσεις και στην λειτουργία των επιχειρήσεων η καθυστέρηση αυτή. Όπως αναφέρεται στην επιστολή προς τον ΥΠΕΚΑ, η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση, αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή δύο ακόμη υπουργικών αποφάσεων για:
· Τον τροποποιημένο κανονισμό αδειών της ΡΑΕ για τις μονάδες συμπαραγωγής
· Τον Κανονισμό για τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων συμπαργωγής.

Στην επιστολή του ο ΕΣΣΗΘ επισημαίνεται ακόμη ότι είναι απόλυτα αντιφατικό από τη μία πλευρά το υπουργείο να ανακοινώνει προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης νοσοκομείων με την εγκατάσταση μονάδων Συμπαραγωγής, αλλά να μη δίδονται άδειες στις μονάδες αυτές, επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί η δευτερογενής νομοθεσία (υπουργικές αποφάσεις κλπ). Έτσι καλείται και πάλι ο υπουργός να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της δευτερογενούς νομοθεσίας, ώστε να ενταχθούν στο ενεργειακό σύστημα της χώρας οι μονάδες συμπαραγωγής.

Τέλος να σημειωθεί ότι με βάση τις μελέτες της Cogen Europe, η συμβολή της συμπαραγωγής στην εξοικονόμηση ενέργειας είναι πέντε φορές μεγαλύτερη από ένα αιολικό πάρκο και δέκα φορές από ένα φωτοβολταϊκό. Για το λόγο αυτό οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατατάσσουν τις μονάδες συμπαραγωγής στις ΑΠΕ, ενώ η ένταξη συστημάτων συμπαραγωγής ανεξαρτήτως ισχύος, κρίνεται ότι συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου 20-20-20.
=================================
Ποιοι δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι παίρνουν πάνω από 5.000 ευρώ
Αναλυτική λίστα όσων έχουν μεικτές αποδοχές άνω των 5.000 ευρώ μηνιαίως και κατέχουν θέση δημόσιου λειτουργού ή εργάζονται στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δημοσιοποίησε ο Φίλιππος Σαχινίδης.
Τα στοιχεία είναι η απάντηση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών σε σχετική ερώτηση της ανεξάρτητης βουλευτή Ελίζας Βόζεμπεργκ.
Αναλυτικά, οι θέσεις και οι ειδικότητες που περιλαμβάνει η λίστα:
Πρόεδρος της Δημοκρατίας (σημειώνεται ότι πρόσφατα ο Κάρολος Παπούλιας ανακοίνωσε ότι παραιτείται της αποζημίωσης)
Πρωθυπουργός
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
Αναπληρωτές Υπουργοί
Υφυπουργοί
Βουλευτές
Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων
Πρόεδροι Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών
Αντιπρόεδροι των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών
Δικαστικοί Λειτουργοί από το βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών και κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από το βαθμό του Δικαστικού Αντιπροσώπου Α΄Τάξης
Διπλωματικοί Υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό
Γιατροί ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή και υπηρεσία άνω των 25 ετών
Μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων μέλη Ε.Π. ΤΕΙ που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα
Δήμαρχοι Δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων
Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
Διοικητές ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΔΥΠΕ
Πρόεδρος ΕΟΤ
Γενικός Διευθυντής και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΟΔΔΗΧ
=================================
Ερχονται και νέες μειώσεις στις συντάξεις
Ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω περικοπές αν δεν αποδώσουν τα μέτρα
Νέες μειώσεις θα υπάρξουν το επόμενο διάστημα στις συντάξεις, καθώς η περικοπή των μισθών και η κατάσταση της οικονομίας επηρεάζουν άμεσα το ασφαλιστικό σύστημα. Μάλιστα ο υπουργός Εργασίας επισημαίνει πως, σε περίπτωση που το 2013 δεν είναι χρόνος σταθεροποίησης, τότε θα ανοίξει θέμα νέων μειώσεων.
Είναι πλέον φανερό πως όσο συνεχίζουν οι μισθοί να ακολουθούν... κατηφορική πορεία θα «επηρεάζονται» και οι συντάξεις, με δεδομένο πως δεν υπάρχουν περιθώρια για έξτρα κρατική χρηματοδότηση. Αλλωστε αυτό έχει φανεί και στην πράξη, αφού η μείωση των εσόδων οδηγεί σε νέες παρεμβάσεις κάθε δύο με τρεις μήνες.
Σε αυτή τη φάση μειώνονται οι κύριες συντάξεις άνω των 1.300 ευρώ και οι επικουρικές άνω των 200 ευρώ, ενώ παράλληλα ενοποιούνται τα επικουρικά ταμεία των μισθωτών. Σημειώνεται πως η επιβολή πλαφόν στα επικουρικά είχε ως αποτέλεσμα να... μετατοπιστεί η συζήτηση -και επομένως και οι περικοπές- στις κύριες συντάξεις.
Μάλιστα στο μνημόνιο γίνεται αναφορά στην... επανεξέταση του ασφαλιστικού ανάλογα με την πορεία των εσόδων των ταμείων. Για παράδειγμα η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες θα «κοστίσει» 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ (με το υπουργείο να συνδέει τη μείωση με κίνητρα για τη διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης).
Ενδεικτικό της κρισιμότητας της κατάστασης είναι πως οι απώλειες των ασφαλιστικών φορέων από την κρίση (περικοπή μισθών, αύξηση της ανεργίας) έφτασαν τα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ίδιο διάστημα τα μέτρα που πήρε το υπουργείο Εργασίας (π.χ. περικοπή σπατάλης) είχαν ως αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ και να περιοριστούν σημαντικά οι παρεμβάσεις στις συντάξεις.
Αρκεί να αναφερθεί πως σε περίπτωση που δεν απέδιδαν τα μέτρα το υπουργείο εκτιμά πως η περικοπή των συντάξεων θα έφτανε το 25%, ενώ τώρα διαμορφώνεται στο 12%. Με βάση τα στοιχεία η νέα περικοπή στις κύριες συντάξεις άνω των 1.300 ευρώ επηρεάζει το 13,6% των συνταξιούχων (δηλαδή 380.506 σε σύνολο 2.796.869 συνταξιούχων). Σημειώνεται πως μεγάλες αλλαγές έρχονται στις επικουρικές συντάξεις για όσους ασφαλίστηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2001. Οι εισφορές τους θα κατευθύνονται σε «ατομικές μερίδες» ενώ για το τελικό ποσό της σύνταξης θα λαμβάνονται υπόψη μια σειρά παραγόντων.
Για παράδειγμα θα υπολογίζονται δημογραφικά στοιχεία, η απόδοση των εισφορών ακόμα και το αν θα μεταβιβάζεται η σύνταξη. Αυτό σημαίνει πως αν ο συνταξιούχος επιλέξει να μεταβιβάζεται η σύνταξη στη σύζυγο και στα παιδιά θα παίρνει μικρότερο τμήμα.
Για όσους ασφαλίστηκαν μέχρι και το 2000 και θα βγουν στη σύνταξη μετά το 2015 θα υπάρξει ένα «μεικτό» σύστημα. Ειδικότερα τα χρόνια μέχρι και το 2014 θα υπολογίζονται με βάση τον σημερινό τρόπο και τα χρόνια μετά το 2015 με το νέο σύστημα.
Παράλληλα σε νομοσχέδιο προβλέπεται η ενοποίηση του ΕΤΕΑΜ, του ΤΕΑΙΤ, του ΤΑΥΤΕΚΩ, του ΕΤΑΤ και του ΤΕΑΔΥ. Η ενοποίηση θα γίνει τον Ιούλιο (εθελοντικά), ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου μπορούν και άλλοι φορείς να συμμετάσχουν στο εγχείρημα.
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ
====================================
Εξι (ΝΔ) και ένας (ΠΑΣΟΚ) βουλευτές μετέτρεψαν το «όχι» σε «ναι» υπερψηφίζοντας το νομοσχέδιο


Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, με 202 ψήφους υπέρ, 80 κατά και 1 «παρών», το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τις περικοπές σε μισθούς-συντάξεις καθώς και τις αλλαγές στις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Εξι (ΝΔ) και ένας (ΠΑΣΟΚ) βουλευτές μετέτρεψαν το αρχικό τους «όχι» σε «ναι» υπερψηφίζοντας το νομοσχέδιο στην Βουλή.

Eπτά βουλευτές (πέντε από ΝΔ και ένας από το ΠΑΣΟΚ) που είχαν διαφοροποιηθεί από την κομματική γραμμή για τη νέα δανειακή σύμβαση, υπερψήφισαν το νομοσχέδιο κατά την ονομαστική φανερή ψηφοφορία για τον εφαρμοστικό νόμο.

Από τους διαγραφέντες της ΝΔ, «ναι» ψήφισαν τελικά οι Αλέξανδρος Δερμετζόπουλος, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Ζήσης Τζηκαλάγιας, Θεόφιλος Λεονταρίδης και Αναστάσιος Καριπίδης.

Άλλοι έξι βουλευτές , οι Έλενα Κουντουρά, Δημήτρης Σταμάτης, Μαργαρίτης Τζίμας, Μαρία Κόλλια Τσαρουχά, Παναγιώτης Μελάς και Σπύρος Γαληνός επέμειναν στο αρχικό «όχι», ενώ δέκα, οι Κώστας Γκιουλέκας, Κώστας Μαρκόπουλος, Ελίζα Βόζεμπεργκ, Κώστας Παπασιώζος, Γιώργος Βλάχος, Μιχάλης Γιαννάκης, Χρήστος Ζώης, Γιώργος Βαγιωνάς, Τσαμπίκα Ιατρίδου και Γιώργος Καρασμάνης, ήταν απόντες από την ψηφοφορία.

Από τους 23 διαγραφέντες βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, μόνον ο Χρήστος Μαγκούφης άλλαξε την αρχική του στάση και ψήφισε «ναι». Οι υπόλοιποι ψήφισαν «κατά» ενώ απόντες ήταν ο Γεώργιος Παπαμανώλης και ο Σπύρος Κουβέλης.

Επί των άρθρων 1 και 6 υπέρ ψήφισαν υπέρ 202 βουλευτές, κατά 80 ενώ ένας βουλευτής δήλωσε «παρών».

Το άρθρο 2 υπερψήφισαν 202 βουλευτές, καταψήφισαν 80 όχι και ένας δήλωσε «παρών».

Στην τροπολογία για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ψήφισαν ναι 202 βουλευτές, όχι 80 και ένας δήλωσε «παρών».

Την τροπολογία για την εξουσιοδότηση στον πρωθυπουργό για τα στατιστικά στοιχεία υπερψήφισαν 202 βουλευτές, 80 καταψήφισαν και ένας δήλωσε «παρών».
=====================================
Πήρε άδεια ο αγωγός, μπαίνει μπροστά η μονάδα

Στην τελική ευθεία φαίνεται ότι μπαίνει η εμπορική λειτουργία του σταθμού Κόρινθος Power. Προ ημερών δόθηκε το πράσινο φως για την άδεια λειτουργίας του αγωγού φυσικού αερίου από τα Μέγαρα προς την Κόρινθο αλλά και για το μετρητικό σταθμό 70bar στη Μότορ Όιλ. Ο αγωγός, όπως και η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής βρίσκονται ήδη σε δοκιμαστική λειτουργία ενώ η εμπορική «πρεμιέρα» αναμένεται πριν το καλοκαίρι.
=================================
ΔΕΗ: Στο 7% οι Αυξήσεις στα Τιμολόγια Υψηλής Τάσης
energia.gr

Σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα αναφορικά με τα νέα τιμολόγια του 2012 για πελάτες Υψηλής Τάσης, η ΔΕΗ επισημαίνει τα ακόλουθα:

· Η ΔΕΗ αποτέλεσε και αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα στήριξης της εκβιομηχάνισης της χώρας.
· Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τους πελάτες Υψηλής Τάσης της ΔΕΗ παρέμειναν «παγωμένες» από τον Ιούλιο του 2008.
· Το 2011 και το 2012, τόσο οι διεθνείς τιμές καυσίμων (φυσικού αερίου, πετρελαίου, κλπ) όσο και οι τιμές αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας στην χονδρεμπορική αγορά, έχουν ανέβει σημαντικά.
· Ειδικότερα για την Υψηλή Τάση:
§ Από τον Ιανουάριο του 2011 βρισκόμαστε σε συνεχή διαβούλευση με όλους τους πελάτες μας.
§ Ικανοποιήσαμε το σύνολο σχεδόν των αιτημάτων τους, όπως προκύπτει από τις τιμολογιακές προτάσεις που τους γνωστοποιήσαμε τον Ιούλιο του 2011, το Δεκέμβριο του 2011 και το Φεβρουάριο του 2012.
§ Τα κοστολογικά στοιχεία των τιμολογίων Υψηλής Τάσης είχαν τεθεί υπόψη της ΡΑΕ ήδη από τον Απρίλιο του 2011 και τον Ιούνιο ολοκληρώθηκε ο έλεγχος τους. Όλες οι νεότερες προτάσεις μας γνωστοποιούνται ταυτόχρονα στη ΡΑΕ, και της παρέχεται κάθε διευκρίνιση που ζητείται.
§ Στη βάση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, τα νέα τιμολόγια Υψηλής Τάσης θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν, τουλάχιστον, το κόστος της Επιχείρησης.
§ Η μεσοσταθμική μεταβολή των τιμολογίων για το 2012 είναι της τάξης του 7% (και όχι 15% ή 20%), ενώ για αρκετούς πελάτες μας προκύπτουν μειώσεις.
· Άλλωστε, σε μια πλήρως απελευθερωμένη Αγορά, η ανταγωνιστικότητα των νέων τιμολογίων της ΔΕΗ για το 2012 επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι, αν και παρέχεται η δυνατότητα στις εγχώριες βιομηχανίες να πραγματοποιούν μόνες τους εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας ή να επιλέξουν άλλον προμηθευτή, αυτή δεν ασκείται.
=====================================

1.980 ευρώ μάζεψε το ΠΑΣΟΚ όλο το 2011 από οικονομική εξόρμηση!
Έτσι που τα έκαναν καλά να πάθουν. 1.980 ευρώ ήταν ο απολογισμός για όλο το 2011 από οικονομικές εξορμήσεις που έκανε το ΠΑΣΟΚ, με αποτέλεσμα να αποτυπώνεται με τον χειρότερο τρόπο για τα ταμεία της Ιπποκράτους η καθίζηση του κόμματος. Οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ ξεκάθαρα πλέον το αποστρέφονται ενώ σε επίπεδο έτους οι γενικότερες εισφορές μελών δεν έφθασαν ούτε στο μισό εκατομμύριο βάσει του ισολογισμού του κόμματος που δημοσιοποιήθηκε χθες.

Το κόμμα από τακτική χρηματοδότηση έλαβε 14,8 εκατ. ευρώ και από επιμορφωτική (!) 1,4 εκατ. ευρώ. Οι εισφορές βουλευτών άγγιξαν το 1,1 εκατ. ευρώ και των Ευρωβουλευτών μόλις τις 16 χιλ. ευρώ. Σε αμοιβές το κόμμα έδωσε, ή τουλάχιστον προσπάθησε να δώσει, αφού οφείλει ακόμα ποσά 4 εκατ. ευρώ, ενώ αίσθηση προκαλεί το κονδύλι 1,4 εκατ. ερυώ σε “επιμόρφωση στελεχών”! Που αλήθεια επιμορφώθηκαν και ποια στελέχη; Αυτό είναι κάτι που ο κ. Σπυρόπουλος πρέπει να το εξηγήσει όχι φυσικά σε εμάς αλλά στους...
απλήρωτους υπαλλήλους του. Tο σύνολο πάντως λειτουργίας του ΠΑΣΟΚ άγγιξε τα 36 εκατ. ευρώ πολλά εκ των οποίων ήταν σε διαφημίσεις και προβολή (περίπου 1,5 εκατ. ευρώ), σε εκδηλώσεις (1,3 εκατ. ευρώ) κ.ά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: