Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012

Στον αέρα η συλλογική σύμβαση.Η φτώχεια φέρνει γκρίνια, λέει η παροιμία, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν βγει για τα καλά τα μαχαίρια και ακούγονται οι… πολεμικές ιαχές!===============================
ΔΕΗ: Ζημιές 1,4 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο
Τρίτη, 29 Μάιος 2012 10:01  
Όπως έχει αναφερθεί και στο παρελθόν, οι τιμολογιακές αυξήσεις από την αρχή του έτους αντισταθμίζουν κυρίως τους φόρους που επιβλήθηκαν στα καύσιμα μέσα στο 2011, καθώς και την αύξηση της ετήσιας δαπάνης για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, ενώ ένα μικρό μέρος αυτής της αύξησης (1,1% στη χαμηλή τάση), απομένει για την κάλυψη κυρίως της αύξησης του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα.
Σε ό,τι αφορά τα ενδογενή κόστη, πρέπει να σημειωθεί ότι η δαπάνη μισθοδοσίας, η οποία αποτελεί το 65% περίπου των συνολικών ελεγχόμενων δαπανών, συνέχισε να μειώνεται για ακόμη ένα τρίμηνο.
Συγκεκριμένα, η δαπάνη μισθοδοσίας μειώθηκε κατά 17,5% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2011 και κατά 10% περίπου σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ως προς την παραγωγικότητα και λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση της ζήτησης κατά 3,6%, παρατηρούμε ότι η συνολική διανεμηθείσα ενέργεια ανά εργαζόμενο, αυξήθηκε κατά 6,8% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2011, ενώ το μισθολογικό κόστος ανά MWh της συνολικής διανεμηθείσας ενέργειας μειώθηκε κατά 20,4%. Επιπλέον, οι λοιπές ελεγχόμενες δαπάνες σημείωσαν σημαντική μείωση ύψους € 28 εκατ. σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2011.

Για το σύνολο του έτους και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- η επίδραση των τιμολογιακών αυξήσεων και της ανάκτησης μεριδίου αγοράς δεν έχει αποτυπωθεί πλήρως στο Α΄ Τρίμηνο,
- η ζήτηση είναι μειωμένη μετά το Μάρτιο και η τιμή χονδρεμπορικής αγοράς έχει υποχωρήσει σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που έχουν προϋπολογισθεί για τον Απρίλιο και το Μάιο, και
- τα υδατικά αποθέματα έχουν αυξηθεί σημαντικά,
αναμένουμε το περιθώριο EBITDA να κυμανθεί στα επίπεδα του προϋπολογισμού, με την προϋπόθεση ότι το μακροοικονομικό περιβάλλον δε θα επιδεινωθεί περαιτέρω.

Μέσα σε ένα δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται και από εξαιρετικά περιορισμένη ρευστότητα, γίνεται επιτακτική η ανάγκη αντιμετώπισης των μεγάλων ανεπίλυτων δομικών θεμάτων της αγοράς ενέργειας.»

Κύρια στοιχεία αποτελεσμάτων

Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 232,0 εκατ. έναντι € 327,6 εκατ. το Α΄ τρίμηνο του 2011, μειωμένα κατά € 95,6 εκατ. (-29,2%). Το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 15,0%, σε σύγκριση με 23,8% το Α΄ τρίμηνο του 2011. Σε ό,τι αφορά τη σύγκριση με τα αντίστοιχα μεγέθη του Δ’ Τριμήνου 2011, διαπιστώνεται ότι το EBITDA παρουσιάζει αύξηση κατά € 257,3 εκατ., ενώ το περιθώριο EBITDA από -1,9% διαμορφώνεται σε 15,0%.

Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε το Α΄ τρίμηνο του 2012 κατά 546 GWh (+3,6%), στις 15.916 GWh έναντι 15.370 GWh το Α΄ τρίμηνο του 2011. Με την εξαίρεση των εξαγωγών και της άντλησης, η αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται σε 2,2% περίπου (313 GWh). Η αύξηση της ζήτησης σημειώθηκε στους δύο πρώτους μήνες του έτους λόγω καιρικών συνθηκών, ενώ το Μάρτιο σημειώθηκε κάμψη της ζήτησης κατά 2,7%.

Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, αυξήθηκαν κατά 717 GWh (+5,8%), σε 13.021 GWh, λόγω της αυξημένης ζήτησης αλλά και της ανάκτησης μεριδίου της λιανικής αγοράς, μετά την αναστολή λειτουργίας δύο εναλλακτικών προμηθευτών από 25 Ιανουαρίου 2012. Τα αντίστοιχα έσοδα αυξήθηκαν κατά 17,4%, καθώς πρόσθετη θετική επίδραση είχε και η αύξηση των τιμολογίων Χαμηλής Τάσης και Μέσης Τάσης από 1 Ιανουαρίου 2012 και 1 Φεβρουαρίου 2012, αντίστοιχα.

Oι πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ και τα αντίστοιχα έσοδα από την εγχώρια λιανική αγορά αυξήθηκαν κατά 6,4% (779 GWh) και 17,4% (€ 215,0 εκατ.), σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο του 2011.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 1.549,8 εκατ. από € 1.374,4 εκατ. το Α΄ τρίμηνο του 2011, αυξημένος κατά € 175,4 εκατ. (+12,8%), ενώ σε σχέση με το Δ’ Τρίμηνο του 2011 η αύξηση ανήλθε σε € 239,8 εκατ. (+18,3%).

Στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό € 38,1 εκατ. που αφορά τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου ηλεκτροδότησης για τη σύνδεσή τους. Το αντίστοιχο μέγεθος το Α΄ τρίμηνο του 2011 ήταν € 27,7 εκατ. Παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, η αύξηση αυτή αποδίδεται στον αυξημένο αριθμό συνδέσεων με το δίκτυο παραγωγών ΑΠΕ (κυρίως Φ/Β).

Η παραγωγή της ΔΕΗ, μαζί με τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που εισήγαγε, κάλυψε το 67,5% της συνολικής ζήτησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το Α΄ τρίμηνο του 2011 ήταν 72,8%. Σε απόλυτα μεγέθη σημειώθηκε μείωση η οποία ανήλθε σε 446 GWh.

Oι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ αυξήθηκαν σε 456 GWh από 412 GWh το Α΄ τρίμηνο του 2011 (+10,7%).

Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας είναι αυξημένες κατά € 373,1 εκατ. (+83,4%) σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο του 2011, κυρίως λόγω των υψηλότερων δαπανών για αγορές ενέργειας και εισαγωγές (+ € 238,6 εκατ.), αλλά και λόγω της αύξησης των τιμών του μαζούτ, του diesel και του φυσικού αερίου, του διπλασιασμού του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο μαζούτ από τον Ιούνιο του 2011 και της επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο φυσικό αέριο από τον Σεπτέμβριο του 2011.

Η μειωμένη υδροηλεκτρική και λιγνιτική παραγωγή, σε συνδυασμό με την αύξηση της ζήτησης και του μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική αγορά, οδήγησε σε αύξηση των αγορών ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών) κατά 1.320 GWh (+44,2%). Επιπρόσθετα, η μεσοσταθμική τιμή αγορών ενέργειας από το Σύστημα σημείωσε σημαντική άνοδο κατά 34,8%, καθώς, ειδικά το Φεβρουάριο, επέδρασε αρνητικά η κήρυξη κατάστασης εκτάκτου ανάγκης από τον Διαχειριστή Συστήματος στη Βουλγαρία, με αποτέλεσμα τον περιορισμό των εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας προς τη χώρα μας και τον περιορισμό της ροής φυσικού αερίου, που δεν επέτρεψε στις μονάδες φυσικού αερίου να έχουν πλήρη φόρτιση.

Το γεγονός αυτό οδήγησε ακόμα και στη φόρτιση πετρελαϊκών μονάδων του Διασυνδεδεμένου Συστήματος, με συνέπεια η μέση ημερήσια Οριακή Τιμή του Συστήματος να υπερβεί αρκετές ημέρες τα € 100/MWh.

Η συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης και της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται, ανέρχεται σε € 55,7 εκατ., μεταξύ των δύο περιόδων (-17,4%) και σε € 31,5 εκατ σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2011 (-10,6%). H μείωση του αριθμού του μισθοδοτούμενου τακτικού προσωπικού ανήλθε σε 651 εργαζόμενους, από 21.509 την 31/3/2011 σε 20.858 την 31/3/2012. Σημειώνεται ότι, παρά το μειωμένο προσωπικό, οι ώρες για υπερωρία και βάρδια μειώθηκαν κατά 6,8%.

Το Α΄ τρίμηνο 2012, το 54,8% των συνολικών εσόδων απορροφήθηκε από τις δαπάνες καυσίμων, αγορών ενέργειας και δικαιωμάτων εκπομπής CO2, έναντι 35,3% το Α΄ τρίμηνο του 2011. Αντίθετα, η μισθοδοσία σημειώνει περαιτέρω μείωση ως ποσοστό του κύκλου εργασιών, αφού απορρόφησε το 15,2% των εσόδων έναντι 20,8% το Α΄ τρίμηνο του 2011 και 23,7% το Α΄ τρίμηνο του 2010. Το Δ΄ τρίμηνο του 2011 το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώθηκε σε 20%.
Τα προ φόρων κέρδη του Α΄ τριμήνου 2012, ανήλθαν σε € 15 εκατ., έναντι κερδών € 121,3 εκατ. το Α΄ τρίμηνο 2011, μειωμένα κατά € 106,3 εκατ.

Οι θυγατρικές εταιρίες ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., παρουσίασαν κέρδη προ φόρων € 32,4 εκατ, και € 1,1 εκατ. αντίστοιχα. Η φορολογική υποχρέωση που προέκυψε ήταν ύψους € 6,7 εκατ.

Το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε σε € 4.850,3 εκατ. αυξημένο κατά € 147,6 εκατ. έναντι της 31.12.2011 (€ 4.702,7 εκατ.).

===============================
ΔΕΗ: Σε διάσπαση οδηγείται η ΓΕΝΟΠ - Στον αέρα η συλλογική σύμβαση
Η ΓΕΝΟΠ με χθεσινή ανακοίνωσή της εξαπολύει σκληρή επίθεση στο σωματείο – μέλος της «Σπάρτακος» με αφορμή την απόφαση της συνδικαλιστικής ηγεσίας του να προχωρήσει σε απευθείας διαπραγμάτευση με τη διοίκηση της ΔΕΗ για τη σύμβαση εργασίας των εργαζομένων στα ορυχεία και τους σταθμούς παραγωγής της μητρικής εταιρίας
Σε διάσπαση οδηγείται η ΓΕΝΟΠ, ένα από τα μεγαλύτερα συνδικαλιστικά όργανα της χώρας που εκπροσωπεί 21.000 εργαζόμενους της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να τινάζεται στον «αέρα» και η προσπάθεια για υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας με την επιχείρηση.
Η ΓΕΝΟΠ με χθεσινή ανακοίνωσή της εξαπολύει σκληρή επίθεση στο σωματείο – μέλος της «Σπάρτακος» με αφορμή την απόφαση της συνδικαλιστικής ηγεσίας του να προχωρήσει σε απευθείας διαπραγμάτευση με τη διοίκηση της ΔΕΗ για τη σύμβαση εργασίας των εργαζομένων στα ορυχεία και τους σταθμούς παραγωγής της μητρικής εταιρίας.
Η Ομοσπονδία κατηγορεί το «Σπάρτακο» πως «προστίθεται στη λίστα των όσων επιτίθενται στη ΓΕΝΟΠ για τον ταξικό και αντιμνημονιακό της αγώνα». Κατά τη ΓΕΝΟΠ εκείνοι που της επιτίθενται είναι «όσοι θέλουν να ξεδιπλώσουν τις βρομοδουλειές τους σε βάρος της ΔΕΗ αλλά και σε όσους θέλουν να ξεπουλήσουν τα συμφέροντα του κόσμου της εργασίας». Κατηγορεί το «Σπάρτακο» για «υπονόμευση, αμφισβήτηση, φθορά και οικονομικό στραγγαλισμό της ΓΕΝΟΠ». Υποστηρίζει ότι «ο Σπάρτακος δεν καταβάλει εισφορές στην Ομοσπονδία με αποτέλεσμα η ΓΕΝΟΠ να χρωστά και να μην μπορεί να πληρώσει τους εργαζόμενους της». Επιπλέον, κατηγορεί τον πρόεδρο του «Σπάρτακου» ότι ζήτησε να καταργηθούν τα οικογενειακά επιδόματα και τη μη πληρωμή των κλιμακίων των εργαζομένων, ενώ τον καταγγέλλει πως δε συμμετείχε στις κινητοποιήσεις της για το ειδικό τέλος ακινήτων στους λογαριασμούς της ΔΕΗ.
Το σωματείο «Σπάρτακος» απαντώντας χθες στη ΓΕΝΟΠ διερωτάται «τι κρύβεται πίσω από τη στάση της ηγεσίας της ΓΕΝΟΠ;» και κατηγορεί την ηγεσία της Ομοσπονδία πως «με σταλινικού τύπου διαδικασίες εξασφάλισε ισχνές πλειοψηφίες για την προώθηση της απόφασης να προχωρήσει σε συλλογική σύμβαση εργασίας με τη διοίκηση της ΔΕΗ».
Υπενθυμίζει ο «Σπάρτακος» ό,τι συμμετείχε σε όλες τις κινητοποιήσεις ενάντια στο «χαράτσι» των λογαριασμών της ΔΕΗ και σημειώνει ότι η κατάληψη του Οκτωβρίου που έκανε η ΓΕΝΟΠ για τη μη έκδοση των λογαριασμών με το ειδικό τέλος ήταν ανώφελη αφού η εταιρία είχε βρει τρόπους να τους εκδώσει.
Επίσης σε ό,τι αφορά τις οικονομικές εισφορές ο «Σπάρτακος» λέει πως ήταν ο πρώτος που δέχτηκε την πρόταση της ΓΕΝΟΠ για παρακράτηση 2,35 ευρώ, αλλά όταν σταμάτησαν άλλοι σύλλογοι την απόδοσή τους, πήρε κι «εκείνος» την ίδια απόφαση».
Τέλος, σήμερα, η ΓΕΝΟΠ με νεότερη ανακοίνωσή της υπογραμμίζει ότι «η συλλογική σύμβαση εργασίας είναι στον αέρα» καταλογίζοντας ευθύνες στο «Σπάρτακο» και αποδίδοντας του προσπάθειες να διασπαστεί η ενότητα των εργαζομένων. Καλεί το σωματείο να ανακαλέσει το εξώδικό του.
Χρήστος Κολώνας
=================================
Ρήξη στο συνδικαλιστικό της ΔΕΗ
Λόγω της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
Ρήξη στο συνδικαλιστικό της ΔΕΗ προκάλεσε η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το ΔΣ της ΓΕΝΟΠ προκαλώντας όμως αντιδράσεις από Σωματεία - μέλη της Ομοσπονδίας.

Στο κείμενο της σύμβασης που έχει εγκριθεί και οδεύει προς υπογραφή με τη διοίκηση της εταιρείας, παραμένει η διάταξη που προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάργησης θέσεων εργασίας για λόγους αναδιοργάνωσης ή άλλους οικονομοτεχνικούς λόγους, οι εργαζόμενοι με το χαμηλότερο βαθμό αξιολόγησης θα απολύονται, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα μετάθεσης ή αλλαγής ειδικότητας. Η απόλυση θα γίνεται με προειδοποίηση έξι μηνών ενώ σε περίπτωση που δικαιούνται εφάπαξ θα εισπράττουν τη διαφορά μεταξύ εφάπαξ και αποζημίωσης. Αν, δε, επαναπροσληφθούν στο μέλλον στη ΔΕΗ θα πρέπει να επιστρέψουν την αποζημίωση εντόκως.

Σε ό,τι αφορά τις αποδοχές, το σχέδιο ΣΣΕ προβλέπει ότι σε διάστημα 4 μηνών θα γίνει διάλογος για αναμόρφωση του καθεστώτος των ειδικών επιδομάτων, τις προϋποθέσεις χορήγησης και τους δικαιούχους καθώς και ότι οι μειώσεις αποδοχών ισχύουν για όσο διάστημα εφαρμόζεται το μνημόνιο. Στη συνέχεια οι μισθοί θα επανέλθουν στα επίπεδα του 2009.

Σε διάστημα τεσσάρων μηνών συμφωνείται επίσης να αναμορφωθούν οι διαδικασίες μεταθέσεων-αποσπάσεων και πειθαρχικού ελέγχου. Η διάρκεια της νέας σύμβασης θα είναι τριετής.

Χθες ξέσπασε πόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ της ΓΕΝΟΠ και του σωματείου «Σπάρτακος» που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στο μεγαλύτερο ενεργειακό κέντρο της χώρας, στην περιοχή Πτολεμαίδας - Κοζάνης.

Ο Σπάρτακος επισημαίνει ότι το κείμενο της νέας επιχειρησιακής ΣΣΕ εγκρίθηκε με οριακή πλειοψηφία «τη βάση ενός κειμένου με το οποίο διαφωνεί κατηγορηματικά το σύνολο των Σωματείων που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους σε Σταθμούς Παραγωγής και Ορυχεία». Έστειλε δε εξώδικο προς τη διοίκηση της ΔΕΗ ζητώντας ξεχωριστή διαπραγμάτευση για τους εργαζόμενους που εκπροσωπεί.

Η ΓΕΝΟΠ υποστηρίζει από την άλλη πλευρά ότι «αυτή η ενέργεια ισοδυναμεί με πλήρη απαξίωση της Ομοσπονδίας, συνιστά πρόκληση και προσβολή προς όλα τα σωματεία μέλη της και ταυτοχρόνως είναι εξαιρετικά επικίνδυνη γιατί θέτει σε κίνδυνο συγκεκριμένα σημεία του σχεδίου σύμβασης που είναι σε όφελος του συνόλου του προσωπικού». Αναφέρει επίσης ότι τα περισσότερα Σωματεία - μέλη της, με επιμέρους παρατηρήσεος εξουσιοδότησαν τη ΓΕΝΟΠ να υπογράψει τη Σύμβαση ενώ θέτει το ερώτημα «τι κρύβεται πίσω από τη στάση της ηγεσίας του Σπάρτακου».

Πηγή: ΑΜΠΕ
==================================
ΔΕΗ - ΡΑΕ στα χαρακώματα


Η φτώχεια φέρνει γκρίνια, λέει η παροιμία, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν βγει για τα καλά τα μαχαίρια και ακούγονται οι… πολεμικές ιαχές! Ολόκληρος ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται σε αναβρασμό, σε μία περίοδο κατά την οποία σε όλη την υπόλοιπη ενεργειακή αγορά έχουν «παγώσει» τα πάντα μέχρι νεωτέρας, δηλαδή μέχρι να ξεκαθαρίσει ο πολιτικός και οικονομικός ορίζοντας.

Η σπίθα για να ξεσπάσει η πυρκαγιά του καβγά στον χώρο του ηλεκτρισμού άναψε με την απόφαση της ΡΑΕ για την υπόθεση των τιμολογίων που χρέωνε η ΔΕΗ στη Χαλυβουργία για το βιομηχανικό ρεύμα που κατανάλωνε, όπως κατέγραψε το «Π» την προηγούμενη εβδομάδα.
Τις ημέρες που ακολούθησαν, ωστόσο, υπήρξαν νεότερες εξελίξεις που έφεραν τους βασικούς «παίκτες» της αγοράς στα… χαρακώματα.
Με μία πρωτοφανή - για τα ελληνικά δεδομένα - ταχύτητα («επιτέλους κάποιος δουλεύει σε αυτήν τη χώρα» έλεγαν παράγοντες της αγοράς), η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δημοσιοποίησε και την απόφασή της στη διαδικασία της διαιτησίας, για την προσωρινή τιμή που θα πρέπει να υπολογίζει η ΔΕΗ όταν χρεώνει την Αλουμίνιον.
Η τελευταία είχε ζητήσει από τη ΡΑΕ να λειτουργήσει ως διαιτητής στη διαφορά που έχει με την επιχείρηση ηλεκτρισμού ως προς τον τρόπο υπολογισμού των τιμολογίων, που κάθε άλλο παρά καθορίζονται με βάση τις διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών, όπως ορίζει ο νόμος.
Η ΔΕΗ χρέωνε τη μεταλλοβιομηχανία με περίπου 80 ευρώ τη μεγαβατώρα, τιμή που είναι σχεδόν τριπλάσια από τον μέσο όρο των τιμών που παρέχουν οι παραγωγοί ενέργειας προς αντίστοιχες βιομηχανίες, σε όλο τον κόσμο. Γι’ αυτό η Αλουμίνιον ζήτησε τη διαμεσολάβηση της ΡΑΕ, ώστε να καθορίσει μία εύλογη τιμή για όσο διάστημα θα υπάρξει η εκκρεμότητα μεταξύ των δύο πλευρών.
Τη Δευτέρα, η Αρχή ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους για την απόφαση της διαιτησίας, σύμφωνα με την οποία η προσωρινή τιμή που θα ισχύει έως ότου υπάρξει είτε οριστική απόφαση είτε συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, ανέρχεται στα 42 ευρώ ανά μεγαβατώρα, είναι δηλαδή στο μισό των χρεώσεων που βάζει η ΔΕΗ. Κύκλοι των βιομηχανικών επιχειρήσεων εξέφραζαν την ικανοποίησή τους για την παρέμβαση της ΡΑΕ, αν και ανέφεραν πως ακόμη και η προσωρινή τιμή απέχει πολύ από την τιμή των περίπου 29 ευρώ ανά μεγαβατώρα, όπως προκύπτει από τον διεθνή μέσο όρο, με βάση τα στοιχεία του Metal Bulleti n.


Κάτω του κόστους
Μία ημέρα μετά, την Τρίτη, η διοίκηση της ΔΕΗ αντέδρασε έντονα με μία ασυνήθιστα σκληρή ανακοίνωση, υποστηρίζοντας χαρακτηριστικά πως «υποχρεώνεται να πουλάει κάτω του κόστους».
Μάλιστα επισημαίνει πως η συγκεκριμένη απόφαση της ΡΑΕ «ανατρέπει το νομικό πλαίσιο της υποχρεωτικής Ημερήσιας Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που έχει θεσπισθεί με προτάσεις της ίδιας της ΡΑΕ, θεωρώντας ότι ειδικά στην “Αλουμίνιον” δεν πρέπει να επιμερίζονται τα αναλογούντα σε αυτήν κόστη, που απορρέουν από τη λειτουργία της Αγοράς» και πως «η απόφαση υιοθετεί σχεδόν εξ ολοκλήρου τις απόψεις της “Αλουμίνιον” κιαγνοεί παντελώς τις τεκμηριωμένες επί του θέματος θέσεις της ΔΕΗ».
Για να αιτιολογήσει τη θέση πως εξαναγκάζεται να τιμολογήσει κάτω από το κόστος, αναφέρει πως η ίδια η ΡΑΕ έχει εγκρίνει ως μέσο ανταγωνιστικό κόστος για τη ΔΕΗ τα 72,71 ευρώ ανά μεγαβατώρα για το βιομηχανικό ρεύμα, αλλά και περίπου 20 ευρώ φθηνότερα από την ανταγωνιστική χρέωση που αντιστοιχεί στις μεταλλουργικές βιομηχανίες μεγάλης και σταθερής ζήτησης.
Επιπλέον, η διοίκηση της ΔΕΗ υποστηρίζει πως βρίσκεται σε συνεχείς διαπραγματεύσεις με την Αλουμίνιον, ενώ αφήνει αιχμές και για την τελευταία, αναφέροντας πως έχει εναλλακτικές λύσεις για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας είτε από άλλους ιδιώτες είτε με εισαγωγές από άλλες χώρες.
Τέλος, η ΔΕΗ απειλεί να προσφύγει σε ελληνικά και ευρωπαϊκά διαιτητικά όργανα, για να προσβάλει την απόφαση της ΡΑΕ, έστω κι αν αυτή είναι προσωρινή…
Η αντίδραση της ΡΑΕ περιλαμβάνεται στην πολυσέλιδη απόφαση της διαιτησίας, με βάση την οποία η ΔΕΗ έχει υπερβολικά υψηλότερο κόστος παραγωγής από τους λιγνιτικούς σταθμούς, σε σύγκριση με τον μέσο όρο στην υπόλοιπη Ευρώπη, ως αποτέλεσμα της κακής διαχείρισης του λιγνίτη και της χαμηλής απόδοσης των μονάδων. Συγκεκριμένα, η ελληνική επιχείρηση εμφανίζει κόστος παραγωγής περίπου 35 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 15 ευρώ!
Μάλιστα, η Ρυθμιστική Αρχή επικαλείται στοιχεία από μελέτες που έχουν εκπονήσει, εδώ και αρκετά χρόνια, μεγάλες εταιρείες με διεθνές κύρος και εμπειρία στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, όπως η Booz Allen Hamilton και η McKinsey. Από τις μελέτες αυτές προκύπτει ότι η ΔΕΗ επιβαρύνεται με περίπου 750 εκατ. ευρώ τον χρόνο, αφήνοντας να εννοηθεί πως αυτό το κόστος της επιβάρυνσης επιχειρεί να το μεταφέρει στους πελάτες της.


Eξαγωγές
Ωστόσο, σε μία περίοδο που τα πάντα «λιώνουν» από τη λιτότητα και η μόνη παραγωγική δραστηριότητα που έχει απομείνει, κατευθύνεται στις εξαγωγές, τα ιδιαίτερα υψηλά τιμολόγια της ΔΕΗ, μαζί με τις υπερβολικά υψηλές επιβαρύνσεις από τους αυξημένους φόρους και δασμούς, τσακίζουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων, με αποτέλεσμα να οδηγείται σε πλήρη εξαφάνιση η εγχώρια βιομηχανία.
Αντί να αντιδικεί με τη ΡΑΕ και τους βιομηχανικούς καταναλωτές, η ΔΕΗ θα μπορούσε να έρθει σε συμφωνία με τους πελάτες της και να τους προσφέρει για ένα χρονικό διάστημα (1-2 χρόνια) κι όσο διαρκεί η κρίση, ανταγωνιστικές τιμές, πολύ κοντά στο κόστος του λιγνίτη, που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να επιβιώσουν μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Παράλληλα, θα διασφάλιζε στην ίδια τη ΔΕΗ τη συνέχιση της είσπραξης των ποσών που θα τιμολογούσε, έστω με οριακό ή και καθόλου κέρδος…
Εάν τα πράγματα οδηγηθούν στα άκρα και βάλουν λουκέτο οι ελάχιστες βιομηχανίες που απέμειναν στη χώρα, τότε η ΔΕΗ θα έχει χάσει οριστικά τους καλύτερους πελάτες της, που συντηρούν τις λιγνιτικές μονάδες, ιδιαίτερα τις νυκτερινές ώρες και τις ημέρες με χαμηλή ζήτηση. Σε αυτήν την περίπτωση, όλοι θα βγούμε χαμένοι! Γιατί, τότε, όλα τα τιμολόγια του ρεύματος - ακόμη και τα οικιακά - θα εκτιναχθούν στα ύψη!
=================================

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΕΗ Α.Ε.


Κύριε Πρόεδρε και Δ/ντα:
Με αφορμή την αγωνία των μελών μας και το σύνολο των εργαζομένων στον Όμιλο για την υπογραφή της ΣΣΕ, θέλουμε να σας επισημάνουμε τα παρακάτω:
Η στρατηγική της Ομοσπονδίας και της Διοίκησης σε όλα τα μεγάλα θέματα που αντιμετωπίσαμε ήταν ο μη διαχωρισμός των εργαζομένων ανεξαρτήτως που αυτοί εργάζονται.
Η ενέργεια πρωτοβάθμιου σωματείου που εκπροσωπεί εργαζομένους κυρίως και σε ποσοστό στην μητρική εταιρεία σε συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο με το εξώδικο για την μη υπογραφή νέας ΣΣΕ, ανατρέπει την μέχρι τώρα στρατηγική της ενότητας των εργαζομένων και βάζει ουσιαστικά εμπόδια στην λειτουργία της ενιαίας εταιρείας.
Αντιλαμβάνεστε ότι για την μητρική όταν οι εργαζόμενοι ξεπερνούν τον αριθμό των 10.000 ατόμων, δεν νοείται εκπροσώπηση από σύλλογο που έχει αριθμό μελών 2.000 εργαζομένους και κάτι.
Συνεπώς απ’ το εν λόγω σωματείο αυτού του τύπου,  “οι λεονταρισμοί”  είναι “λεονταρισμοί  χωρίς λιοντάρι”.
Γι’ αυτά τα φαινόμενα είναι γεγονός κύριε Πρόεδρε της Επιχείρησης, ότι έχουμε τεράστιες ευθύνες εμείς σαν συνδικάτο ΔΕΗ, που ανεχτήκαμε και δεν στηλιτεύσαμε όλα αυτά τα χρόνια τέτοιες αλαζονικές πρακτικές, παραγοντίστικες τακτικές οι οποίες είχαν συγκεκριμένο στόχο και μόνο για την ηγεσία του εν λόγω σωματείου. Όπως και την “ευχάριστη” ανοχή της ηγεσίας της Επιχείρησης, στο να τους ανοίγουν τις πόρτες για “ψήλου πήδημα”,  με νοοτροπία “Κάλαχαν”, γιατί κάποιοι από αυτούς είναι επηρεασμένοι και έχουν  υιοθετήσει το στυλ του  Κλίντ Ηστγουντ  και σε αυτό εσείς να παριστάνεται τον Μάικλ Ντάγκλας  στην “ολέθρια σχέση”.  Μεγαλοστελέχοι σας, σε σχέση με αυτούς,  ο ένας να παριστάνει τον Ρίτσαρντ Γκίρ  στο “ pretty woman”, ο άλλος τον Λί Βαν Κλίφ  στο “ για μια χούφτα δολάρια” και κάποιος από το συνδικάτο να παριστάνει τον  Τσάκ Νόρις   επηρεασμένος από ρόλους “σερίφη”. Αυτό που κατορθώσατε να πετύχεται όλοι σας μαζί, αυτά τα χρόνια,  είναι μια κακής ποιότητας “Χολιγουντιανή” ταινία αρχοντοχωριάτικης, παραγοντίστικης, αλληλοεξαρτώμενης και μηδενικού αποτελέσματος ταινία. Το τελευταίο μέρος της ταινίας, αυτό που παίζεται τώρα, όλοι έχουν αντιληφθεί ότι τα κίνητρα έχουν επιβληθεί από πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα. Μόνο που τώρα κάποιους από τους προαναφερόμενους πρωταγωνιστές, τους χρησιμοποιούν κάποιοι του τύπου  Ρόμπερτ Ντε Νίρο  και Αλ Πατσίνο, που είναι ειδικοί σε ταινίες “Μαφίας” και σας έχουν πάρει  τον πρωταγωνιστικό ρόλο και εσείς απλά γίνεστε κομπάρσοι.

Οι ταινίες  όμως κάποτε τελειώνουν.
Η εταιρεία βρίσκεται στη δίνη της κρίσης και θα πρέπει εργαζόμενοι και Διοίκηση να στηρίξουμε τον Όμιλο για την επιβίωση του και για την  εξασφάλιση των θέσεων εργασίας.
Εκτιμούμε ότι το σχέδιο της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που μας έχει δοθεί από την  διαπραγματευτική ομάδα  της Ομοσπονδίας μας για το κυρίαρχο ζήτημα της εξασφάλισης των θέσεων εργασίας βρίσκεται σε καλό σημείο, αλλά θα μπορούσαν να ληφθούν υπ’ όψιν και οι παρατηρήσεις που τέθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας εκτιμώντας ότι θα συμβάλουν ακόμα για το καλύτερο.
Στο οικονομικό σκέλος πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι,  δυστυχώς είναι μια Συλλογική Σύμβαση Εργασίας φτιαγμένη στο μνημονιακό περιβάλλον όπου σαφώς έχουμε να διαχειριστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα τις απώλειες, που ήδη έχουν επιβληθεί από τους γνωστούς κατάπτυστους νόμους.
Όμως θα πρέπει να διατηρήσουμε την δυναμική του μισθολογίου που έχουμε και να μην βάζουμε οι ίδιοι τρικλοποδιές σ’ αυτό.
Άλλωστε βάση του νόμου,  ανά τρίμηνο θα γίνεται έλεγχος του μισθολογικού κόστους και θα επανεξετάζεται η διάθεση των πόρων. Ο κορμός και η λογική του μισθολογίου μας πρέπει να προασπιστούν και να παραμείνουν  ενεργά.
Κύριε Πρόεδρε προχωρήστε στην υπογραφή της νέας  Σ.Σ.Ε.  με την ΓΕΝΟΠ που είναι η ΑΣΟΠ των εργαζομένων στον Όμιλο ΔΕΗ  και γράψτε επιτέλους στα παλαιότερα των υποδημάτων σας εκείνους που το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να χωρίζουν τους εργαζόμενους σε Βόρειους και Νότιους, σε εργαζομένους μητρικής και άλλους, σε παράγοντες και μη.
Οι εργαζόμενοι στον Όμιλο  ΔΕΗ ξέρουν ότι η δύναμη  τους είναι η ενότητά τους και όλους αυτούς που στο πίσω μέρος του μυαλού τους έχουν την διάσπαση του συνδικάτου μας σε λίγο δεν θα εκπροσωπούν ούτε τον ίδιο τους τον εαυτό.
Κλείνοντας κύριε Πρόεδρε είναι επίκαιρο να θυμηθούμε όλοι μας τους στίχους του Γιάννη Ρίτσου:

 Γιατί εμείς δεν ήρθαμε
για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου,
απ’ τον κόσμο.
Εμείς ήρθαμε
για να σμίξουμε τον κόσμο.

Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης ΔΕΗ

===============================
ΣΑΣΕΗΕ : ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚ​Ο ΔΕΛΤΙΟ 25-05-2012

* Μετ' εμποδίων και μέσα σε ένα φορτισμένο κλίμα, το Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ αποφάσισε κατά πλειοψηφία το περιεχόμενο της ΣΣΕ που διαμόρφωσε και θα προτείνει στη Διοίκηση της ΔΕΗ για υπογραφή.

* Με απόφαση του , το Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ επιβεβαίωσε τη διατήρηση της σειράς προτεραιότητας για τη χορήγηση του ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ, πλην όμως η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ κατέθεσε αιφνιδίως την αντίθεσή της. Για την εν λόγω διαφωνία θα αποφανθεί ο Υπουργός Εργασίας μέσα σε 15 ημέρες.

* Αναστάτωση προκάλεσε στο αποσπασμένο Προσωπικό της ΔΕΗ στο ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ, σχόλιο ότι οι Συνάδελφοι που προέρχονται από ΔΕΗ θα λαμβάνουν στο εξής το μισθό του Δημοσίου. Απορούμε γιατί αναμοχλεύονται ζητήματα που έχουν ήδη επιλυθεί με Νομοθετικές ρυθμίσεις και διασφαλίζουν το σύνολο του προσωπικού.

* Θυμίζουμε ότι όσοι Συνάδελφοι ειδοποιούνται να παραλάβουν την οριστική απόφαση ΕΦΑΠΑΞ βοηθήματος ή καλούνται να επιστρέψουν χρήματα από το ΕΦΑΠΑΞ που ήδη έχουν πάρει (90%), ΠΡΕΠΕΙ να υπογράφουν κατά την παραλαβή των εγγράφων με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος και να έρχονται άμεσα σε επαφή με τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ προκειμένου να συνταχθούν και κατατεθούν οι σχετικές ενστάσεις
==============================
Με τον τρόπο του Τσακ Νόρις


Η μόνη μας λύση είναι ο Τσακ Νόρις. Οι λόγοι είναι γνωστοί, και απαριθμώ μερικούς μόνον (όλους τους ξέρει, φυσικά, μόνο ο Τσακ):
*Ο Τσακ Νόρις είναι ο μόνος που μπορεί και να διαγράψει το χρέος και να εξοφλήσει τους πιστωτές.
*Ο Τσακ είναι επίσης ο μόνος που και συμμετείχε στο PSI και πληρώθηκε στο ακέραιο τα ομόλογά του.
*Ο Τσακ Νόρις είναι ο μόνος που μπορεί να πει τον Ολάντ «Ολαντρέου» και τη Μέρκελ «Μερκελαντρέου» και το επόμενο δευτερόλεπτο να πάρει πρόσκληση από Ηλύσια και γερμανική καγκελαρία.
*Ο Τσακ Νόρις διέλυσε τον ΛΑΟΣ για να μη χάσει το παγκόσμιο ρεκόρ συνεχόμενης κωλοτούμπας.
*Ο Τσακ έχει τη λύση για επιστροφή της Ελλάδας στη δραχμή χωρίς διάλυση της ΟΝΕ. Θα μετατρέψει την Ευρωζώνη σε Δραχμοζώνη.
*Ο Τσακ Νόρις δεν ζητάει πίσω τα Μάρμαρα του Παρθενώνα. Θα φέρει στην Αθήνα όλο το Βρετανικό Μουσείο.
*Μόλις ο Τσακ ανακοινώσει ότι καταργεί το μνημόνιο, ο Νταλάρα θα διαγράψει και το υπόλοιπο χρέος και οι 26 θα αποφασίσουν άτοκο δάνειο 600 δισ. ευρώ με εκατονταετή περίοδο χάριτος.
*Ο Τσακ Νόρις είναι ο μόνος που μπορεί να καταργήσει τα χαράτσια, να μειώσει τη φορολογία των μισθωτών, να μειώσει τον ΦΠΑ, να μειώσει και τη φορολογία των επιχειρήσεων και ταυτόχρονα να αυξήσει τα φορολογικά έσοδα κατά 300%.
*Όταν ο Τσακ κάλεσε τους εφοπλιστές να συζητήσουν πώς θα φορολογηθούν, αυτοί είχαν ήδη καταθέσει στα ταμεία του κράτους 100 δισ. ευρώ.
*Γιατί ο Ξέρξης έπαθε «νίλα» στη ναυμαχία της Σαλαμίνας; Γιατί ο Τσακ είχε φορολογήσει τους Πέρσες πλοιοκτήτες.
Ο Τσακ μπορεί να καταργήσει τις συλλογικές συμβάσεις και ταυτόχρονα να αυξήσει τους μισθούς κατά 100%.
*Ο Τσακ Νόρις είναι ο μόνος που θα αποτρέψει ένα bank run. Μπορεί να είναι ταυτόχρονα στις πόρτες όλων των τραπεζών και σε όλα τα ΑΤΜ τους.
*Ο Τσακ μπορεί να ενώσει την Αριστερά και να φέρει στο ίδιο τραπέζι την Αλέκα και τον Αλέξη. Δεν το πιστεύετε; Ρωτήστε την Ντόρα και τον Σαμαρά Αν δεν τους πιστεύετε, ρωτήστε τον Μάνο και τον Τζήμερο. Αν δεν πιστεύετε ούτε αυτούς, ρωτήστε το ΚΚΕ μ-λ και το Μ-Λ ΚΚΕ.
*Όταν ο Τσακ Νόρις μπαίνει σε ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής η Μέρκελ παθαίνει συχνοουρία, ο Κάμερον διάρροια, ο Ολάντ στομαχικό ίλιγγο και οι τρεις εξαφανίζονται στις τουαλέτες. Έπειτα όλα είναι ευκολότερα.
*Τι γίνεται το G8 όταν συμμετέχει σ’ αυτό κι ο Τσακ; G1.
*Ο Τσακ έχει την τέλεια λύση για το παγκόσμιο χρέος. Θα το διαιρέσει με το άπειρο κι αυτό θα μηδενιστεί.
*Επίσης, ο Τσακ Νόρις ξέρει πώς να καταστρέψει τη Γερμανία. Θα διαιρέσει το χρέος της με το μηδέν κι αυτό θα γίνει άπειρο.
*Το ρολόι του αμερικανικού χρέους στην Times Square σταμάτησε όταν ο Τσακ κάρφωσε εκεί το βλέμμα του. Φυσικά, δεν μπορούσε να το κρατήσει για πολύ. Βαριόταν.
*Πώς θα σβήσει ο Τσακ Νόρις το ελληνικό χρέος; Με μπλάνκο.
*Όταν ο Παπακωνσταντίνου έλεγε την Ελλάδα «Τιτανικό», ο Τσακ είχε ήδη κάνει το παγόβουνο παγάκια για το μπέρμπον του.
*Όταν ο Παπανδρέου ξαναείπε την Ελλάδα «Τιτανικό», ο Τσακ είχε ήδη ανασύρει το ναυάγιο από τον βυθό και το είχε μετατρέψει σε μουσείο, πρώτο παγκοσμίως σε επισκεψιμότητα.
*Γιώργος Παπανδρέου: «Λεφτά υπάρχουν». Τσακ Νόρις: «Μολών λαβέ».
*Ο Τσακ Νόρις έχει τη λύση για την ανισότητα μεταξύ ευρωπαϊκού Βορρά και Νότου. Θα αναποδογυρίσει την Ευρώπη ώστε οι Βρετανοί να βλέπουν Μαρόκο, οι Σκανδιναβοί Λιβύη και οι Κρητικοί το Βόρειο Σέλας.
*Γιατί ο Τσακ Νόρις είναι ο εφιάλτης των δημοσκόπων; Γιατί στις 17 Ιουνίου θα ξέρει το αποτέλεσμα στις 6.30. Το πρωί.
*Γιατί ο Τσακ Νόρις δεν ανησυχεί καθόλου για την επιστροφή στη δραχμή; Γιατί έχει εξασφαλίσει ήδη ισοτιμία 1:1.
*Γιατί ο Σαμαράς, η Ντόρα, ο Βενιζέλος, ο Κουβέλης, η Μέρκελ, ο Κάμερον, ο Σουλτς, ο Στάινμαγερ, ο Μπαρόζο κι οι λοιπές ευρωπαϊκές δυνάμεις τρέμουν τον Τσίπρα; Έμαθαν ότι πήρε σύμβουλο τον Τσακ Νόρις.
*Τα γερμανικά συνδικάτα διεκδίκησαν και πέτυχαν αυξήσεις 4,5%. Ο Τσακ τούς είχε ψιθυρίσει πως τελικά δεν φταίνε οι μισθοί για τον πληθωρισμό.
*Ο Ντράγκι θα κόψει φρέσκο χρήμα όταν ο Τσακ Νόρις καταθέσει τα χαρτιά για σύνταξη και εφάπαξ.
*Ο Τσακ έσπασε το φράγμα του ήχου και ξεπέρασε την ταχύτητα του φωτός. Επόμενος στόχος του είναι να πετύχει την απονομή των ελληνικών συντάξεων σε έξι μήνες.
*Ο Τσακ Νόρις οραματίζεται θρίαμβο του προλεταριάτου στην πάλη των τάξεων. Γι’ αυτό το εκπαιδεύει στις πολεμικές τέχνες.
*Γιατί ο Τσακ Νόρις δεν έχει καταφέρει να καταργήσει την αντίθεση κεφαλαίου - εργασίας; Γιατί απλώς βαριέται.
*Γιατί η απελευθερωμένη αγορά αδυνατεί να βρει την ισορροπία της; Γιατί σε μια θερμή χειραψία με τον Τσακ έσπασε το «αόρατο χέρι» της.
*Γιατί ο Τσακ δεν έχει λύσει μέχρι τώρα το «ελληνικό ζήτημα»; Γιατί είναι τσαντισμένος. Όταν προ ετών έκανε διακοπές στην Ελλάδα, το ξενοδοχείο δεν είχε γυμναστήριο και δεν διέθετε γεύματα με μηδέν λιπαρά. Επίσης, τα πήρε στο κρανίο όταν έμαθε ότι ο τελευταίος που τα είχε πάρει -κυριολεκτικά- στο κρανίο ήταν ο Δίας που γέννησε έτσι τη θεά της σοφίας. Η αντίδραση του Τσακ ήταν η απαγωγή της Αθηνάς. Εξ ου και η εξαφάνιση της σοφίας και η εγκαθίδρυση της βλακείας. Εξετάζεται πάντως το ενδεχόμενο ο Τσακ να έχει τσαντιστεί από την ακατάσχετη παραγωγή ανεκδότων με ήρωα τον ίδιο.

Υ.Γ. Οι αποστάσεις ανάμεσα στο γελοίο και το τραγικό, τη φάρσα και την τραγωδία, την κοινή λογική και την ανοησία έχουν μικρύνει επικίνδυνα.
ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΞΙΑ

- Ο Τσακ Νόρις έχει μείνει για δύο νύχτες στον ήλιο.

- Ο Τσακ Νόρις κοιμάται πάντα με ένα φωτάκι ανοιχτό το βράδυ! Γιατί τον φοβάται το σκοτάδι.

- Το σπίτι του Τσακ Νόρις δεν έχει πόρτες. Περνάει από τους τοίχους.

- Γιατί ο θεός λέγεται θεός; Γιατί το Τσακ Νορις ήταν ήδη πιασμένο.

- Όταν ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ ανακάλυψε το τηλέφωνο, είχε δύο αναπάντητες από τον Τσακ Νόρις.

- Όταν ο θεός χάραξε τις δέκα εντολές στην πλάκα για τον Μωυσή, ο Τσακ Νόρις τις είχε ήδη σε φλασάκι.

- Ο Ιησούς μπορεί να περπάτησε πάνω στη θάλασσα, αλλά ο Τσακ Νόρις κολύμπησε στην ξηρά!

- Ο Τσακ Νόρις μπορεί να ανάψει φωτιά τρίβοντας δύο παγάκια.

 -Ο Τσακ Νόρις δεν κοιμάται. Περιμένει.
=================================================

Δεν υπάρχουν σχόλια: