Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ(Προϋποθέσεις Χορήγησης)
Στην ουρά για την απονομή εφάπαξ 62.000 ασφαλισμένοι 

Στην ουρά για την απονομή εφάπαξ βρίσκονται 62.000 ασφαλισμένοι του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ, καθώς αναμένουν ακόμη και ως 30 μήνες για τη χορήγησης της αποζημίωσης.
 Η νέα μείωση στις εφάπαξ αποζημιώσεις η οποία φθάνει έως και το 83% έχει οδηγήσει σε απελπισία τους δικαιούχους οι οποίοι προσέρχονται καθημερινά κατά εκατοντάδες στα ΤΠΔΥ και ΤΑΥΤΕΚΩ για να ενημερωθούν. Μόνον στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων βρίσκονται σε εκκρεμότητα περίπου 58.000 αιτήσεις για το εφάπαξ.
Σημειώνεται πως με το νέο Μνημόνιο στους ασφαλισμένους μέχρι 31/12/1992 που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν από την υπηρεσία από 1/8/2010 και μετά, στους οποίους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος, το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος μειώνεται ποσοστιαία κατά φορέα πρόνοιας.
Τονίζεται ότι τον τελευταίο χρόνο στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και στον Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ έχουν εφαρμοστεί δύο περικοπές στο εφάπαξ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
=============================
  ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ(Προϋποθέσεις Χορήγησης)

α. Ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.1992

Το εφάπαξ βοήθημα λαμβάνουν οι ασφαλισμένοι που αποχωρούν από την υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε και
λάβουν κύρια σύνταξη από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / ΤΑΠ-ΔΕΗ λόγω γήρατος ή οριστικής ανικανότητας (άρθρο 25 ν. 4491/66 σε συνδυασμό με το άρθρο¨ 56 ν. 2084/92) ή
ή τελούν σε αναστολή καταβολής σύνταξης (άρθρο 9 ν. 1976/91).
Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου το εφάπαξ βοήθημα χορηγείται στους δικαιούχους του θανόντος, εφόσον συντρέχουν οι χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / ΤΑΠ-ΔΕΗ. Εάν δεν υπάρχουν πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου του ασφαλισμένου, το εφάπαξ βοήθημα χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο και στα τέκνα αυτού ανάλογα με το κληρονομικό τους δικαίωμα (άρθρο 16 ν. 2556/97).

β. Ασφαλισμένοι από 01.01.1993

Το εφάπαξ βοήθημα λαμβάνουν οι ασφαλισμένοι που αποχωρούν από την υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε και αφού λάβουν κύρια σύνταξη λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / ΤΑΠ-ΔΕΗ (άρθρο 38 ν. 2084/92 σε συνδυασμό με το άρθρο 25 ν. 4491/66).

Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου το εφάπαξ βοήθημα χορηγείται στους δικαιούχους του θανόντος, εφόσον συντρέχουν οι χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / ΤΑΠ-ΔΕΗ. Εάν δεν υπάρχουν πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου του ασφαλισμένου, το εφάπαξ βοήθημα χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο και στα τέκνα αυτού ανάλογα με το κληρονομικό τους δικαίωμα (άρθρο 16 ν. 2556/97).ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

α. για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992

Το εφάπαξ βοήθημα ισούται με το γινόμενο των τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα απασχόλησης του ασφαλισμένου (στη ΔΕΗ) επί τον αριθμό των ετών πραγματικής υπηρεσίας στη ΔΕΗ και μέχρι τριάντα (30) έτη κατ΄ ανώτατο όριο ( άρθρο 25 ν. 4491/66). Όπου τακτικές αποδοχές νοούνται οι παγίως καταβαλλόμενες αποδοχές του ασφαλισμένου που είναι :

Ποσό Βασικού Μισθού Κλιμακίου
Ποσό Κλασματικού Μισθού Κλιμακίου
Επίδομα Ευδόκιμου Παραμονής
Χρονοεπίδομα
Ενιαίο Πάγιο Επίδομα
Επίδομα Επικίνδυνης Εργασίας
Επίδομα Καταμετρητών ΔΟ2
Ανθυγιεινό
Μέσος όρος των επιδομάτων (απομόνωσης, σταθμών παραγωγής μηχανικών εκτός πρωτευούσης) για χρονικό διάστημα μέχρι 31.12.1986.
Προσοχή: Οι ως άνω αποδοχές του ασφαλισμένου δεν μπορούν να υπερβαίνουν το τριπλάσιο του βασικού μισθού του 7ου μ.κ. προσαυξημένου κατά 8,418% επί το γινόμενο (188 % *137 %), σύμφωνα με το άρθρο 8 ν. 4491/66.

Επίσης το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το πενταπλάσιο των τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα απασχόλησης του ασφαλισμένου στη ΔΕΗ, στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος αποχωρήσει από την υπηρεσία λόγω ανικανότητας ή λόγω θανάτου που προέρχεται από εργατικό ατύχημα.

β. για τους ασφαλισμένους από 01.01.199

Το εφάπαξ βοήθημα αποτελείται από το γινόμενο του 70 % των συντάξιμων αποδοχών επί τα έτη ασφάλισης.
Ως συντάξιμες αποδοχές νοούνται το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών, που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) ημερολογιακά έτη που προηγούνται εκείνου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, δια του αριθμού των μηνών απασχόλησης που έχουν πραγματοποιηθεί εντός της χρονικής αυτής περιόδου, χωρίς να υπολογίζεται το δώρο εορτών και το επίδομα αδείας (Υ.Α. 2/39350/0022).

Δεν υπάρχουν σχόλια: