Παρασκευή, 13 Απριλίου 2012

H εντύπωση ότι τα πράγματα στη χώρα πηγαίνουν σε «λάθος» κατεύθυνση ενισχύεταιΔΕΗ: Παραίτηση μέλους του ΔΣ λόγω φόρτου εργασίας
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 11 Απριλίου 2012, παραιτήθηκε από μέλος του ΔΣ της ΔΕΗ Α.Ε., ο Θεόκλητος Λεωνίδας, λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας.
Για την αντικατάστασή του, θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από το Καταστατικό της Εταιρείας διαδικασίες.

==========================
Καλείται η ΔΕΗ να ενημερώσει με επιστολές
Υπογράψτε σύμβαση, αλλιώς ...ρεύμα τέλος!

'Εως τις 24 Απριλίου θα πρέπει να υπογράψουν σύμβαση με τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας που θα επιλέξουν οι περίπου 200.000 καταναλωτές που είχαν μεταβεί στο πελατολόγιο των Hellas Power και Energa και οι οποίοι, μετά το γνωστό πρόβλημα με τις δύο ιδιωτικές εταιρείες, ηλεκτροδοτούνται από τη ΔΕΗ.

Όπως διευκρινίζει, σε σχετική της ανάρτηση, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης προθεσμίας, η ηλεκτροδότηση διακόπτεται υποχρεωτικά! Η Αρχή προσθέτει ότι πολλοί από τους συγκεκριμένους πελάτες δεν έχουν ακόμη επιλέξει τον προμηθευτή τους, ενώ καλεί τη ΔΕΗ να προχωρήσει και σε ενημέρωση μέσω εξατομικευμένης επιστολής τους καταναλωτές.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΡΑΕ έχει ως εξής:

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 57 του ν. 4001/2011, οι πρώην πελάτες των εταιρειών HELLAS POWER Α.Ε. και ENERGA POWER TRADING Α.Ε. προμηθεύονται, από τις 25/1/2012, ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ Α.Ε., ως Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου. Η προμήθεια αυτή διενεργείται προσωρινά και για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, δηλαδή μέχρι τις 24/4/2012, σύμφωνα με τους όρους που προδιαγράφονται στον ισχύοντα Κώδικα Προμήθειας (Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.19/90/οικ.2402), προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος στους πελάτες αυτούς να συνάψουν νέα σύμβαση με Προμηθευτή της επιλογής τους. Μέχρι σήμερα, τα στοιχεία της ΔΕΗ Α.Ε. δείχνουν ότι πολλοί από τους πελάτες αυτούς δεν έχουν ακόμα επιλέξει τον Προμηθευτή τους.

Η ΡΑΕ υπενθυμίζει στους καταναλωτές που εξακολουθούν να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου (ΠΤΚ), ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να συνάψουν σύμβαση με Προμηθευτή της επιλογής τους, το αργότερο μέχρι τις 24/4/2012.

Ιδιαίτερα, εφιστάται η προσοχή των καταναλωτών μέσης τάσης (ΜΤ), καθώς και των μεγάλων μη οικιακών καταναλωτών χαμηλής τάσης (ΧΤ), δηλ. αυτών που έχουν ισχύ παροχής άνω των 25kVA, ότι μετά την άπρακτη παρέλευση των τριών (3) ως άνω μηνών, δηλ. μετά τις 24/4/1012, και τη μη επιλογή από μέρους τους Προμηθευτή, εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 9 του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου, σύμφωνα με την οποία ο αρμόδιος Διαχειριστής προχωρά σε διακοπή της τροφοδοσίας των εγκαταστάσεων που δεν εκπροσωπούνται από προμηθευτή για το σύνολο του φορτίου τους. Η συγκεκριμένη διάταξη του Εγχειριδίου προβλέπει επί λέξει τα εξής:

«Σε περίπτωση κατά την οποία Μετρητής Φορτίου δεν εκπροσωπείται από Προμηθευτή ή το συνολικό ποσοστό εκπροσώπησης Ωριαίου Μετρητή Φορτίου ΜΤ δεν είναι ίσο με 100%, περιλαμβανομένης της περίπτωσης υποβολής Δήλωσης Παύσης Εκπροσώπησης κατά την παράγραφο (10), ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τον Πελάτη στον οποίο αντιστοιχεί ο Μετρητής, προκειμένου να τον ενημερώσει σχετικά και να του γνωστοποιήσει τον εκτιμώμενο χρόνο παύσης εκπροσώπησης του μετρητή του. Εάν συντρέχει περίπτωση οικειοθελούς διακοπής της τροφοδοσίας, ο Διαχειριστής του Δικτύου ενημερώνει τους υφιστάμενους εκπροσώπους του Πελάτη σχετικά με τον εκτιμώμενο χρόνο παύσης εκπροσώπησης και μεριμνά για τη διακοπή τροφοδοσίας του μετρητή του. Σε διαφορετική περίπτωση, ενημερώνει τον Πελάτη ότι οφείλει να δηλώσει τουλάχιστον έναν Προμηθευτή ως Εκπρόσωπο του μετρητή του ή να μεριμνήσει ώστε εντός του ανωτέρω χρόνου να υποβληθεί Δήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου, προκειμένου ο μετρητής του να εκπροσωπείται πλήρως και να μην διακοπεί η τροφοδότησή του. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων κατά το Άρθρο 10, η ισχύς των ως άνω δηλώσεων άρχεται άμεσα μετά την παύση, ολική ή μερική, της εκπροσώπησης του μετρητή του Πελάτη.»

Λόγω της κρισιμότητας του θέματος, καλείται η ΔΕΗ ΑΕ, ως Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου, να ενημερώσει άμεσα, με εξατομικευμένες επιστολές, τους ως άνω καταναλωτές (ΜΤ & ΧΤ>25kVA), σχετικά με την υποχρέωσή τους να επιλέξουν Προμηθευτή το συντομότερο δυνατό, και σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήξη της εκ του νόμου προβλεπόμενης προθεσμίας παροχής της Υπηρεσίας Τελευταίου Καταφυγίου, δηλ. την 24/4/2012.
=======================================
Αντιστεκόμαστε στην Ιδιωτικοποίηση και το ξεπούλημα
Μονάδων της ΔΕΗΗ ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και η πώληση λιγνιτικών της Μονάδων στα πλαίσια της πρόσβασης τρίτων (ιδιωτών) στην ηλεκτρική ενέργεια, βρίσκεται στην τελική φάση προώθησης με βάση τις αποφάσεις που έχει συμφωνήσει στο Μνημόνιο 2 η Κυβέρνηση σύμφωνα με τις επιταγές της τρόικας.

Στο Μνημόνιο 2 προβλέπεται η οριστικοποίηση και η έναρξη εφαρμογής των μέτρων να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι το 2ο τρίμηνο του 2012 ώστε να χρησιμοποιούν οι ιδιώτες την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη στην ελληνική αγορά τον Νοέμβριο του 2013.
Η πώληση υδροηλεκτρικών είναι χωριστή από την πώληση λιγνιτικών Μονάδων, ωστόσο, αφήνονται περιθώρια για ταυτόχρονη αγορά από επενδυτές υδροηλεκτρικής παραγωγικής ικανότητας, λοιπών παραγωγικών περιουσιακών στοιχείων μαζί με τη λιγνιτική παραγωγική ικανότητα χωρίς να καθυστερήσει την πώληση λιγνιτικών περιουσιακών στοιχείων πέραν του χρονικού πλαισίου που προβλέπει η Απόφαση της Επιτροπής και δεν θα εμποδίζεται η πώληση λιγνιτικών περιουσιακών στοιχείων άνευ ελάχιστης τιμής.

Πριν λίγες μέρες με ενημέρωση της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, έγινε γνωστό ότι την Τρίτη 3 Μάρτη έφτασε στη ΔΕΗ επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Διεύθυνση Ενέργειας) που ζητά από τη Διοίκηση της μέχρι τις 24 Απρίλη (σε χρονικό διάστημα 20 ημερών) να ενημερώσει τι προτίθεται να πράξει επί της απόφασης της Ελληνικής Κυβέρνησης σχετικά με την πώληση τεσσάρων λιγνιτικών της Μονάδων (Μελίτη, Αμύνταιο 1, Αμύνταιο 2, Μεγαλόπολη 3), στο πλαίσιο της πρόσβασης ιδιωτών, στο λιγνίτη.

Το συνδ. κίνημα στη ΔΕΗ θεωρεί την απόφαση της Κυβέρνησης ως απαράδεκτη και εκείνο το οποίο απαιτούμε από τη Διοίκηση της ΔΕΗ είναι να σταθεί στο ύψος των ευθυνών της.
Για εμάς μια απάντηση αρμόζει: «ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ και ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΜΕ».

Από τις παραπάνω εξελίξεις γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε στην τελική φάση λήψης των οριστικών αποφάσεων και της δρομολόγησης των διαδικασιών για την πώληση των λιγνιτικών Μονάδων της ΔΕΗ και το ξεπούλημα της Επιχείρησης του Ελληνικού λαού.
Τώρα είναι η ώρα να εκφράσουμε όλοι την αντίθεσή μας σε κάθε πιθανό σενάριο πώλησης των λιγνιτικών Μονάδων της ΔΕΗ.
Μια τέτοια εξέλιξη οδηγεί στη διάλυση της ΔΕΗ, συνιστά ολέθριο λάθος καθώς αχρηστεύει έναν Πυλώνα Ανάπτυξης πάνω στον οποίο θα μπορούσε η χώρα να σταθεί για την ανάκαμψή της μετά από την καταστροφική οικονομική κρίση που βιώνει.
Τώρα είναι η ώρα όλοι μας, Κοινωνικοί Φορείς Συνδικάτα, κ.λ.π να βρεθούμε σε εγρήγορση, συμπόρευση και αγώνα για την αποτροπή των σχεδίων της Κυβέρνησης και της Τρόικας ενάντια στη πώληση των Μονάδων της ΔΕΗ, καθόσον αυτό αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την οριστική διάλυσή της.
Η ηλεκτρική ενέργεια είναι Κοινωνικό αγαθό και δεν χαρίζεται σε κανένα
Η διαμελισμένη ΔΕΗ, με θυγατρικές και ιδιωτικοποιημένη, δεν θα έχει τίποτε να προσφέρει στους πολίτες της χώρας, δεν θα έχει τίποτε να προσφέρει στην κοινωνία.
Τώρα είναι η ώρα για ένα πανενεργειακό κίνημα ανατροπής της κοινωνικής οπισθοδρόμησης και του εργασιακού μεσαίωνα.
Για την ανατροπή της αντιλαϊκής μνημονιακής πολιτικής, για μια άλλη πολιτική που θα αποδεσμεύει τη χώρα από την τρόικα και τα μνημόνια, σε σύγκρουση με τις πολιτικές της Ε.Ε. και του Δ.Ν.Τ., για τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, την εθνικοποίηση - κοινωνικοποίηση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων με στόχο την ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας,
Η χώρα έχει ανάγκη από μια σύγχρονη, 100% Δημόσια, Ενιαία, ανασυγκροτημένη ΔΕΗ, που θα λειτουργεί με αποκλειστικά αναπτυξιακά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.


ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Σαράντος

Μέλος του Δ.Σ του Σωματείου Ορυχείων - Σταθμών (Σ.Ο.Σ.) ΔΕΗ Μεγαλόπολης
Αναπληρωτής Πρόεδρος της Διοίκησης του Ε.Κ.Αρκαδίας


=======================================
Οι άλλοι κατηγορούμενοι
Βίκυ Σταμάτη

Η πρώην υπάλληλος της ΔΕΗ γνώρισε τον Ακη Τσοχατζόπουλο το 2000 όταν - όπως δήλωσε η ίδια - πήγε να του ζητήσει δουλειά. Στις 11 Ιουλίου 2004, το ζευγάρι παντρεύτηκε στον ορθόδοξο ναό του Αγίου Στεφάνου στο Παρίσι, σε ένα γάμο που συζητήθηκε περισσότερο για την πολυτελή δεξίωση που ακολούθησε στο ξενοδοχείο Four Seasons.
O γιος τους βαφτίστηκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Το 2004 δοκίμασε το συγγραφικό της ταλέντο γράφοντας ένα βιβλίο για παιδιά, με τον τίτλο «Ο μυθικός χορός της φύσης», με οικολογικό περιεχόμενο.
http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4710955
=========================================

Οι πολίτες απαξιώνουν πρόσωπα και κόμματα
Tο Δεκέμβριο, η αλλαγή στη διακυβέρνηση, με το σχηματισμό μεταβατικής κυβέρνησης συνεργασίας υπό τον κ. Παπαδήμο, αποφόρτισε κάπως την πολιτική και κοινωνική ένταση.
Tο Δεκέμβριο, η αλλαγή στη διακυβέρνηση, με το σχηματισμό μεταβατικής κυβέρνησης συνεργασίας υπό τον κ. Παπαδήμο, αποφόρτισε κάπως την πολιτική και κοινωνική ένταση. Ωστόσο, έφτασαν λίγοι μήνες για να αποδομηθεί και αυτή η πολιτική προσπάθεια των τριών κομμάτων, που τότε στήριξαν την κυβέρνηση (ΠAΣOK - N.Δ. - ΛA.O.Σ.). Tα χαρακτηριστικά της αποδόμησης είναι έντονα και αποκαλυπτικά. Aναφέρουμε μερικά από αυτά:
O δείκτης της πολιτικής εμπιστοσύνης (political trust index) κινήθηκε σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα, με μέση τιμή 2,7 στην κλίμακα 0-10, τιμή που αποτελεί και ιστορικό χαμηλό.
Oι θετικές γνώμες για την κυβέρνηση από το 32% του Δεκεμβρίου έπεσαν στο 17%, ενώ οι αρνητικές διπλασιάστηκαν από το 28% στο 56%.
Oι αρνητικές αξιολογήσεις για την κυβέρνηση συμπαρέσυραν και τη δημοτικότητα του πρωθυπουργού κ. Λ. Παπαδήμου, ο οποίος ξεκίνησε με ιδιαίτερα υψηλή δημοφιλία (δεδομένων των συνθηκών) 43,0% το Δεκέμβριο και τώρα βρέθηκε μόλις στο 27,5%.
Eπίσης, ένα εντυπωσιακό στοιχείο της πολιτικής κρίσης είναι και το ότι για πρώτη φορά τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια τουλάχιστον παρατηρείται το φαινόμενο οι πολίτες να επιθυμούν την προσφυγή σε πρόωρες εκλογές (62,5%), αν και δεν φαίνεται να προκρίνουν μαζικά μία εναλλακτική λύση για τη διακυβέρνηση. Tο αντίθετο, μάλιστα, δηλώνουν, ότι από τις εκλογές αυτές επιθυμούν να προκύψει κυβέρνηση συνεργασίας σε ποσοστό 50%.
Bέβαια, το βασικό συστατικό της κρίσης είναι η κρίση του δικομματισμού, η οποία επεκτείνεται σε ολόκληρο το κομματικό σύστημα.
Oρισμένες απτές πλευρές της κρίσης του κομματικού συστήματος είναι οι εξής:
Tο πολιτικό προσωπικό της χώρας συνεχίζει να απαξιώνεται (όπως βέβαια και ολόκληρη η δημόσια σφαίρα). Oι ελάχιστες περιπτώσεις συγκράτησης της δημοτικότητας κάποιων πολιτικών στελεχών δεν αναιρούν τη συνολική τάση και σε κάθε περίπτωση όλες και όλοι κινούνται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.
H αντιλαμβανόμενη διαχειριστική επάρκεια των κομμάτων, για την αντιμετώπιση των θεμάτων, έχει μειωθεί τόσο πολύ που απλώς αποτυπώνει εικόνα απαξίωσης (ιδίως για το ΠAΣOK), αλλά και για τη N.Δ., η οποία μετά βίας υπερβαίνει το 10% των αναφορών στα διάφορα πεδία διακυβέρνησης.
H πρόθεση ψήφου του πρώτου κόμματος (που συνεχίζει να είναι η Nέα Δημοκρατία) περιορίζεται από το 18,8% του Δεκεμβρίου στο 16,5% τώρα. Tο ποσοστό αυτό με αναγωγή κινείται κάτω από το 25%. Tο δε ΠAΣOK ακολουθεί με πρόθεση ψήφου 10,4% από 11,0% το Δεκέμβριο και με αναγωγή μόλις που υπερβαίνει το 15%. Tο άθροισμα ΠAΣOK και N.Δ. (του λεγόμενου δικομματισμού) στην πρόθεση ψήφου κινείται μόλις στο 26,9% και με αναγωγή βρίσκεται ακόμη στο 40%. Eίναι χαρακτηριστικό ότι η συσπείρωση των ψηφοφόρων του ΠAΣOK έχει περιοριστεί μόλις στο 27,2%, ενώ η συσπείρωση της N.Δ. κινείται πολύ πιο ψηλά στο 53,0%, αν και το Δεκέμβριο ήταν 58,0% και σε συνθήκες πολύμηνης κατάρρευσης του ΠAΣOK δεν καταφέρνει καν να επανασυσπειρώσει τους ψηφοφόρους της του 2009.
Tέλος, παρά το γεγονός ότι ουσιαστικά βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, μόλις το 31,2% του εκλογικού σώματος δηλώνει απόλυτα βέβαιο για την εκλογική επιλογή που θα κάνει στην κάλπη, ενώ το 32,1% (από 35,6% το Δεκέμβριο) του εκλογικού σώματος κινείται από το χώρο των αναποφάσιστων έως το χώρο της αποχής και του άκυρου/λευκού. Mε αυτά τα δεδομένα, κανείς δεν θα μπορούσε να αποκλείσει το ενδεχόμενο η νέα κοινοβουλευτική σύνθεση που θα προκύψει μετά τις εκλογές να περιλαμβάνει οκτώ ή και περισσότερα κόμματα.
Όμως, το βάθεμα της κρίσης δεν παρασύρει μόνο το κομματικό σύστημα στη διαχειριστική-κυβερνητική του συνιστώσα. Συμπαρασύρει, όπως ήδη είχαμε διαπιστώσει και από τον περασμένο Δεκέμβριο, και την Eυρωπαϊκή Eνωση ως χώρο αναφοράς και ασφάλειας. H ταχύτατη αποδόμηση του φιλοευρωπαϊσμού ίσως να προσθέσει ακόμη πιο δυσάρεστες διαστάσεις στην πολιτική διαχείριση της κρίσης το αμέσως επόμενο διάστημα. H εμπιστοσύνη στην E.Ε. από μέση τιμή 3,6 το Δεκέμβριο έπεσε τώρα στο 3,0. Eίναι, επίσης, χαρακτηριστικό ότι σχεδόν τρεις στους τέσσερις θεωρούν (72%) θεωρούν ότι E.E. δεν μας έχει βοηθήσει παρά ελάχιστα ή και καθόλου στην αντιμετώπιση της κρίσης.
Aκόμη και το ενδεχόμενο να επιστρέψουμε στη δραχμή, το οποίο το αντιμετώπιζε απορριπτικά το 74% το Δεκέμβριο, έχασε μέσα σε λίγους μήνες 7 ποσοστιαίες μονάδες και κινείται τώρα στο 67%.
Σήμερα, ισχύουν ακόμη περισσότερο οι διαπιστώσεις που είχαν γίνει στο ερευνητικό κύμα του Δεκεμβρίου. Tο εγχώριο πολιτικό σύστημα (ή καλύτερα ένα τμήμα του), προκειμένου να προτείνει ένα δρόμο εξόδου από την κρίση, προχώρησε στη συγκρότηση της μεταβατικής κυβέρνησης συνεργασίας. Oμως, το όλο εγχείρημα φάνηκε να δρομολογείται όχι με μία θετική προδιάθεση συνεργασίας και ενότητας δυνάμεων, αλλά κάτω από το βάρος του αδιεξόδου. Eτσι, από μία πολιτική πρωτοβουλία πρωτοφανή για την πολιτική κουλτούρα της μεταπολιτευτικής Eλλάδας, τα κόμματα τα οποία συνέβαλαν σε αυτή όχι μόνο δεν κέρδισαν, αλλά προς το παρόν καταβάλλουν σημαντικό πολιτικό κόστος. Ωστόσο, είναι ακόμη ασαφές αν στο τέλος της ημέρας θα «δικαιωθούν» και θα ωφεληθούν εκλογικά τα κόμματα που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην κοινή κυβέρνηση, ή όσα ανέλαβαν αυτή την ευθύνη. Σήμερα, αναδύονται νέα κομματικά μορφώματα τα οποία διεκδικούν την είσοδό τους στη Bουλή, χωρίς να είναι σαφές σε ποια κατεύθυνση θα κινηθούν την επόμενη των εκλογών. Tο ερώτημα συνεχίζει να εκκρεμεί: πρόκειται για το τέλος της μεταπολίτευσης ή για την πιο τραγική στιγμή της;
H απάντηση θα δοθεί σε συνάρτηση με την τελική έκβαση της κρίσης, αλλά και με την επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση, η οποία επέσπευσε τις εξελίξεις. Όμως, πέρα από την αναδιάταξη των δυνάμεων του εγχώριου κομματικού συστήματος, έχει τεθεί πλέον σε αμφισβήτηση η ίδια η θέση της χώρας στη σύγχρονη ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική με κοινωνικούς πια όρους. Γιατί πώς αλλιώς να ερμηνευθεί η άποψη που διατυπώνει το 59% της κοινής γνώμης ότι τα μεγάλα προβλήματα της χώρας μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα στο πλαίσιο του εθνικού κράτους από ότι στο πλαίσιο ευρύτερων ενώσεων, όπως η E.E.; Kαι επίσης πώς αλλιώς μπορεί να ερμηνευθεί το ότι μόνο το 23% συμμερίζεται την ανάγκη να προχωρήσει ακόμη περισσότερο η πολιτική ενοποίηση της Eυρώπης;
H ταυτότητα της έρευνας
H συνδρομητική ποσοτική έρευνα METRON FORUM διεξάγεται σε τετραμηνιαία βάση από την εταιρεία ερευνών METRON ANALYSIS.
Tετραμηνιαία συνδρομητική ποσοτική έρευνα με προσωπικές συνεντεύξεις σε νοικοκυριά με χρήση κάλπης στο σύνολο της χώρας.
Tο μέγεθος του δείγματος ήταν 2.010 πολίτες-ψηφοφόροι ηλικίας 18 ετών και άνω.
H έρευνα διεξήχθη από 20/03 έως 06/04/2012
=======================================
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που συνήλθε σε τελική συνεδρίαση την 12-04-2012 μετά την συγκέντρωση όλων των αποτελεσμάτων των τοπικών επιτροπών των εκλογών που έγιναν στις 05-04-2012 προχώρησε στην ανακήρυξη των εδρών των επιτυχόντων για όλα τα όργανα του συλλόγου και τους εκπροσώπους στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις.
http://www.sptmte-dei.gr/?p=684
=========================================

Δεν υπάρχουν σχόλια: