Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

όλες οι συμφωνηθείσες με την τρόικα προαπαιτούμενες δράσεις (prior actions) Ετσι ανοίγει ο δρόμος για υπογραφές ατομικών συμβάσεων εργασίας

Από 1ης Ιουλίου το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης
Στη Βουλή κατατέθηκε η νομοθετική ρύθμιση για τη δημιουργία Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), βάσει των προβλέψεων του μνημονίου ΙΙ.


Στο ΕΤΕΑ, η λειτουργία του οποίου αρχίζει την 1η Ιουλίου, εντάσσονται από την έναρξη λειτουργίας του: α) το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), β) οι τομείς του Tαμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), γ) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και οι τομείς αυτού «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ», δ) το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ως προς την επικουρική ασφάλιση, ε) οι τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και στ) o Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ [DEHr.AT] του ΤΑΥΤΕΚΩ ως προς τους κατ’ επικουρική ασφάλιση ασφαλισμένους του. Το ΕΤΕΑ λειτουργεί με ενιαία διοικητική και οικονομική οργάνωση.

Τα Ταμεία που ενοποιούνται μπορούν με απόφασή τους να εξαιρεθούν από τη ρύθμιση. Όσα Ταμεία επιλέξουν να εξαιρεθούν, θα μετατραπούν σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.

Στο νέο Ταμείο εντάσσονται οι νεοπροσλαμβανόμενοι στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στις τράπεζες και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας μετά την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ, αλλά και οι ήδη ασφαλισμένοι των ταμείων - τομέων και κλάδων επικουρικής ασφάλισης που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ.

Για όσους ασφαλίζονται για πρώτη φορά από 1-1-2001 θα ισχύσει το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση δηλαδή το ύψος της σύνταξης θα συναρτάται με το σύνολο των εισφορών. Το ίδιο σύστημα θα ισχύσει και για τους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-2000 για το χρόνο ασφάλισης από 1-1-2015 και μετά.

Επίσης δημιουργείται ατομικός λογαριασμός ασφαλισμένου που θα τον ακολουθεί σε όλο το διάστημα του ασφαλιστικού βίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, οι εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων υπολογίζονται σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3% για τον εργοδότη επί του συνόλου των αποδοχών.

Τα ποσοστά αυτά προσαυξάνονται για τους υπαγόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα κατά 1,25% για τον ασφαλισμένο και κατά 0,75% για τον εργοδότη και για τους υπαγόμενους στα υπερβαρέα επαγγέλματα κατά 1% για τον ασφαλισμένο και 2% για τον εργοδότη.

Στο νέο Ταμείο θα αποδίδονται και όλες οι εισφορές που προβλέπονταν για τα επιμέρους ταμεία και υπερβαίνουν αυτά τα ποσοστά καθώς και τα έσοδα των Ταμείων από περιουσιακά στοιχεία, αποδόσεις κεφαλαίων και αποθεματικών.

Προβλέπεται επίσης, ότι μέχρι τις 31-12-2014 δεν θα γίνει καμία πρόσληψη προσωπικού στο ΕΤΕΑ και ο αριθμός του προσωπικού που μεταφέρεται από τα ταμεία που ενοποιούνται θα μειωθεί σταδιακά, κατά την ίδια περίοδο κατά 30%.

Επίσης, με το νέο νόμο η κινητή και ακίνητη περιουσία του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ, του ΤΑΥΤΕΚΩ, και του ΕΤΑΤ, κατανέμεται, με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από οικονομική μελέτη, μεταξύ του ΕΤΕΑ και του αντίστοιχου Κλάδου ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ, ενώ ρυθμίζονται θέματα της λειτουργίας των μονάδων του ΤΑΥΤΕΚΩ που ασκούν αρμοδιότητες των κλάδων της πρόνοιας και της υγείας.

Αύριο Τρίτη κατατίθεται στη Βουλή και ο εφαρμοστικός νόμος για τις περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, που θα εφαρμοσθούν από την 1η Μαΐου και θα ισχύσουν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου. Σύμφωνα με πρόβλεψη που περιλαμβάνεται στον εφαρμοστικό νόμο, η μείωση θα γίνει σε 8 ισόποσες δόσεις.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε συνταγματικές τις προωθούμενες περικοπές στις συντάξεις, κύριες και επικουρικές, όμως οι δικαστές εκφράζουν επιφυλάξεις ως προς την αναδρομικότητα εφαρμογής του σχετικού νομοσχεδίου από την 1η Ιανουαρίου 2012 [Βλέπε άρθρο] .

Αναλυτικά, η νομοθετική ρύθμιση για το ΕΤΕΑ:

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Αρθρο 35

Σύσταση - Σκοπός

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), αποκαλούμενο στο εξής «ΕΤΕΑ», το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και έχει έδρα την Αθήνα. Έναρξη λειτουργίας του ορίζεται η πρώτη Ιουλίου 2012.

2. Σκοπός του είναι η παροχή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου στους εργαζόμενους στον Ιδιωτικό, Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, στις Τράπεζες και τις Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους.

Αρθρο 36

Ένταξη

1. Στο ΕΤΕΑ εντάσσονται από την έναρξη λειτουργίας του: α) το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), β) οι τομείς του Tαμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), γ) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και οι τομείς αυτού «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ», δ) το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ως προς την επικουρική ασφάλιση, ε) οι τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και στ) o Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ ως προς τους κατ’ επικουρική ασφάλιση ασφαλισμένους του. Το ΕΤΕΑ λειτουργεί με ενιαία διοικητική και οικονομική οργάνωση.

2. Μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΕΤΕΑ τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο ταμεία τομείς και κλάδοι δύνανται με αποφάσεις των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των ασφαλισμένων, κάθε ταμείου, ή τομέα ή κλάδου να εξαιρούνται από την ανωτέρω ένταξη.

3 Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να εντάσσονται στο ΕΤΕΑ μέχρι 31.12.2012, μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης και άλλα επικουρικά ταμεία καθώς και όσα από τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου εξαιρέθηκαν.

4. Τα ταμεία επικουρικής ασφάλισης, τομείς ή κλάδοι που δεν εντάσσονται μέχρι την 31η-12-2012 στο ΕΤΕΑ μετατρέπονται αυτοδίκαια σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (160 Α)

Αρθρο 37

Ασφαλιστέα πρόσωπα

Στην ασφάλιση του ΕΤΕΑ υπάγονται υποχρεωτικά:

α) οι νεοπροσλαμβανόμενοι στον Ιδιωτικό, Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, στις Τράπεζες και τις Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας μετά την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ,

β) οι ήδη ασφαλισμένοι των ταμείων - τομέων και κλάδων επικουρικής ασφάλισης που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ.

Αρθρο 38

Πόροι

Πόροι είναι:

1. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων και εργοδοτών. Το ποσό εισφοράς υπολογίζεται σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζόμενου. Τα ποσοστά αυτά προσαυξάνονται για τους υπαγόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα κατά 1,25% για τον ασφαλισμένο και κατά 0,75% για τον εργοδότη και για τους υπαγόμενους στα υπερβαρέα επαγγέλματα κατά 1% για τον ασφαλισμένο και 2% για τον εργοδότη.

Προβλεπόμενα ποσοστά εισφορών υπέρ των ταμείων – τομέων και κλάδων που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ και τα οποία υπερβαίνουν τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια ποσοστά, καθώς και οι ασφαλιστέες αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται εξακολουθούν να ισχύουν.

2. Τα έσοδα από τις προβλεπόμενες εισφορές υπέρ των ταμείων – τομέων και κλάδων που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ, οι πρόσοδοι περιουσίας καθώς και η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών αυτών και κάθε άλλο έσοδο και πόρος που προβλέπεται στην οικεία νομοθεσία ή άλλες γενικές διατάξεις νόμων.

Αρθρο 39

Οικονομικό σύστημα λειτουργίας

1. Το ΕΤΕΑ λειτουργεί για όσους ασφαλίζονται για πρώτη φορά από 1-1-2001 με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση. Το ίδιο σύστημα εφαρμόζεται και για τους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-2000 για το χρόνο ασφάλισης από 1-1-2015 και εφεξής.

2. Οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισμένο των κατηγοριών αυτών τηρούνται σε ατομικές μερίδες.

Αρθρο 40

Χρόνος ασφάλισης

1. Χρόνος ασφάλισης είναι:

α) Ο χρόνος για τον οποίο καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές από την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ και εφεξής.

β) Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στους εντασσόμενους φορείς – τομείς και κλάδους, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από οποιαδήποτε αιτία, λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του ΕΤΕΑ.

γ) Ο χρόνοι ασφάλισης οι οποίοι αναγνωρίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 47 του ν. 2084/1992 (165 Α΄), του άρθρου 20 του ν. 3232/2004 (48Α΄), και του άρθρου 41 παρ. 7 του 3996/2011 (170 Α΄), όπως ισχύουν κάθε φορά.

Αρθρο 41

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης

Οι ασφαλισμένοι του ΕΤΕΑ δικαιούνται σύνταξης, εφόσον θεμελιώνουν αντίστοιχο δικαίωμα συνταξιοδότησης στο φορέα κύριας ασφάλισής τους για την αυτή αιτία και έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου που προβλέπει η νομοθεσία του κάθε φορέα κύριας ασφάλισης τους καθώς και η γενικότερη νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Αρθρο 42

Καθορισμός ποσού σύνταξης

1. Το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης διαμορφώνεται με βάση α) τα δημογραφικά δεδομένα β) το ποσό συσσώρευσης των εισφορών με επιτόκιο που καθορίζεται από το ποσοστό μεταβολής του μισθού των εργαζομένων γ) την μεταβιβασιμότητα ή μη της σύνταξης και δ) το επιτόκιο προεξόφλησης. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναπροσαρμόζεται ετήσια η σύνταξη με στόχο τη μη δημιουργία ελλειμμάτων στο ταμείο.

2. Μέχρι 31-3-2012 εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, με την οποία καθορίζονται οι τεχνικές παράμετροι καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση της παρ.1 του άρθρου αυτού.

3. Για τους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-2000, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται μετά την 1-1-2015, το ποσό της σύνταξης αποτελείται από το άθροισμα δύο τμημάτων.

α) το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους έως 31-12-2014 και υπολογίζεται σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές διατάξεις και τη γενικότερη νομοθεσία όπως ισχύουν,

β) το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους από 1-1-2015 και εφεξής και υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού.

Αρθρο 43

Διοικητικό Συμβούλιο

1.Το Ταμείο διοικείται από τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Ο Πρόεδρος επιλέγεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 49 Α του Κανονισμού της Βουλής μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και διορίζεται με απόφαση του ανωτέρω Υπουργού για τριετή θητεία. Είναι πλήρους απασχόλησης και πρέπει να έχει πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής καθώς και να έχει διοικητική εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονομικά θέματα ή σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής.

3. Το Δ.Σ. αποτελείται από:

α) Τον Πρόεδρο.

β) δύο (2) εκπροσώπους των ασφαλισμένων που προτείνονται από τη Γ.Σ.Ε.Ε. και την ΑΔΕΔΥ εκ των οποίων ο ένας (1)προέρχεται από τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού Τομέα και ο δεύτερος από τους ασφαλισμένους του Δημοσίου.γ) Δύο(2) εκπροσώπους των εργοδοτών, οι προτείνονται από το Σ.Ε.Β., τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και την Ε.Σ.Ε.Ε. δ) ΄Εναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων που προτείνεται από την αντιπροσωπευτικότερη Ομοσπονδία Συνταξιούχων.

ε) Έναν (1) εκπρόσωπο των υπαλλήλων του Ταμείου, ο οποίος κατά την πρώτη συγκρότηση του Δ.Σ. του Ταμείου και μέχρι την εκλογή του εκπροσώπου των υπαλλήλων του Ταμείου, προτείνεται από την ΠΟΠΟΚΠ.

στ) Έναν (1) ειδικό επιστήμονα με εμπειρία και κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής ή σε θέματα οικονομικά ή διοίκησης και οργάνωσης.

ζ) Έναν (1) υπάλληλο που προέρχεται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Προϊστάμενο Δ/νσης ή Τμήματος ή υπάλληλο ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας με πενταετή υπηρεσία στη Γ.Γ.Κ.Α.

4. Τα μέλη των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 3 του παρόντος διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατόπιν προτάσεων που υποβάλλονται από τις οικείες οργανώσεις μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας.

5. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου ως Κυβερνητικός Επίτροπος υπάλληλος που προέρχεται από τη Γ.Γ.Κ.Α., προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης ή Δ/νσης ή Τμήματος, καλείται δε πάντοτε επί ποινή ακυρότητας της συνεδρίασης σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απουσία του Κυβερνητικού Επιτρόπου ή του αναπληρωτή του, εφόσον αυτοί έχουν προσκληθεί νομίμως και δεν προσήλθαν, δεν επηρεάζει το κύρος των συνεδριάσεων του Συμβουλίου.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με ισάριθμους αναπληρωτές καθώς και ο Κυβερνητικός Επίτροπος με τον αναπληρωτή του διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

7. Ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου παρίσταται ο αρμόδιος Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης και ο αρμόδιος Προϊστάμενος Διεύθυνσης ανάλογα με τη φύση του θέματος που συζητείται.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει κατά την πρώτη συνεδρίαση με μυστική ψηφοφορία των παρόντων μελών τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Ο Αντιπρόεδρος διατηρεί το αξίωμά του εφόσον διατηρεί την ιδιότητα του μέλους. Σε περίπτωση εκπτώσεως ή θανάτου ή της καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχωρήσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο, διενεργείται νέα εκλογή για το υπόλοιπο της θητείας του εκπεσόντος ή αποβιώσαντος ή αποχωρήσαντος Αντιπροέδρου.

9. Μέλος του Δ.Σ. το οποίο απουσιάζει επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό λόγο, κατά την κρίση του Δ.Σ., αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από πρόταση του Δ.Σ.

10. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Ταμείου, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με πράξη του Προέδρου του Δ.Σ.

11. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. δεν εκτελούνται πριν από την επικύρωση των πρακτικών. Σε κάθε συνεδρίαση επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες το Δ.Σ. αποφασίζει την άμεση επικύρωσή τους.

12. Η θητεία του Προέδρου, του Κυβερνητικού Επιτρόπου και των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι του διορισμού νέων μελών, όχι όμως περισσότερο από τρεις μήνες από τη λήξη της .

13. Οι αποδοχές του Προέδρου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και με όμοια απόφαση καθορίζεται η μηνιαία αποζημίωση των λοιπών προσώπων που συμμετέχουν στο Δ.Σ.

14. Μέχρι τη συγκρότηση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α. συγκροτείται προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από έναν εκ των Προέδρων των εντασσομένων Ταμείων και Κλάδων ως Πρόεδρο καθώς και τους Προέδρους των λοιπών εντασσομένων Ταμείων και Κλάδων, ως Αντιπροέδρους, με μείωση αντίστοιχη των μελών η οποία καθορίζεται με την ίδια Υπουργική Απόφαση.

Τα υπόλοιπα μέλη προέρχονται την τάξη των ασφαλισμένων, των εργοδοτών και των συνταξιούχων. Ο ακριβής αριθμός τους καθώς και οι οργανώσεις από τις οποίες προτείνονται καθορίζονται με την ανωτέρω απόφαση. Στη σύνθεση του εν λόγω Συμβουλίου συμμετέχουν υπάλληλοι που προέρχονται από τη Γ.Γ.Κ.Α. ως Κυβερνητικός Επίτροπος και μέλος αντίστοιχα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

15. Αρμοδιότητες του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου είναι η μέριμνα για την κατανομή και τοποθέτηση του μεταφερόμενου προσωπικού, η προεργασία και η λήψη κάθε απόφασης σχετικά με την οργανωτική διάρθρωση και λειτουργία του Ταμείου, η στέγαση των υπηρεσιών του και η ανάληψη κάθε άλλης δράσης σχετικής με τη λειτουργία του.

Αρθρο 44

Διοικητική Οργάνωση

Οι υπηρεσίες του ΕΤΕΑ συγκροτούνται σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης και διακρίνονται σε Κεντρική και Περιφερειακές Υπηρεσίες.

Α. Κεντρική Υπηρεσία

1. Διεύθυνση Διοικητικού

2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

3. Διεύθυνση Επιθεώρησης

4. Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

5. Αυτοτελές Γραφείο Νομικών Υποθέσεων

Β. Τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΤΕΑ αποτελούν εφεξής οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του εντασσόμενου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ) με την ίδια διάρθρωση και αρμοδιότητες. Μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ δύναται οι εν λόγω Περιφερειακές Υπηρεσίες να εξυπηρετούν όλους τους ασφαλισμένους του Ταμείου.

Διάρθρωση των Διευθύνσεων

1. H Διεύθυνση Διοικητικού διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα:

α) Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

β) Τμήμα Οργάνωσης − Εκπαίδευσης

γ) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

δ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας.

2. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα:

α) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

β) Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών

γ) Τμήμα Εσόδων

δ) Τμήμα Προμηθειών

ε) Τμήμα Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας.

3. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα:

α) Τμήμα Ελέγχου Ασφάλισης και Εσόδων

β) Τμήμα Ελέγχου Παροχών και Δαπανών

γ) Τεχνικό Γραφείο.

4. Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα:

α) Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

β) Τμήμα Εφαρμογών

γ) Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων.

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ, οι υπηρεσίες των εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων λειτουργούν με την υφιστάμενη οργανωτική τους δομή, ασκώντας τις αρμοδιότητες που ασκούσαν.

Από την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ, αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων των εντασσόμενων ταμείων και κλάδων σχετικές με παροχή επικουρικής σύνταξης διατηρούνται σε ισχύ και ασκούνται από τις υπηρεσίες του Ταμείου, όπως αυτές θα καθοριστούν με την κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο αυτό.

Οι ενιαίες υπηρεσίες των εντασσόμενων Ταμείων καταργούνται.

Εντός δύο μηνών από της δημοσίευσης του παρόντος νόμου, η περαιτέρω διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΤΕΑ καθώς και η οργανωτική διάρθρωση όλων των υπηρεσιών του Ταμείου, οι οποίες ασκούν αρμοδιότητες σχετικές με τη λειτουργία των κλάδων επικουρικής ασφάλισης, οι αρμοδιότητες όλων των οργανικών του μονάδων, οι κλάδοι από τους οποίους προέρχονται οι προϊστάμενοι αυτών καθώς και κάθε άλλη σχετική με τη λειτουργία του λεπτομέρεια, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ.

Για τη λειτουργία των οργανικών μονάδων του ΤΑΥΤΕΚΩ που ασκούν αρμοδιότητες σχετικές με τη λειτουργία των κλάδων πρόνοιας και υγείας αυτού και το αργότερο εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος εκδίδεται, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ, κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία καθορίζεται η οργανωτική τους διάρθρωση, οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά τη στελέχωσή τους με προσωπικό και προϊσταμένους.

Αρθρο 45

Οικονομική οργάνωση

1. Το λογιστικό και οικονομικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό. Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του Φορέα, το οικονομικό έτος αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης του και λήγει την 31/12 του ίδιου έτους.

2. Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού, καθώς και η ακίνητη και κινητή περιουσία των εντασσόμενων ταμείων και κλάδων απογράφεται από τις διοικήσεις αυτών κατά την ημερομηνία κατάργησής τους, περιέρχεται αυτοδικαίως στο ΕΤΕΑ, ο οποίος υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις των αντίστοιχων εντασσόμενων ταμείων και κλάδων.

3. Η σύσταση του ΕΤΕΑ πραγματοποιείται με μεταφορά, ως στοιχείων Ισολογισμού έναρξής του, των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των εντασσόμενων ταμείων και κλάδων, όπως αυτά εμφανίζονται στους ισολογισμούς τους, που συντάσσονται για το σκοπό αυτόν.

4. Τα έσοδα και έξοδα προσδιορίζονται στον προϋπολογισμό που συντάσσεται ετησίως και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από έγκρισή του από το Δ.Σ. του ΕΤΕΑ.

5. Το Δ.Σ. του ΕΤΕΑ, ως κύριος διατάκτης, διαθέτει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού και δύναται να μεταβιβάζει μέρος τους, με επιτροπικά εντάλματα στα όργανα έγκρισης δαπανών (δευτερεύοντες διατάκτες) των Περιφερειακών Υπηρεσιών. Η μεταβίβαση ενεργείται με επιτροπικά εντάλματα με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ.

6. Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων των εντασσόμενων ταμείων και κλάδων ενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τα δεδομένα των βιβλίων των εντασσόμενων ταμείων και κλάδων μεταφέρονται στα βιβλία του ΕΤΕΑ το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας σύνταξης του Ισολογισμού. Η αποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων των εντασσόμενων ταμείων και κλάδων ενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

7. Η κινητή και ακίνητη περιουσία του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, και του ΕΤΑΤ που είναι ενιαία, κατανέμεται, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από οικονομική μελέτη, μεταξύ του ΕΤΕΑ και του αντίστοιχου Κλάδου ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ και του ΕΤΑΤ.

Αρθρο 46

Θέματα Προσωπικού

1. Το προσωπικό και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που υπηρετούν στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ μεταφέρονται σε αυτό κατά το χρόνο ένταξης με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε περίπτωση που ενταχθούν στο ΕΤΕΑ κλάδοι ή τομείς των ΦΚΑ, ορίζεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του αντίστοιχου φορέα το προσωπικό και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που μεταφέρονται, κατά την ημερομηνία ένταξης, στο ΕΤΕΑ. Το προσωπικό αυτό μεταφέρεται στο ΕΤΕΑ με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζεται, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του αντίστοιχου φορέα, το προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση ή διάθεση στους κλάδους ή τομείς των ΦΚΑ που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ και το οποίο εξακολουθεί να υπηρετεί με απόσπαση ή διάθεση στο ΕΤΕΑ. Η υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση των υπαλλήλων αυτών διέπεται από τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας προσωπικού και το ισχύον εκάστοτε μισθολόγιο των υπηρεσιών από τις οποίες προέρχονται. Η δαπάνη της εν γένει μισθοδοσίας, καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη για τους αποσπασμένους βαρύνουν το ΕΤΕΑ, για όσο χρόνο το ανωτέρω προσωπικό παρέχει τις υπηρεσίες του σε αυτό, για δε τους με διάθεση υπαλλήλους συνεχίζουν να βαρύνουν τους φορείς από τους οποίους οι εν λόγω υπάλληλοι προέρχονται.

4. Μέχρι 31-12-2014 δεν γίνεται καμία πρόσληψη προσωπικού στο ΕΤΕΑ και ο αριθμός του προσωπικού που μεταφέρεται βάσει των παραγράφων 1, 2 και 3 μειώνεται σταδιακά κατά την ίδια περίοδο κατά 30%.

5. Με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ διενεργείται η τοποθέτηση του πάσης φύσεως προσωπικού που μεταφέρεται στο ΕΤΕΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος

6. Οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων των εντασσόμενων Φορέων και Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης, οι οποίοι έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και μεταφέρονται στο ΕΤΕΑ, τοποθετούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέσεις προϊσταμένων αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων του ΕΤΕΑ με κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου, σε συνάρτηση με τα ουσιαστικά τους προσόντα και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την επανεπιλογή τους ή την τοποθέτηση νέου προϊσταμένου.

Αρθρο 47

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την σύσταση του ΕΤΕΑ με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ, αναλογιστική μελέτη και γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (Σ.Κ.Α.) καταρτίζεται ο Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών του ταμείου, με τον οποίο καθορίζονται τα υπαγόμενα στην ασφάλιση πρόσωπα, οι ασφαλιστικές εισφορές και οι πόροι, ο χρόνος ασφάλισης, η αναγνώριση συντάξιμου χρόνου και ο τρόπος εξαγοράς του, τα δικαιούμενα σύνταξης πρόσωπα, οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, η έναρξη και λήξη των παροχών καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση που αφορά τη λειτουργία του ταμείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το ν. 4046/2012 (Α’ 28). Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού αυτού εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων ταμείων – τομέων και κλάδων, η γενικότερη νομοθεσία και ο ν. 4046/2012, όπως ισχύουν.

2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από την σύσταση του ΕΤΕΑ με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4024/11 (Α΄226) καταρτίζεται ο Οργανισμός του Ε.Τ.Ε.Α.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εκδίδεται, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ, εντός εξαμήνου από την ένταξη των ταμείων και κλάδων, νέος Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας, με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την οικονομική οργάνωση και λογιστική λειτουργία του ταμείου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής για τα θέματα οικονομικής οργάνωσης και λογιστικής λειτουργίας του ΕΤΕΑ , εξακολουθούν να εφαρμόζονται αναλογικά οι αντίστοιχες διατάξεις του Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του ΕΤΕΑΜ, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μέχρι 30 Ιουνίου 2012 καθορίζεται η σύνθεση και η συγκρότηση προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο ΕΤΕΑ καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Με όμοια απόφαση καθορίζεται η σύνθεση και η συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΕΤΕΑ καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Αρθρο 48

Μεταβατικές – τελικές διατάξεις

1. Μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού του πρώτου οικονομικού έτους οι δαπάνες του ΕΤΕΑ θα εκτελούνται από τους εγκεκριμένoυς προϋπολογισμούς των εντασσομένων ταμείων – τομέων και κλάδων επικουρικής ασφάλισης.

2. Στο ΕΤΕΑ μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των εντασσόμενων ταμείων και κλάδων ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο ασφάλισής τους. Οι ασφαλισμένοι των εντασσόμενων ταμείων – τομέων και κλάδων καθίστανται ασφαλισμένοι του ΕΤΕΑ και διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του καθώς και τις διατάξεις της γενικότερης νομοθεσίας, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. Οι συνταξιούχοι των εντασσόμενων ταμείων - τομέων και κλάδων καθίστανται συνταξιούχοι του ΕΤΕΑ, το οποίο βαρύνεται εφεξής με την καταβολή της σύνταξής τους και διέπονται από τις διατάξεις αυτού και της γενικότερης ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν.

3. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του ΕΤΕΑ, η είσπραξη και απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ των ανωτέρω ταμείων – τομέων και κλάδων επικουρικής ασφάλισης και η χορήγηση των παροχών στους ασφαλισμένους εξακολουθούν να πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες που καθορίζονται αντιστοίχως από την νομοθεσία αυτών.

4. Εκκρεμείς αιτήσεις κατά το χρόνο ένταξης στο ΕΤΕΑ για την αναγνώριση χρόνων ασφάλισης ή για την παροχή επικουρικής σύνταξης εξετάζονται από το Ταμείο αυτό.

5. Εκκρεμείς δίκες, που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των εντασσόμενων ταμείων και κλάδων συνεχίζονται από το ΕΤΕΑ, χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του ΕΤΕΑ.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ, ρυθμίζεται κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.
=================================
«Ψαλίδι» 12% στις κύριες συντάξεις, 7% στο ΝΑΤ με τον εφαρμοστικό νόμο
Αναλυτικά οι διατάξεις - Ποιες δαπάνες κόβονται από τον προϋπολογισμό του 2012 - Πλαφόν 500 ευρώ στο εκλογικό επίδομα

η μείωση των συντάξεων του δημοσίου κατά 12% για το ποσό που υπερβαίνει τα 1300 ευρώ μηνιαίως, καθώς και τις περικοπές δαπανών στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους προβλέπει ο εφαρμοστικός νόμος που αναμένεται να κατατεθεί σήμερα στη Βουλή.

Χθες το βράδυ κι ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη το Eurogroup ενσωματώθηκαν σε σχέδιο νόμου υπό τον τίτλο «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012» όλες οι συμφωνηθείσες με την τρόικα προαπαιτούμενες δράσεις (prior actions) για την έγκριση της δανεικής σύμβασης.

Οι κυριότερες εξ΄ αυτών είναι
Αρθρο 1: Αναπροσαρμογή συντάξεων του Δημοσίου
1. α. Από 1.1.2012 για τους συνταξιούχους του Δημοσίου, γενικά, αναπροσαρμόζεται με μείωση κατά 12% το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ.

β. Για τον προσδιορισμό του συνολικού ποσού της σύνταξης της προηγούμενης περίπτωσης, λαμβάνεται υπόψη το ποσό της μηνιαίας βασικής σύνταξης, καθώς και τα συγκαταβαλλόμενα με αυτή ποσά του επιδόματος εξομάλυνσης του άρθρου 1 του ν. 3670/2008 (Α' 117) και της τυχόν προσωπικής και αμεταβίβαστης διαφοράς, αφαιρουμένων των ποσών:

i) της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 11 του ν. 3865/2010 (Α' 120), όπως ισχύει μετά την παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011 (Α' 180),

ii) της επιπλέον εισφοράς της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011 και

iii) της μείωσης της περ. α' της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011, κατά περίπτωση.

γ. Εξαιρούνται της μείωσης που προβλέπεται στην περ. α' όσοι λαμβάνουν με τη σύνταξή τους επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α' 210) ή των άρθρων 100 έως και 104 του π.δ. 168/2007 (Α' 209) ή συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις των νόμων 1897/1990 (Α' 120) και 1977/1991 (Α' 185), καθώς και οι συνταξιούχοι που έχουν ανάπηρο σύζυγο ή ανάπηρο τέκνο σε ποσοστό 80% και άνω.

Επίσης, εξαιρούνται της ανωτέρω μείωσης οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, γενικά, οι οποίοι είναι ανίκανοι για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 80% και άνω.

δ. Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο δύο ή περισσοτέρων συντάξεων από το Δημόσιο, η μείωση της παραγράφου α' διενεργείται επί του συνολικού ποσού των συντάξεων.

ε. Οταν δικαιούχοι για τη σύνταξη λόγω θανάτου είναι περισσότεροι του ενός, το ποσό πέραν των χιλίων τριακοσίων (1.300) ευρώ του συνολικού ποσού σύνταξης μειώνεται κατά το ποσοστό που ορίζεται στην περίπτωση α'. Το εναπομείναν ποσό σύνταξης επιμερίζεται κατά τα ποσοστά των δικαιοδόχων.

στ. Τα ποσά που προέρχονται από την κατά τα ανωτέρω μείωση των συντάξεων αποτελούν έσοδα του Δημοσίου.

ζ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις χορηγίες που καταβάλλει το Δημόσιο.

η. Τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης γ' εξαιρούνται και από τη μείωση της περ. α' της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011.

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ και των άλλων ΝΠΔΔ που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955 (Α' 276).

Αρθρο 2: Τροποποίηση Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2012
1. Ο κρατικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2012 όπως εγκρίθηκε με το ν. 4032/2011 (Α' 257) τροποποιείται ως εξής:

α) Οι πιστώσεις των προϋπολογισμών όλων των υπουργείων, πλην του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας, των Περιφερειακών Υπηρεσιών των Υπουργείων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για μετακινήσεις (ΚΑΕ της υποκατηγορίας 0700), λειτουργικές δαπάνες (ΚΑΕ της υποκατηγορίας 0800), Προμήθειες αγαθών (ΚΑΕ της κατηγορίας 1000), διάφορες άλλες δαπάνες (ΚΑΕ των ομάδων 2130, 5120 έως 5190, 7210 και 7240 και των υποκατηγοριών 3300 και 4300 έως 4600) μειώνονται κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

β) Οι ίδιες, ως ανωτέρω, πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Εθνικής Αμυνας μειώνονται κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ και οι πιστώσεις για υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΚΑΕ της ομάδας 6910) κατά τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) ευρώ.

γ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για αποζημίωση εφημεριών γιατρών ΕΣΥ (ΚΑΕ 0562) μειώνονται κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ και για επιδόματα πολυτέκνων κ.λπ. (ΚΑΕ 2731) κατά σαράντα τρία εκατομμύρια (43.000.000) ευρώ.

δ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού για μεταβιβαστικές πληρωμές (ΚΑΕ της κατηγορίας 2000) μειώνονται κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) ευρώ.

ε) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για μεταβιβαστικές πληρωμές (ΚΑΕ της κατηγορίας 2000) μειώνονται κατά είκοσι έξι εκατομμύρια (26.000.000) ευρώ και οι πιστώσεις για δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ (ΚΑΕ 5323) κατά εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) ευρώ.

στ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μειώνονται ως ακολούθως:

αα) για μεταβιβαστικές πληρωμές (ΚΑΕ της κατηγορίας 2000) του ειδικού Φορέα 19-710 Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ,

ββ) για αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας (ΚΑΕ 0344 και 0354) κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια (24.000.000) ευρώ,

γγ) για επιμίσθια αποσπασμένου σε σχολεία του εξωτερικού προσωπικού του υπουργείου (ΚΑΕ 0229) κατά δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ,

δδ) για επιχορήγηση στα ΑΕΙ για δαπάνες μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού (ΚΑΕ 2894) κατά ένδεκα εκατομμύρια (11.000.000) ευρώ,

εε) για επιχορήγηση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα (ΚΑΕ 2422) κατά δεκατέσσερα εκατομμύρια (14.000.000) ευρώ,

στστ) για επιχορήγηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για δαπάνες φοιτητικής μέριμνας (ΚΑΕ 2425) κατά έξι εκατομμύρια (6.000.000) ευρώ.

ζ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Εσωτερικών για δαπάνες εκλογών (ΚΑΕ της ομάδας 5260) αυξάνονται κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ.

η) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Οικονομικών για συντάξεις δημοσίων λειτουργών (ΚΑΕ της υποκατηγορίας 0600) μειώνονται κατά εξήντα έξι εκατομμύρια (66.000.000) ευρώ.

θ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για επιχορήγηση στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για τον κλάδο σύνταξης του ΤΑΠ-ΟΤΕ (ΚΑΕ 2361) μειώνονται κατά δεκαπέντε εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (15.400.000) ευρώ και οι πιστώσεις για αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ Α.Ε. περιουσίας των τομέων ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ (ΚΑΕ 7293) μειώνονται κατά είκοσι ένα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (21.300.000) ευρώ.

ι) Οι κατά φορέα πιστώσεις του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων για την υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδοτουμένων αποκλειστικά από εθνικούς πόρους μειώνονται ως ακολούθως:

αα) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Εσωτερικών κατά εκατόν σαράντα εκατομμύρια (140.000.000) ευρώ.

ββ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατά εννέα εκατομμύρια (9.000.000) ευρώ.

γγ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Οικονομικών κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ.

δδ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Εξωτερικών κατά τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) ευρώ.

εε) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κατά ογδόντα δύο εκατομμύρια (82.000.000) ευρώ.

στστ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατά οκτώ εκατομμύρια (8.000.000) ευρώ,

ζζ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κατά τριάντα οκτώ εκατομμύρια (38.000.000) ευρώ.

ηη) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατά πενήντα δύο εκατομμύρια (52.000.000) ευρώ.

θθ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατά δεκατέσσερα εκατομμύρια (14.000.000) ευρώ.

ιι) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ.

ιαια) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά οκτώ εκατομμύρια (8.000.000) ευρώ.

ιβιβ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.

ιγιγ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Προστασίας του Πολίτου κατά τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) ευρώ.

ιδιδ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού κατά δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ.

ιειε) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ.

ιστιστ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας κατά τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) ευρώ.

ιζιζ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας κατά τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) ευρώ.

ιηιη) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίων Νήσων κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ.

ιθιθ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κατά τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ.

Αρθρο 3:
Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής
1. Οι τυχόν διαφορές αποδοχών, λόγω μείωσης αυτών από την εφαρμογή του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 (Α' 226), που αναλογούν στο χρονικό διάστημα από 1.11.2011 μέχρι και τον πρώτο μήνα εφαρμογής του, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τη μισθοδοσία μηνός Απριλίου 2012, παρακρατούνται ισόποσα από τη μισθοδοσία των επόμενων μηνών και μέχρι το μήνα Ιούνιο 2012.

2. Το άρθρο 131 του π.δ. 96/2007 (Α' 116) αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρθρο 131
1. Στους λειτουργούς και υπαλλήλους των υπουργείων Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών, καθώς και στους εφόρους αντιπροσώπων δικαστικής αρχής, τους αντιπροσώπους δικαστικής αρχής και στους γραμματείς και διερμηνείς των εφορευτικών επιτροπών, που αποδεδειγμένα απασχολούνται για την προπαρασκευή και τη διεξαγωγή των βουλευτικών, δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και των ευρωεκλογών, καθώς και κάθε άλλης εκδήλωσης της λαϊκής ετυμηγορίας, τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των σχετικών αποτελεσμάτων, χορηγείται ειδική εκλογική αποζημίωση, το ύψος και ο τρόπος καταβολής της οποίας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών. Η ανωτέρω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αριθμός των ανωτέρω λειτουργών και υπαλλήλων που απασχολούνται κάθε φορά.

Ειδικά για τους λειτουργούς και υπαλλήλους των υπουργείων Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών, η ανωτέρω αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500) εφάπαξ.

Η συνολική κάθε φορά δαπάνη, για όλους τους ανωτέρω, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι πέντε εκατομμύρια ευρώ (25.000.000).

2. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 9 του άρθρου 20 του ν. 2386/1996 (Α' 43), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή κατά το μέρος που ρυθμίζει θέματα που διέπονται από αυτό, καταργούνται.

3. Πέραν των ανωτέρω ρητά αναφερομένων δικαιούχων, δεν επιτρέπεται η χορήγηση της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε άλλες κατηγορίες λειτουργών ή υπαλλήλων. Επίσης, δεν επιτρέπεται η διπλή καταβολή της ανωτέρω αποζημίωσης στον ίδιο λειτουργό ή υπάλληλο».

3. α. Η αντιμισθία των δημάρχων και περιφερειαρχών που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 92, παρ. 2 και 181, παρ. 2 του ν. 3852/2010 (Α' 87) μειώνεται κατά 5%.

β. Η παρ. 3 του άρθρου 181, παρ. 3 του ν. 3852/2010 τροποποιείται ως εξής:
«Στον αντιπεριφερειάρχη καταβάλλεται αντιμισθία ίση με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της αντιμισθίας του περιφερειάρχη και στον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου καταβάλλεται αντιμισθία ίση με το πενήντα τοις εκατό (50%) της αντιμισθίας του περιφερειάρχη».

γ. Οι αντιπεριφερειάρχες, αντιδήμαρχοι και πρόεδροι περιφερειακών και δημοτικών συμβουλίων, οι οποίοι λαμβάνουν αντιμισθία, δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των περιφερειακών ή δημοτικών συμβουλίων και των οικονομικών επιτροπών, καθώς και της επιτροπής ποιότητας ζωής των δήμων ή των διοικητικών επιτροπών του άρθρου 164 του ν. 3852/2010 των Περιφερειών.

Αρθρο 4: Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 70 του ΚΦΕ (ν. 2238/1994, Α' 151) τροποποιείται ως εξής:
«Ο υπόχρεος σε βάρος του οποίου εκδόθηκε το φύλλο ελέγχου μπορεί, αν αμφισβητεί την ορθότητά του, να προτείνει τη Διοικητική επίλυση της διαφοράς μεταξύ αυτού και του αρμόδιου προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Εφόσον η αμφισβητούμενη από τον υπόχρεο διαφορά του κύριου φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίμου υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, για την άσκηση προσφυγής του φορολογουμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, απαιτείται, επί ποινή απαραδέκτου ασκήσεως της προσφυγής, να έχει προηγηθεί η αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία διοικητικής επίλυσης της διαφοράς και η ολοκλήρωση αυτής, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμά της».

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 (Α' 218) αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα ποσά του ειδικού τέλους που εισπράττονται από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο μέχρι τις πέντε του επομένου μήνα από το μήνα στον οποίο εισπράχθηκαν οι σχετικοί λογαριασμοί, όπως ειδικότερα καθορίζεται με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 13».

3. Η περίπτωση α' της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 τροποποιείται ως εξής:
«5.α) Για την καταβολή του ποσού της εισφοράς του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 9 του ΚΦΕ (ν. 2238/1994)».

4. Η προηγούμενη παράγραφος 3 ισχύει από τις δηλώσεις οικονομικού έτους 2012.

Αρθρο 5
Ρυθμίσεις θεμάτων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ)
1. Στο τέλος της υποπαραγράφου (β) της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3746/2009 (Α' 27) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση που τα διαθέσιμα τού κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου Ενεργητικού του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ κατέλθουν του ορίου του ενός επί τοις εκατό (1%) των καταθέσεων που αποτελούν τη βάση υπολογισμού της εισφοράς, οι ετήσιες εισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων θα αναπροσαρμόζονται έτσι ώστε η αναλογία του προηγουμένου εδαφίου να ανέρχεται κατ' ελάχιστο σε ποσοστό 0,35%, μέχρις ότου αποκατασταθεί το ώς άνω όριο του 1%».

2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3746/2009 προστίθενται νέες υποπαράγραφοι (η) και (θ) ως εξής:
«η) Η καταβολή των αναλογουσών κατά πιστωτικό ίδρυμα εισφορών του έτους 2013 και εφεξής πραγματοποιείται με πίστωση των ειδικών λογαριασμών του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ποσό αυτό, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, επενδύεται εν όλω ή εν μέρει κατά τους όρους του άρθρου 4 παρ. 4 στ i και iv και παρ. ζ.

θ) Τα διαθέσιμα κεφάλαια του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων που τηρούνται σε λογαριασμούς τρίμηνων προθεσμιακών καταθέσεων του ΤΕΚΕ στα συμμετέχοντα σε αυτό πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία έχουν σχηματισθεί από καταβληθείσες κάθε είδους εισφορές και πόρους από την αξιοποίηση της περιουσίας του, θα μεταφέρονται σταδιακά, με απόφαση του Δ.Σ. του ΤΕΚΕ και αφού λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, στους ειδικούς λογαριασμούς του ΤΕΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος και θα επενδύονται κατά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη υποπαράγραφο. Η εν λόγω μεταφορά πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 31.12.2025. Το εκάστοτε υπόλοιπο των ανωτέρω διαθεσίμων και μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς θα εξακολουθεί να τηρείται σε λογαριασμούς τρίμηνης προθεσμιακής κατάθεσης, κατά τους όρους της διάταξης του άρθρου 4, παρ. 4, στ', ii.».

3. Η περίπτωση β' της παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 3746/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) κατάθεση στους ειδικούς λογαριασμούς του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος».

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 23 του ν. 3746/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το ΤΕΚΕ διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζεται ένας εκ των Υποδιοικητών της Τράπεζας της Ελλάδος. Από τα υπόλοιπα έξι (6) μέλη, ένα (1) προέρχεται από το υπουργείο Οικονομικών, τρία (3) από την Τράπεζα της Ελλάδος και δύο (2) από την Ελληνική Ενωση Τραπεζών. Για την εξέταση και λήψη αποφάσεως για την παροχή χρηματοδότησης προς πιστωτικά ιδρύματα κατά το άρθρο 13Α, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΚΕ συγκροτείται από πέντε (5) μέλη, δηλαδή τον ως άνω Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, το μέλος που προέρχεται από το υπουργείο Οικονομικών και τα τρία (3) μέλη που προέρχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος».

5. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του ν. 3746/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ένα προερχόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι νομικός».

6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 23 του ν. 3746/2003 τροποποιείται ως εξής:
«8. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη».

7. Η παράγραφος 9 του άρθρου 23 του ν. 3746/2003 τροποποιείται ως εξής:
«9. Η ειδική πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΚΕ επιτυγχάνεται με τη σύμφωνη ψήφο πέντε (5) τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου».

Αρθρο 6
Αναπροσαρμογή συντάξεων, επικουρικών συντάξεων και άλλες ρυθμίσεις για τον περιορισμό της κρατικής επιχορήγησης προς ασφαλιστικά ταμεία

1. Από 1.1.2012 τα καταβαλλόμενα ποσά συντάξεων από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) μειώνονται κατά ποσοστό 7%.

2. Τα ποσά της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνουν τα χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ και καταβάλλονται από την Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και τους λοιπούς φορείς κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μειώνονται κατά 12% από 1.1.2012. Η μείωση αυτή καταλαμβάνει και το 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος. Για τη μείωση λαμβάνεται υπόψη το ποσό της κύριας σύνταξης που προκύπτει μετά την παρακράτηση από το συνολικό ποσό της μηνιαίας σύνταξης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 παρ. 2 του ν. 3863/2010 (Α' 115), της εισφοράς της παρ. 11 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α' 152) και της μείωσης των κύριων συντάξεων του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 (Α' 226).

Το ποσό της κύριας σύνταξης μετά και την παραπάνω μείωση της παραγράφου αυτής δεν μπορεί να υπολείπεται των χιλίων τριακοσίων ευρώ (1.300,00 ευρώ).

Οταν δικαιούχοι για τη σύνταξη λόγω θανάτου είναι περισσότεροι του ενός, το ποσό πέραν των 1.300,00 ευρώ του συνολικού ποσού σύνταξης μειώνεται κατά το ως άνω ποσοστό. Το εναπομείναν ποσό σύνταξης επιμερίζεται κατά τα ποσοστά των δικαιοδόχων.

3. Τα καταβαλλόμενα ποσά συντάξεων από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), τους Τομείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και τους Τομείς αυτού «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ», το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), τους Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και τον Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, μειώνονται από 1.1.2012 ως εξής:

Οι συντάξεις έως διακόσια πενήντα (250) ευρώ, κατά ποσοστό 10% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των διακοσίων ευρώ (200).

Οι συντάξεις από διακόσια πενήντα ευρώ και ένα λεπτό (250,01) έως τριακόσια (300) ευρώ, κατά ποσοστό 15% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης μετά την μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (225 ευρώ).

Οι συντάξεις από τριακόσια ευρώ και ένα λεπτό (300,01) και άνω κατά ποσοστό 20% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης μετά την μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των διακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (255 ευρώ).

Τα ποσοστά των μειώσεων αυτών καταλαμβάνουν και το 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.

Για τη μείωση λαμβάνεται υπόψη το ποσό της επικουρικής σύνταξης που προκύπτει μετά την παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης της παραγράφου 13 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α' 152) και των μειώσεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 (Α' 226).

4. Από τη μείωση των παραγράφων 1, 2 και 3, του άρθρου αυτού, εξαιρούνται οι συνταξιούχοι που προβλέπονται από τις διατάξεις του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Οι αναδρομικές μειώσεις των παρ. 1, 2 και 3 παρακρατούνται σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από τη σύνταξη Μαΐου 2012.
============================================
Διευκρινιστική εγκύκλιος για μισθούς

Εντός των προσεχών ημερών θα εκδοθεί η διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας για τις μειώσεις των μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Το Μνημόνιο δημοσιεύτηκε στις 14 Φεβρουαρίου και η ρύθμιση έχει τεθεί σε ισχύ. Τα νέα μέτρα για τους μισθούς προβλέπουν τα ακόλουθα:
n Μείωση του βασικού μισθού της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) κατά 22%.
n Μείωση του βασικού μισθού της ΕΓΣΣΕ για νέους κάτω των 25 ετών κατά 32%.
n Πάγωμα των αυξήσεων που προβλέπει η ΕΓΣΣΕ.
n Πάγωμα των ωριμάσεων (επιδόματα πολυετίας κ.λπ.).
n Μείωση κατά τρεις μήνες του διαστήματος μετενέργειας κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων που έχουν λήξει. Ετσι ανοίγει ο δρόμος για υπογραφές ατομικών συμβάσεων εργασίας με σημαντικά μειωμένους μισθούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: